mariewj april 1, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Med blockchains, eller blokkjeder, menes teknologien som ble brukt da nettvalutaen Bitcoin ble lansert i 2009. Blockchains har i senere tid fått mer oppmerksomhet, og flere finansinstitusjoner eksperimenterer med teknologien. I standard transaksjoner nå, går dette vanligvis gjennom en tredjepart, som for eksempel en bank, som da må verifisere transaksjonen, og i mange tilfeller krever en avgift for dette.
            Grunnene til at blockchain-teknologi har blitt mer attraktivt i de siste årene har mye å gjøre med tre ting; Blockchain er en distribuert database, blockchains gir en transparent verdikjede, og blockchains fører til sikrere transaksjoner.

Distribuert database

En blockchain er en distribuert database. Det vil si at databasen er distribuert mellom alle nodene i et nettverk, og har dermed ingen sentral enhet som kontrollerer systemet. Alle nodene har tilgang på samme informasjon til enhver tid, og all aktivitet blir registrert i systemet. Videre er det heller ikke mulig å endre eller fjerne aktiviteter uten flertallsbeslutning mellom deltakerne i nettverket. Dette gjør at informasjonen i nettverket er sikker og kan stoles på.

Transparent verdikjede

I og med at alle nodene i nettverket har samme fullstendige informasjon, og alle nodene blir oppdatert samtidig med ny aktivitet, fører dette til en mer transparent verdikjede. Med transparent menes at informasjonen er åpen for alle involverte. Det vil si at alle involverte parter i en transaksjon får vite hva som har skjedd, når det skjedde, og bekrefte at de andre partene har samme informasjon, uten noen mellompart. Dette betyr at man ikke trenger å stole på de andre partene i nettverket, så lenge man stoler på teknologien. En mer transparent verdikjede kan også føre til flere bærekraftige valg, i og med at all aktivitet blir registrert i nettverket.

Sikre transaksjoner

Teknologien bak blockchain kan også føre til sikrere transaksjoner, da systemet selv kan verifisere transaksjoner. Dette gjør dermed tredjeparter overflødige i en transaksjon, som fører til sikrere og mer effektive transaksjoner. Når en transaksjon i en blockchain er verifisert, vil denne transaksjonen ligge i systemet permanent, og det vil ikke være mulig å endre på den eller slette den uten flertallsstøtte blant partene i nettverket, noe som også minsker muligheten for korrupsjon.  

I vanlige transaksjoner nå, vil tredjeparten som verifiserer transaksjonene, ende opp med å inneha sensitive opplysninger om begge parter. Dette fører med seg en risiko for at tredjeparten bruke eller selge disse opplysningene videre. Når tredjeparten blir utelukket fra transaksjonen, som ved bruk av blockchain teknologi, vil dette føre til tryggere transaksjoner for begge parter. I tillegg vil transaksjoner bli mer effektive, da informasjonen ikke trenger å bli sendt til en tredjepart først for verifisering, men heller blir verifisert med en gang av systemet.

Effektivisering

Det er flere sider ved blockchain teknologi som kan være med på å effektivisere flere sektorer. Innen helsesektoren kan teknologien benyttes til pasientjournaler, ved at alle dine behandlere vil ha tilgang på pasientjournalen din. Om du bytter fastlege, kan du da godkjenne den nye fastlegen som en av dine behandlere, og han/hun vil da få tilgang til pasientjournalen din. Dette kan øke effektiviteten betraktelig, da man slipper å vente på at informasjon skal sendes frem og tilbake. Det kan også øke pasientens følelse av sikkerhet, om pasienten får muligheten til å godkjenne hvem som har innsyn i sin journal.

I 2017 la utenriksdepartementet i Danmark, i samarbeid med Sustainia og Coinify, en rapport om blockchains og hvordan teknologien bak kan utnyttes til å effektivisere humanitær bistand. I rapporten står det at om bistand gis gjennom kryptovaluta, kan det føre til at bistanden kommer fortere frem, i tillegg til at man slipper å betale avgifter for verifisering og lignende. Mark Højgaard fra Coinify forklarer: «With crypto-aid solution, we foresee that issues like corruption will drop significantly, as money will be easy to track and transactions remain completely transparent.»

For å summere er det mange fordeler med blockchain teknologi, og den kan utvilsomt være med på å effektivisere flere sektorer. Teknologien er derimot ganske ny, og det kan være svært tidkrevende og kostbart å utvikle et nytt system for en virksomhet.  

Kilder:

https://um.dk/en/news/newsdisplaypage/?newsid=823ed20b-eff3-4b2a-89eb-d5bf3ec964b0

https://www.r3.com/blockchain-101/

https://sprint.no/artikler/hva-er-egentlig-blockchain

https://www.visma.no/blogg/hva-er-blockchain/