mariksande97 mars 8, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Globalisering har ført til mer komplekse forsyningskjeder og gitt bedrifter mulighet for opportunistisk atferd. Forbrukere kan bli manipulert til kjøp av ikke-bærekraftige produkter, fordi de ikke observerer de ulike prosessene selv. Informasjonen som kundene faktisk får er vanskelig å kontrollere ettersom globalisering bidrar til et økt informasjonsasymmetri-problem. Nå kan imidlertid relativ ny teknologi kalt Blockchain avdekke uetisk og ineffektiv drift hos ulike virksomheter.

I dette innlegget vil jeg se på hvordan blockchain-teknologi kan bidra til å avdekke bedrifters uetisk oppførsel, og bidra til en mer bærekraftig fremtid. Innlegget er inspirert av kurset Varehandel: digital og bærekraftig, som jeg har hatt tidligere i vinter, og bygger på boka Grønn markedsføringsledelse fra 2019. I dette innlegget vil du kunne lese mer om:

  • Hva er Blockchain-teknologi?
  • Blockchain i et bærekraftig perspektiv
  • Provenance og Blockchain-teknologi
  • Egne tanker om bruk av slik teknologi
Foto: https://medium.com/finn-no/blockchain-trender-og-nye-businessmodeller-91e2c084eea4

Teknologi for sikker sporbarhet

Blockchain er et informasjonssystem som deles mellom mange datamaskiner, og hvor ny informasjon ikke kan fjernes eller endre etter at den er lagt inn, kronologisk i blokker. Aktørene trenger ikke å stole på hverandre, og de trenger heller ikke å stole på en tredjepart. Blockchain eies ikke av noen, men man kan likevel stole fullt og helt på selve informasjonen.

Provenance 2017, referert i Nygaard 2019.

Blockchain er dermed en teknologi som dekker flere områder, blant annet eierskap, overføring av penger, forretningstransaksjoner og valg. «If- Then»-algoritmer bidrar til effektive beslutninger uten at mennesker er involvert. Teknologien er assosiert med Bitcoin-valuta som muliggjør tosidige betalingsoppgjør uten innblanding fra banker og lignende. Teknologien gjør det mulig å fjerne «mellommannen» og styrer selv en sikker og trygg transaksjon mellom parter. I dette innlegget fokuserer jeg imidlertid på det bærekraftige perspektivet, og hvordan blockchain skal være med å sikre en mer bærekraftig fremtid.

Informasjon til kunden om forsyningskjeden

Globalisering har ført til økt informasjonsasymmetri på grunn av lange avstander, kulturelle og språklige områder, teknologiske, juridiske, politiske og teknologiske systemer, som produktene passerer før de når kunden. I «gamledager» kunne man enkelt stole mer på selve kjøpsprosessen ettersom det meste skjedde lokalt. Slik er det ikke lengre. Du kan ikke vite hvordan forholdene under produksjon av din vare har vært.

Selskaper har gjerne flyttet produksjonen sin ut av opprinnelseslandet, og til et billigere produksjonsland. U-land gir billig arbeidskraft, og har ikke like strenge reguleringer innenfor arbeid som industrilandene. Dette vet flere store aktører å benytte seg av, for å oppnå mest mulig profitt. For å sikre at konsumentene velger det mest bærekraftige alternativet, uten å bli lurt av såkalt «greenwashing», er det nødvendig med tilstrekkelig informasjon om det gjeldende produktet. Det er her den nye teknologien kommer inn, for å avdekke uetiske forhold i kjedene. Bærekraftige beslutninger skal nemlig være tilknyttet sosiale, miljømessige og økonomiske aspekter. Det er samholdet mellom disse tre dimensjonene som skaper en fremtidig bærekraft.

Provenance knytter blockchain med mobilteknologi

Foto: https://unhashed.com/cryptocurrency-news/qr-code-fraud-result-50000-stolen-bitcoin-each-year/

IT-selskapet Provenance presenterer Blockchain-teknologien sammen med mobilteknologi for å verifisere informasjon gjennom hele forsyningskjeden og frem til forbrukeren. Det vil da si at du som forbruker, gjennom RFID-, NFC- eller QR-koder, kan sjekke alle leddene i kjeden, for å finne ut akkurat hvor produktet kommer fra – og hele veien frem til deg. Provenance benyttet seg blant annet av en «Peer to Peer» blockchain teknologi (kommer fra Bitcoin prinsippet), for å spore tunfisk som var fanget i Maluku i Indonesia, gjennom hele forsyningskjeden og frem til forbrukerne i London. Det har nemlig vist seg at både brudd på menneskerettigheter, svindel, ulovlig fiske, overfiske og uregulert fiske preger deler av den internasjonale fiskeriindustrien. Derfor kan Blockchain- teknologiens muligheter utfordre industrien og dens kjeder. Dette gjelder da ikke bare for fiskeriindustrien, men også andre store aktører som bør kontrolleres.

The Consumer experience

Selv om ingen økonomiske interesser eier informasjonen som blir lagret i de ulike blokkene, kan man aldri utelukke helt at de involverte i kjedene har felles interesse i å opptre opportunistisk. Imidlertid vil en rekke utenforstående interessante grupper øke kritiske analyser og kompetanse, som vil være med å motvirke manipulasjon.

Egne tanker om bruk av Blockchain-teknologi

Prinsippet om bruk av slik teknologi i et bærekraftig perspektiv mener jeg gir et godt grunnlag for det «grønne skiftet» i årene fremover. Likevel må teknologien implementeres i mye større grad og gjøres mer synlig for hver enkelt. Både innenfor bedriftsmarkedet, og hos konsumenter. Det vil være spennende å følge utviklingen til slik type teknologi, og se hvilken Disruptiv kraft den vil ha på sikt.

Se video under for å forstå Blockchain på 2 minutter:

Forstå essensen av Blockchain-teknologi. Videoen er hentet fra youtube.

Kilde: Nygaard, Arne. 2019. Grønn Markedsføringsledelse. 1. utg. Fagbokforlaget.