ajsa februar 13, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I vår første faglige time i delemnet »Bærekraft» fikk vi blant annet besøk av Madeleine Solstad, rådgiver i FN sambandet, som fortalte litt om hva FNs bærekraftsmål går ut på og hvordan de kan nås. Bærekraftig utvikling defineres i følge FN som: Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.  Det første blogginnlegget vårt skulle handle om et av FNs bærekraftsmål, og skrives med utgangspunkt i hvordan en bedrift jobber med å nå dette målet. Valget mitt falt på bærekraftsmål nummer 13: »stoppe klimaendringene». Bedriften jeg valgte å ta utgangspunkt i ble TINE. Bærekraftsmål nummer 13 går som sagt ut på å stoppe klimaendringene. Men, hva må til for å stoppe klimaendringene? Og hva vil en bedrift som TINE bidra med for at målet skal kunne nås? »Stoppe klimaendringene». For meg høres det ut som noe som er lettere sagt enn gjort. Vi mennesker bruker jo tross alt langt mer av jordas ressurser i løpet av et år, enn den klarer å fornye. I følge FN fortsetter mengden klimagasser å øke og klimaendringene skjer raskere enn antatt. De negative effektene er synlige over hele verden, noe som bekrefter at dette er et globalt problem. For å løse et globalt problem, er vi nødt om å finne globale løsninger på en rekke områder. Det må iverksettes ulike tiltak for at vi skal kunne klare å nå målet med å stoppe klimaendringene. I følge FN kan dette være å redusere klimautslippene, samt satse mer på fornybar energi. TINEs totale klimagassutslipp i 2017 var på 75 268 tonn Co2 (tine.no). Ut i fra denne informasjonen forstår vi at TINE bruker betydelig med ressurser i sin virksomhet. Kjernevirksomheten i TINE er som kjent produksjon og transport av produkter. Store deler av energiforbruket deres går dermed i meierivirksomhet og drivstoff i transporten. I følge TINE står produksjon og transport for hele 32 og 64 prosent av deres samlede klimagassutslipp. Så, hva er det TINE har som mål å gjøre for å redusere klimagassutslippet? På TINE sine hjemmesider kan vi lese at deres mål er: en økonomisk og bærekraftig verdiskaping der vi bidrar positivt til våre miljømessige og sosiale omgivelser. På bakgrunn av dette har TINE blant annet utarbeidet en klimastrategi som peker ut viktige miljøtiltak som skal gjennomføres i årene frem til 2025. Et av målene er å satse mer på fornybar energi i form av fjernvarme, biogass og sol. Dette innebærer blant annet at meieriene kun skal bruke fornybar energi og en melkekartong som er 100 % fornybar. Dette mener de er viktige bidrag som skal kunne bidra til å redusere klimagassutslippet fra meierivirksomheten. Videre ønsker de å bidra til utvikling av ny og mer miljøvennlig teknologi, dette med tanke på transport. Målet er å skape en utslippsfri transport, blant annet lastebilene skal kunne gå på biogass. Fremover mot 2025 forventer de at det skal være ulike løsninger tilgjengelig slik at det skal gjøre det mulig for dem å kunne benytte seg av en kombinasjon av El, hybrid og hydrogen, samt ulike biodrivstoff i form av gass, diesel og etanol. I forbindelse med utslippsfri transport har TINE også iverksatt klimaprogrammet KUKRAFT, som skal bidra til at de klarer å nå målet om bærekraftig mattransport. Frem mot 2022 har de som mål å ha minst 100 av sine lastebiler over på kumøkkbasert biogass. Ved å ta i bruk biogass fremfor vanlig drivstoff skaper de ikke kun klimagevinster, men også større og nye muligheter for bøndene deres, samt muligheter for seg selv som fremtidig energiprodusent. I følge TINE gir 1 ku sammen med matavfall nok biogass til å drive en liten personbil i ca. 25 000 km – det sier jo litt om hvor mye dette tiltaket kan gjøre for miljøet! Samtidig som at KUKRAFT er et positivt klimatiltak, er det også sirkulærøkonomi i praksis; melk fra kua blir til mat, kumøkk blir til drivstoff, avfallsproduktene av drivstoffproduksjonen blir til gjødsel, som da igjen går til kua som lager mat, drivstoff og gjødsel. Tommel opp! Vi kan konkludere med at TINE har satt seg store mål for å redusere klimagassutslippet fremover. Mye skal skje innen 2025. De er ikke helt i mål ennå, men vi kan trygt si at de har spennende tider i møte – og er på god vei! Hva tenker du rundt dette temaet? Les gjerne mer om FNs bærekraftsmål her: https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaalMer info om TINE sitt bidrag mot bærekraftig utvikling her: https://www.tine.no/om-tine/bærekraft Litteraturliste: Tine.no. Vi ønsker å slitte alt utslipp. Lesedato: 12.02. https://www.tine.no/om-tine/bærekraft/ressurser-og-miljo/vi-ønsker-å-slippe-alt-utslipp Tine.no. TINE gir full gass på kumøkk https://www.tine.no/om-tine/bærekraft/ressurser-og-miljo/tine-gir-full-gass-på-kumøkk Fn.no FNs bærekraftsmål. Lesedato:12.02 https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal