martineschogren april 24, 2018

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hva er digital markedsføring? Helt egentlig? Digital markedsføring er en samlebetegnelse for alle former for bruk av digital teknologi i markedsføringssammenheng. Nå betegner vi internett som en ny kanal for markedsføring, som fremdeles baserer seg på de grunnleggende prinsippene for markedsføring. Effektiv digital markedsføring er dermed markedsføring som bygger broer mellom elektronisk teknologi og psykologi i markedet.  Det digitale landskapet er i en stor innovativ prosess som medfører at digitale begreper utvikler seg i stor hastighet. Fremveksten av internett og sosiale medier, nærmest som en eksplosjon, har skapt gode argumenter for  at umiddelbar sanntids- og toveis-komunikasjon er nøkkelen til suksess. Dette setter krav til vår egen kunnskap for hvordan håndtere raske tankeprosesser og endringene i markedsomgivelsene. Som Michael Porter skriver; «The key question si not wether to deploy Internet technology – companies have no choice if they wantt to stay competitive – but how to deploy it…». Vi trenger kunnskap om digitale trender, utvikling og forståelse for digital markedsføring som en helhetlig prosess. Virksomheter trenger forståelse for både digitale markedsføringsstrategier-, verktøy- og metoder; både begrepenes egenart, funksjoner og potensial for verdiskapning dersom elementene forstås sammen til en helhet. Vi trenger å være kunnskapssøkende Definisjon digital markedsføring AMA: American Marketing Association inkluderer den internasjonale og vedtatte definisjonen på begreper i lærebøker knyttet til markedsføring.  Det nærmeste begrepet for digital markedsføring i AMA er direkte digital markedsføring, og defineres som en metode som gir oss muligheter til å påvirke markedskommunikasjonsmessig for å nå målet til en virksomhet. “Direct digital marketing is defined as a digital marketing method that provides relevant marketing communications that are addressable to a specific individual with an email address, a mobile phone number or a Web browser cookie. Traditional direct marketing uses an individual’s postal address. With the evolution of direct marketing to direct digital marketing, addressability comes in the form of the three primary digital channels” En kortere definisjon av Chaffey og Ellis-Chadwick (2016, 11) er; ”Achieving marketing objectivs through applying digital technologies and media”. Digital markedsføring defineres dermed som en applikasjon av internett relatert og digital teknologi i sammenheng med tradisjonell markedskommunikasjon for å oppnå en markedsmålsetning. Dette innebærer håndtering av en optimal digital tilstedeværelse og samtidig benytte digitale markedskommunikasjonsteknikker. So what? Vi trenger kunnskap om hvilke teknologi som er relevant og hensiktsmessig for virksomheten med utgangspunkt i kritiske spørsmål; «So what? Hvorfor skal vi gjennomføre dette?». Dette er fornuftige spørsmål som skal for å avdekke nytten med tiltak som iverksettes og forståelse for hvorfor vi gjennomfører det vi skal . Vi trenger å se egen virksomhet i et helhetlig perspektiv; ikke fra en vurdering av eksterne virksomheters egne suksesshistorier. Digital markedsføring omhandler verdiskapning og hvordan oppnå markedsmessige målsetninger gjennom digital teknologi og medier. Som min foreleser Cathrine von Ibenfeldt påpeker er ikke digital markedsføring som enkelthet sterkt nok, men krever at virksomheter viser en multikanal adferd som omhandler integrasjon av alle kommunikasjonselementer, medier og digital teknologi. Nytten av digital teknologi og markedsføring Nytten av digital teknologi og markedsføring kan beskrives gjennom tre faktorer; internett kan benyttes for å identifisere virksomhetens konkrete markedssegment og forstå nettbrukernes digitale adferdsmønstre gjennom markedsundersøkelser av digitale karakteristika. Dette er forutsetningen for at internett kan benyttes som en kanal med gunstige muligheter for å kommunisere budskap, påvirke til konverteringer og analysere konkret digital adferd som resultat av konkrete markedskommunikasjonstiltak og konkrete «call to actions». Muligheten for å gjennomføre kontinuerlige markedsundersøkelser avdekker viktig kunnskap. Dette informasjonsgrunnlaget benyttes for å skape en optimal kundetilfredshet slik at kundemålgruppen tifredstilles, som er en den viktigste suksessfaktor for e-markedsføring. Kundemålgruppen ønsker interaktivitet; nettbrukerne søker nå informasjon og kontakt med merkevaren gjennom en “pull-mekanisme” som Chaffey og Ellis Chadwick (2016, 78) skriver: ”The consumer is proactive in seeking out information for their needs, and interactions with brands are attracted through content, search and social media marketing”. Både innholdsmarkedsføring og SEM (Search enginge marketing) er nyttige verktøy som kan benyttes for å nå målutsikter, ved å være proaktiv og ta utgangspunkt i latente kundebehov under utformingen av toveis-kommunikasjon, som er en en utvidelse av den tradisjonelle direkte-respons-tilnærmingen vi har kjennskap til fra tradisjonell markedsføring. Digital markedsføring har kundens preferanser og behov som utgangspunkt for å skape gode opplevelser, gjennom gode diaoger, med hensikt å oppnå direkte respons gjennom interaksjon med kundemålgruppen. Interaktiv markedskommunikasjon kan nemlig nå bli skreddersydd til mindre og spesifiserte markedssegment, med utgangspunkt i fremveksten av nye informasjonsgrunnlag. Denne individualiseringen er basert på kunnskap innsamlet fra digitale analyseverktøy, hvor markedsførere kan respondere nye innsikter med målrettet og hensiktsmessig kommunikasjon. Og dermed skaper digital markedsføring nye strategiske muligheter.   Fremvekst av nye strategier Vi har forstått at digital markedsføring baserer seg på grunnleggende prinsipper fra markedsføring. Men med fremveksten av internett og digital teknologi, kreves det at den digitale markedsføringen i langt sterkere grad må være integrert i alle områder i virksomheten. Strategiene utvikler seg til å inkludere flere strategiske spørsmål relevant for en ny digital markedsplass, med helt nye spilleregler.  Nye strategiske spørsmål utarbeides for å bestemme den strategiske betydningen ulike digitale plattformer skal ha relatert til andre digitale kanaler, for å generere optimal og direkte kommunikasjon med forbruker gjennom ulike digitale touchpoints. Som Chaffey og Ellis-Chadwick (2016, 178) skriver skal virksomheten nå utarbeide en konkret kanal markedsstrategi, som er en utarbeidelse av hvordan bedriften skal sette spesifikke målsetninger for konkrete kanalvalg, utvikle differensierte kanal propositions og produsere kommunikasjonselementer med utgangspunkt i kanalvalget karakteristika. En multikanal markedsstrategi innebærer dermed videre ifølge Chaffey og Ellis-Chadwick (2016, 179) hvordan ulike digitale markedskanaler skal integreres og understøtte hverandre, basert på proposisjonsutvikling og hensikten å skape målrettet kommunikasjon til markedssegmentet. Dersom den digitale markedsføringen er integrert i alle områder i virksomheten, kan digitale plattformer benyttes for å understøtte nåværende markedsmål, kapitalisere på virksomhetens styrker fra digial markedsføring for å optimalisere svakheter i offline-markedet, og bruke dens egne elementer kombinert med andre digitale kanaler for å skape målrettet markedskommunikasjon.  Så hva er digital markedsføring? Digital markedsføring er fremtiden som skaper nye tankeprosesser og et høyere kunnskapsbehov for hvordan former for bruk av teknologi kan benyttes i markedsføringssammenheng, og omhandler integrasjon av alle kommunikasjonselementer, medier og digital teknologi som en helhet.  Kilder:  Chaffey, Dave og Fiona Ellis Chadwick. 2016. Digital Marketing: Strategy, implementation and practice. 6 utg. UK: Pearsen. Forelesning av Chathrine von Ibenfeldt ved Høgskolen Kristiania, mandag 16.april 2018.