sanste februar 26, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Jeg skal i dette blogginnlegget ta utgangspunkt i et av FNs Bærekraftsmål
og om hvordan Tine jobber med å nå et av disse målene.

Bærekraftsmålene:

Jorden er i stadig endring og vi bruker mye mer ressurser enn hva jorden klarer å fornye, noe  som har ført til store klimaendringer. FNs bærekraftsmål er en felles arbeidsplan verden over som skal innen 2030 bekjempe ulikheter, utrydde fattigdom og stoppe klimaendringer. Bærekraftsmålene består av tilsammen 17 mål og 169 delmål.

Bærekraft defineres av FN som:

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til menneskene som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine.

Bilde hentet fra: https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal

Tine har på sine hjemmesider skrevet om flere bærekraftsmål som de fokuserer på. Jeg har valgt å skrive om bærekraftsmålet nummer 13 som handler om å stoppe klimaendringer. Tine som produserer melkeprodukter og andre meieriprodukter trenger både energi og drivstoff for å kunne produsere sitt produkt og frakte varene til og fra. Så hvordan jobber tine med å tenke bærekraftig når det gjelder produksjon av varer og klimautslipp?

Klimautslipp:

Tine bruker betydelige ressurser når det kommer til transport, og hadde et totalutslipp på 75 268 tonn CO₂ i slutten av 2017 . For å forbedre dette har Tine jobbet intensivt med å forbedre bilene sine i form av drivstoff, veivalg og planlegging av ruter. Tine skriver på sine nettsider at det er begrenset med muligheter i dag for tyngre kjøretøy når det kommer til hvilket drivstoff de kan bruke. De jobber nå med et klimaprogram som heter kukraft, noe som er klimavennlig biogass fra kumøkk. De har som mål å få 100 biler på denne typen biogass innen 2022 på veiene. De har aldrede i dag to biler på veiene som har tatt i bruk denne typen biogass. Tine har satt seg et mål om at innen 2025 skal de kun bruke energi og drivstoff basert på fornybare råvarer.

Bilde hentet fra: https://www.tine.no/om-tine/b%C3%A6rekraft/tine-romme-pa-pappbeger

Produkt:

Tine ønsker igjennom innovative produktembalasjer motvirke matsvinn og lettere resirkulering. Det er flere ting Tine må ta hensyn til når de skal produsere produktemballasje. De må tenke på at produktet skal være lett å resirkulere men også at produktet inni holder seg bra via transporten, og bra holdbarhet for å motvirke matsvinn. Tine bruker både papp og plastikk som emballasje for sine produkter. For at tine skal begrense miljøavtrykket på emballasje, ønsker de og basere seg på fornybare råvarer og ha gode resirkulerings ordninger. Tine har i mot slutten av 2018 vedtatt en ambisiøs strategi på emballasjen. De har som ambisjon at innen 2023 at all emballasje hos Tine skal basere seg på resirkulerbare eller fornybare råvarer. Et eksempel på ny emballasje er hos Tine sin rømme, som selges hos Kiwi. Den skal ha like god holdbarhet og smak som de begrene i plast. Dersom dette slår ann hos Kiwi er det muligheter for at andre butikker begynner med pappbeger på dette produktet.

Vi kan derfor konkludere med at Tine jobber mot å bli mer bærekraftig og har satt seg store mål i fremtiden både når det gjelder å minimere utslipp fra transport, men også produktemballasjen som kan resirkuleres og brukes på en bedre måte.

Kilder :

FN.no. FNs bærekfraftsmål. Lesedato: 26. februar 2020: https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal

Tine.no. FNs bærekraftmål. Lesedato: 26. februar 2020: https://www.tine.no/om-tine/b%C3%A6rekraft/fns-b%C3%A6rekraftm%C3%A5l-der-tine-kan-bidra-mest

Tine.no. Vi ønsker å slippe alt utslipp. Lesedato: 26. februar 2020: https://www.tine.no/om-tine/b%C3%A6rekraft/ressurser-og-miljo/vi-%C3%B8nsker-%C3%A5-slippe-alt-utslipp

Tine.no. Miljøsmart emballaje. Lesedato: 26. februar 2020: https://arsrapport.tine.no/b%C3%A6rekraft/sirkul%C3%A6re-l%C3%B8sninger/milj%C3%B8smart-emballasje?_ga=2.30535295.1725229912.1582568573-473248719.1572695095

Tine.no. Rømme på pappbeger. Lesedato: 26. februar 2020: https://www.tine.no/om-tine/b%C3%A6rekraft/tine-romme-pa-pappbeger

Tine.no Lesedato: 26. februar 2020: https://www.tine.no/om-tine/b%C3%A6rekraft/ressurser-og-miljo/tine-gir-full-gass-p%C3%A5-kum%C3%B8kk