mariewj februar 16, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

FN’s bærekraftmål nr. 2 handler om å utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk.

Matsikkerhet handler om hvor mye mat som er tilgjengelig i et samfunn og i hvilken grad mennesker har tilgang til den. Sult er en tilstand der kroppen ikke får nok næring til å fungere over lengre tid. Dette kan føre til underernæring og i ekstreme tilfeller død. Andelen underernærte personer har blitt nesten halvert siden 1990, men det er fortsatt 1 av 9 som lider av kronisk sult. Hele 1 av 3 lider av feilernæring.

Sult og feilernæring er den største helsetrusselen på verdensbasis.

Yara ble stiftet i 1905 for å bekjempe sult i Europa. Siden den
gang har selskapet utviklet løsninger som forbedrer og øker global
matproduksjon på en bærekraftig måte. Yaras misjon er å sørge for mat til
verdens befolkning og verne om jordkloden på en ansvarlig måte.

Yara jobber tett med lokale forskere og distributører over hele verden for å sikre at plantenæringer er tilpasset lokale forhold. De jobber også tett med bønder og deler kunnskap gjennom demonstrasjoner, møter og seminarer, i tillegg til å bistå med lokal kunnskap om plantenæring.

Angående landbrukets påvirkning av miljøet og utslipp av klimagasser, sier Yara at de ser på et moderne, bærekraftig landbruk som en viktig del av løsningen på global oppvarming. De mener også at ved å bruke deres produkter, gjødslingsråd og nye hjelpemidler at matens klimaavtrykk kan reduseres med mer enn 50%.

Dette er med på å øke fortjenesten for de individuelle bøndene, da riktig næring fører til større og bedre avlinger, og gir mange av bøndene en mulighet til å komme seg ut av fattigdom og ha en mer stabil økonomi. I tillegg fører det til en økning i matproduksjon, som er med på å bekjempe sult og bedre matsikkerhet.

Sult er et globalt problem og kommer nok til å ta mye tid og ressurser å bekjempe. Men det er viktig at store selskaper som Yara går foran for å hjelpe til i kampen og oppmuntre andre i tillegg. Å øke matsikkerheten spesielt i fattige områder i verden, er også uhyre viktig for å videre bekjempe sult.  

Kilder:
https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal
https://www.fn.no/Tema/Fattigdom/Matsikkerhet
https://www.yara.no/gjoedsel/klima-og-miljo/landbruk-og-klimaendring/
https://www.yara.com/this-is-yara/mission-vision-and-values/
https://www.yara.com/crop-nutrition/how-we-help-farmers/