Sandrafarah98 februar 29, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I dette innlegget skal jeg gå inn på hva bedriftens rolle i samfunnet er og hvorfor CSR (Corporate Social Responsibility) og CSV (Creating Shared Value) er viktig.

Hva er CSR?

CSR står for Corporate Social Responsibility og handler om bedriftens samfunnsansvar. European Comission (2010) definerte CSR slik;

Sosialt ansvar er et begrep der bedrifter integrerer sosiale og miljømessige problemstillinger i sin virksomhet og i kontakt med ulike interessegrupper på frivillig basis.

Det handler med andre ord om hva en bedrift kan og bør gjøre for å ta ansvar på frivillig basis. Man kan si at CSR innebærer å ta ansvar utover det å skape økonomiske verdier.

Man kan si at en bedrift har fire ulike typer ansvar; økonomisk ansvar, juridisk ansvar, etisk ansvar og filantropisk ansvar. Disse ulike nivåene kan plasseres i en pyramide som kalles for “The CSR Pyramide”. En bedrift må i første omgang tjene penger og havne i pluss. Uten overskudd vil ikke en bedrift overleve i det lange løp. Bedriften må også selvklart overholde juridiske lover og regler. Å unnlate å ta juridisk ansvar er dårlig for virksomheter og kan ha alvorlige konsekvenser.

Steg en og to er ansvar som bedriften må overholde for å drive en virksomhet. Steg tre og fire går mer på hva bedriften ønsker å gjøre og ikke noe de nødvendigvis er forpliktet til. Etisk ansvar handler om å gjøre det rette, være rettferdig og unngå skade. Det vil sende et positivt budskap til bedriftens interessenter. Å være miljøvennlige er en del av det å ta etisk ansvar. En bedrift som tar filantropisk ansvar er opptatt av å bidra aktivt til en positiv utvikling i samfunnet.

Creating Shared Value- et steg videre

CSV går enda dypere inn på det å ta samfunnsansvar. Her går man bort fra det tradisjonelle samfunnsansvaret og identifiserer hvordan bedriften kan skape økonomisk verdi samtidig som man skaper verdi som samfunnet. Selskapets samfunnansvar er dermed en del av bedriftens kjernevirksomhet og legger en del av grunnlaget for hvordan bedriften opererer.

Tre motivasjoner for samfunnsansvar

En kan si at det finnes tre ulike motivasjoner for virksomheters samfunnsansvar. Den første er moralsk motivasjon. Det dreier seg om at man føler at det og ta samfunnsansvar er “en riktig ting å gjøre”. Den andre formen for motivasjon er relasjonell motivasjon. Den relasjonelle motivasjonen dreier seg om at virksomheter ønsker å spille på lag med sine interessenter da de mener dette er viktig for bedriften. Den siste formen er økonomisk motivasjon, som i hovedsak dreier seg om at bedriften vil ha et positivt omdømme og merkevareverdi. En vellykket bedrift gir ofte motiverte ansatte og økt overskudd over tid.

/Sandra Farah

Kilder:

Estudie.no. Bedriftens samfunnsansvar (CSR)
https://estudie.no/csr/

Thecsrjournal.in. Understanding the four levels of CSR.
https://thecsrjournal.in/understanding-the-four-levels-of-csr/

Purecsr.no. FØRSTE SERTIFISERTE SHARED VALUE – RÅDGIVERE I NORGE
https://purecsr.no/2016/01/29/forste-sertifiserte-shared-value-radgivere-i-norge/