linnlorentzen februar 16, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hva er egentlig bærekraft? Dette er et tema man ikke kommer utenom, og som man hører om daglig. En bærekraftig utvikling dekker dagens behov, uten at vi ødelegger for de kommende generasjonene. Heldigvis har FN hjulpet til på veien. 

I 2015 gikk verden sammen for å skape felles bærekraftsmål, som skulle bidra til å stoppe klimaendringene innen 2030.

FNs bærekraftsmål består av 17 mål, som handler om å utrydde fattigdom og sult, sikre god helse og utdanning, bidra til likestilling, bedre infrastruktur, samt fred og rettferdighet. Det siste målet, mål 17, «samarbeid for å nå målene», handler om viktigheten av å inngå nye partnerskap for at man bedre skal kunne samarbeide om de øvrige målene. 

Norsk næringsliv og myndigheter er selvfølgelig en del av denne innsatsen, og Orkla er en bidragsyter i dette arbeidet. Orkla har lagt frem en bærekraftsstrategi frem mot 2025, med fem hovedtemaer: ernæring og helse, mattrygghet, ansvarlige innkjøp, miljø og omtanke for mennesker, og samfunn. 

FNs mål nr.12 – «Ansvarlig forbruk og produksjon» handler om å få ned det enorme overforbruket som er i dagens samfunn. Her kan staten vedta lover og avgifter, og sikre en mer miljøvennlig teknologi. Alt dette er allerede godt i gang på verdensbasis, men vi har fortsatt en lang vei å gå.

I Orkla jobber de med mål nr.12 ved å:

  • utvikle produkter og løsninger basert på gode bærekraftsprinsipper 
  • innovere for å redusere forbruksavfall
  • utforske forretningsmuligheter knyttet til den sirkulære økonomien 

Innen 2025 er målet til Orkla å kunne bidra til å:

  • redusere energi- og vannforbruk fra Orklas virksomheter med 30%
  • redusere avfall fra Orklas virksomheter med 50%
  • sikte mot 100% resirkulerbar emballasje

Orkla er med andre ord på rett vei, men det gjenstår kun 5 år frem til de skal være i mål, og det skal bli spennende å følge med! Og det inspirerer .. 

kilder:

https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal