Alexander mars 13, 2021

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Velkommen til et nytt kapittel i digital markedsføring. I denne delen av kurset som er ledet av Cecilie Staude skal vi lære om sosial kommunikasjon i et bærekraftig perspektiv.

Vi tar for oss hva bærekraft er og hvordan en virksomhet kan bruke SoMe som kommunikasjonskanaler for klimakommunikasjon for å styrke bedriftens sosiale kapital. fortelle historier som skaper tillit og hvordan de kan levere verdier til sine målgrupper samt hvordan de selv eller sammen med interessenter kan skape sosiale objekter som støtter og engasjerer virksomhetens forretningsmål for å utløse gevinster og lage konkurransefortrinn. Jeg er langt fra en ekspert (enda) på temaet bærekraft, men håper de neste blogg innleggene vil vise min forståelse og lære videre om hva bærekraft er og hvordan en bedrift kan bli bærekraftige.

FNs bærekraftsmål

Hva er FNs bærekraftsmål? dette er 17 mål og 169 delmål som er innholdet for en arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klima endringene innen år 2030. FNs Bærekraftsmål gjelder for alle land uansett hvor store, små eller hvor fattige eller rike de er.

Figur 1 FNs bærekraftsmål

Dette inkluderer også aktører eller virksomheter slik som Vinmonopolet. Alle disse målene går innenfor tre dimensjoner som: miljø, økonomi og sosiale forhold. Det er i sammenheng med disse tre dimensjonene om tiltak man gjøre i en bedrift som avgjøre om tiltakene er bærekraftige eller ikke. jeg vil finne ut hvordan Vinmonopolet har valgt å arbeide mot FNs bærekraftsmål og måten dette vises i dere markedsføring.  

Hvilke bærekraftsmål jobber vinmonopolet med?

Bærekraftmålene de satser på ble valgt ut fordi Vinmonopolet så at med disse ville de ha størst mulighet for å gjøre en forskjell.

Vinmonopolet har tre hovedmål som går under: 1) alkohol og helse, 2) klima og miljø og 3) etisk og sosialt forhold. Grunn muren disse målene står på er en bærekraftig økonomisk utvikling der økonomiske momenter blir tatt vare på i alle vinmonopolets arbeid innenfor bærekraft. Nedfor er en oversikt over fundament til bærekrafts målene.

Figur 2. Fundament oversikt. (vinmonopolet 2019, s.22)

Sosiale dimensjonen

Hva er sosial bærekraft? Det handler om å arbeide for at alle skal ha gode arbeidsforhold, stabilt helsefremmende liv mulighet til å ta utdanning, leve og jobbe uten diskriminering. Ikke alle opplever tryggheten av dette av mange grunner også i Norge. Når folk kommer utenfor arbeidslivet grunnet dårlig kvalifikasjoner, språkutfordringer, eller helseproblemer, vil det foreldre eller senke samfunnsutvikling, livskvalitet, mangfold og personlig utvikling som skaper ulikheter og umusikalske konsekvenser for samfunnet.

I vinmonopolets sosiale dimensjon er målet å minske skadene av alkoholbruk, slik at god helse fokus blir et naturlig område og sete fokus på da Vinmonopolets virke er å levere alkohol til den voksne befolkningen i Norge. Derfor blir det naturlig at de har spesielt fokus på FNs bærekrafts mål nr. 3 – god helse og livskvalitet. I tillegg til delmål 3.5 som skal styrke forbygning og behandling av misbruk og skadelig bruk av alkohol Dette går inn i hovedansvaret de har som statelig eid virksomhet og er nærmest det viktigste målet de har med tanke på at alkohol er helseskadelig og at vinmonopolet er samfunnets viktigste virkemiddel for å passe på ansvarlig salg av alkohol igjennom salg på nett og butikker samt deres holdningskampanjer som forteller om de negative konsekvensene av alkoholkonsum.

Arbeidet med bærekraftig forbrukeradferd bygger opp under FNs bærekraftsmål nr. 3, god helse, og nr. 12, ansvarlig forbruk og produksjon. Mer spesifikt vil de bidra med å styrke forebygging og behandling av misbruk og skadelig bruk av alkohol og sikre at folk får relevant informasjon om og er seg bevisst en bærekraftig utvikling og livsstil. som kommunikasjon med kunden er målene: Kunden skal få god veiledning av de butikkansatte om bærekraftige valg og finne tydelig og lett tilgjengelig informasjon om bærekraft i vinmonopolets kommunikasjonskanaler. Videre skal kundene finne et relevant utvalg av bærekraftige produkter i deres butikker. (vinmonopolet 2019, s.46).

Virksomheten reguleres av en rekke styrende dokumenter som definerer regler for salg av alkohol (vinmonopolet 2019, S.26). Et eksempel er at kunder alltid skal vise legitimasjon når ansatte spør om det. ikke selge til åpenbarte berusende personer, unngå langing og ikke selge til mindreårige. Dette er så godt satt in i bedriften at det er i bedriftens samfunnsansvar og hjelper til med sosial kontroll av sine kunder.

Vinmonopolet er interessert i å legge til rette for at kunden kan ta bærekraftige valg når de handler oss dem. Derfor har de lagt til rette for bærekraftig forbrukeratferd.  Dette også fordi at de har lagt merke til at bærekraft er noe forbrukere er opptatte av, noe vi kan se fra Norsk bærekraftsbarometer som måler kundens oppfattelse av hvor bærekraftige bedrifter er.

Etikk og sosiale forhold er for Vinmonopolet arbeidet de gjør for å bedre arbeidsforholdene til dem som produserer varene som virksomheten selger og går helt tilbake til råvareprodusentene. Internt handler det om hvordan de tar vare på egne ansatte, som er Vinmonopolets viktigste ressurs, samt de juridiske føringene som sikrer at Vinmonopolet til enhver tid opptrer som god forretingsetisk aktør. (vinmonopolet 2019, s.22)

Men hvordan kan man finne produkter som er laget på en etisk måte produktene at de er etiske eller at de er bærekraftige? Inn kommer

Hvordan kan virksomheten sertifisere etiske og bærekraftige produkter?

Amfori organisasjonen, Fairtrade og Fairtrade for life er de største sertifiserings organisasjoner som passer på at man overholder kravene deres slik at forbrukere kan være trygge på deres merking. Fairtrade er en internasjonal merkeordning som støtter arbeidere og bønder i fattige land gjennom handel. Vinmonopolet bruker både fairtrade merke og fair for life som er sertifiseringer for produkter markering som forteller sammen med organisasjonen Amfora som sjekker opp at produsentene sjekker opp at standardene for disse etiske sertifiseringene blir opprettholdt av både produsenter og leverandører. Her kan du finne oversikt over internasjonale og lokale sertifiseringsprogrammer logoer som vinmonopolet har på sine  produktetiketter.

Miljø dimisjonen

Her handler det om å ta vare på klimaet og naturen for de neste generasjonene. Brukken av gas, kul og olje er noen av resursene vi bruker som lager energi som ødelegger økosystemer og skader klimaet for andre arter og oss selv. for å bli bedre på dette kan vi se til fornybare ressurser slik som solkraft, vindkraft og vannkraft. det vi må tenke på her er måter å ga fra at vi utvinner, produserer og kaster som er en lineær økonomi. Til at vi går til en sirkulær økonomi hvor man lager, bruker og til slutt gjenbruker isteden for å kaste.

Vinmonopolet har valgt å jobbe for å komme frem til smarte miljø- og klimaløsninger i hele sin verdikjede. Dette er tiltak i driften, som for eksempel miljøfyrtårnsertifisering av alle sine butikker og avfallshåndtering slik som å resirkulere glass, metal og plast. I 2019 ble det samlet inn 99 000 tonn glass- og metallemballasje via selskapet Sirkel Glass AS.

Vinmonopolet har en strategi hvor all emballasje skal være lett emballasje som tynt glass og plast flasker. Dette fordi frakt av produktene setter et større klima avtrykk jo tyngre emballasjen er.

Figur 3. Oversikt over miljøavtrykk av frakt. kilde (vinmonopolet 2019)

Økonomi dimensjonen  

Denne dimensjonen er for økonomisk stabilitet og trygghet for samfunnet og enkeltpersoner. skape økt vekst i fattige og trengende land. Her vil man ha tryggtilgang til offentlige tjenester utdanning, helse og fordele resurser.  

Vinmonopolet er et monopol og drives etter statelige regulativer. Slik at deres økonomiske posisjon er i en særstilling. Men de tar et ansvar for egen, leverandørers og produsentenes utvikling. De økonomiske aspekter mener de å ivaretas i alle deler av sitt bærekraftsarbeid. Fokus er å sikre økonomisk trygghet for alle og å utnytte ressursene på en smartere måte. Det er et arbeid de har fokus på for å ivareta klima og sosiale forhold uten å forringe egen eller sine leverandørers økonomiske utvikling. (vinmonopolet 2019, s.22)

Konklusjon  

Vinmonopolet har bærekraft i kjernen av sin virksomhet. Om vinmonopolet lykkes med dette bærekrafts arbeidet, vil det bli tydeligere for oss forbrukere at det er etisk, miljøvennlig og sosialt fokus når vi kommer til en av vinmonopolets butikk. Det er en selvfølge for mange at en statelig organisasjon som Vinmonopolet tar et tydelig ansvar på disse områdene og leverer i toppsjiktet på disse standardene.

Bibliografi

Farbrot, Audun. 2015. Forskning.no. 08 12. Funnet 03 12, 2020. https://forskning.no/handelshoyskolen-bi-klima-partner/5-barrierer-mot-klimatiltak/453056.

FN Sambandet. 2019. Bærekraftig utvikling. 15 01. Funnet 3 13, 2021. https://www.fn.no/tema/fattigdom/baerekraftig-utvikling.

Handelshøyskolen BI. 2020. Norsk Bærekraftsbarometer . Funnet 3 13, 2021. https://www.bi.no/forskning/norsk-barekraftbarometer/resultater-2020/.

vinmonopolet. 2019. Vi selger med ansvar. Vinmonopolets års- og bærekraftsrapport 2019. ÅRS- OG BÆREKRAFTSRAPPORT, Dronning Eufemias gate 11 Postboks 6953, St. Olavs plass, 0130 OSLO: Vinmonopolet.

.pf-button.pf-button-excerpt { display: none; }