sara.dahlmann juni 17, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hvis man som bedrift ønsker å nå målene sine eller øke salget sitt så kan svare på dette være det å jobbe med å utforme en god digital strategi. Det mange bedrifter allerede vet er hva de ønsker men det er ikke alle bedrifter som skriver målene sine ned eller noterer ned en fysisk plan for å nå dette fra sitt eget ståsted. Hvis dette er noe for deg som liten bedrift eller kanskje en større bedrift som er interessert i dette tema om å skape verdi og lønnsomhet så kommer jeg til å forklare dette bedre i dette blogg innlegget. 

Definisjon på strategi 

Definisjonen til Lene Pettersen om strategi er noe jeg skriver ut ifra i dette innlegget. Dette defineres i boken hennes «Hva er strategi» som; en organisasjons langsiktige valg og handlinger i omskiftelige omgivelser. Det en digital strategi handler om det å sette mål og legge planer for hvordan en bedrift skal nå den planen de setter. Og siden dette er en digital strategi sier det seg kanskje selv at denne type strategien fokuserer på de digitale tiltakene bedrifter kan ta i bruk for å nå sine mål. Men for at bedrifter skal kunne forme en god digital strategi er det viktig at bedriften er godt klar over hva målet sitt er, og hvordan man skal klare å nå dette måle som er satt. Bedriftens nåværende situasjon og hvor bedriften ønsker å være når de har nådd målet som er satt. Og etter at dette er klart for bedriften kan de begynne med å utforme og iverksette tiltak for dette. MEN man må være klar over at en strategi ikke er noe som skjer over natten, men det er en prosess som består av tre deler nemlig analyse, plan og implementering.

  1. Analyse – Dette er noe der bedriften må ta interne og eksterne vurdereringer. Hva er det som er målet, hva er den nåværende situasjonen? Men det er også viktig at man ser på kundene, konkurrentene, marekdet og omgivelsene. 
  2. Plan – Hvilke tiltak må bedriften utføre for å nå dette målet?
  3. Implementering – de tiltakene som blir gjort må bli implementert i bedriften og hva fungerer og hva som ikke fungerer. 

Det er viktige at man ikke glemmer er at det er alltid er viktig og forstå kundene sine!

Det som alltid burde være i fokus er kundene dine, det er til syvende og sist de man ønsker og gjøre fornøyde. Det som er lønnsomt for en bedrift er det og ha fornøyde og lojale kunder, det er vinn-vinn hele veien for bedrifter. Hvis man skal få en dypere forståelse for hva som er hovedfokus for din målgruppe kan man eksempel utvikle noe som heter personas. Dette er et hjelpemiddel bedrifter bruker for å kunne nå ut til den målgruppen bedriften ønsker og hvordan utføre et systematisk arbeid. Det er en stilisert bruker som representerer en hel målgruppe. Personas er et hjelpemiddel som brukes for å jobbe med å personalisere eksisterende, tidligere og potensielle kundegrupper. For å kunne utvikle en personas må bedriften svare på spørsmål som er relevante i forbindelse med hvilke type kundeprofil bedriften ønsker og prøve å nå ut til. Man kan gå ganske detaljert inn i hvilke type spørsmål som blir spurt om i slike dybdespørsmål men de som er de typiske spørsmålene som er knyttet til dette og opprette en personas kan være: 

  • Hvem er kundene våre? 
  • Hvilke behov har de?
  • Hvor og hva handler de? 
  • Hvilke kanaler benytter de seg av? 
  • Hvem påvirker dem? 
  • Hvordan finner de bedriften?

Men hvordan skal man da gå frem? 

Man kan finne flere forskjellige typer modeller og teorier for hvordan en bedrift best mulig kan utforme en digital strategi for dem. Og her skal jeg forklare en modell som senere eksamens gruppen min og jeg synes fungere veldig godt og selv har brukt i vår avsluttende eksamen i dette semesteret hvor vi går Digital Markedsføring. Dette er en modell vi har fått lære av Anders Mamen under hans del av faget i dette semesteret. Dette er en modell jeg synes er enkel, oversiktig pg dekker de viktigste spørsmålene man trenger og finne svar på når man skal finne en digital strategi. Denne modellen er lånt fra pensum boken “Digital Marketing Fundamentals” av Dave Chaffey og heter Formulating a Marketing Strategy

Et bilde som inneholder skjermbilde

Automatisk generert beskrivelse

Formulating a Marketing Strategy fra boken “Digital Marketing Fundamentals” av Dave Chaffey

Det denne modellen går ut på er det å forme en digital strategi ved at man går gjennom disse syv spørsmålene. 

1. Hva er det organisasjonen ønsker og oppnå? (hva er målet til organisasjonen) (Goals)

Man må klargjøre hva målet for strategien er.

2. Hva er det som er den nåværende situasjonen og den fremtidige eller ønskede situasjonen i markedet? Hva er det som er truslene og hva er det som er mulighetene? (Market analysis)

Man må kartlegge hva som er bedriftens nåværende status. Dette er noe som vil gi forståelse fro hvilket utgangspunkt bedriften har og hva det er om må gjøres for å komme i den situasjonen eller der man ønsker. Bedriften må se på faktorene som kan påvirke deres situasjon i markedet.   

3. Hvilke muligheter og trusler som organisasjonen har når det kommer til ressurser, kompetanse og teknologi? Hva er det som er styrker og hva het svakheter? (Organisation analysis)

Det er viktig for en bedrift å hvite hva slags kompetanse de har og hva de mangler innad i bedriften for å kunne vite hva de kan jobbe ut fra. Det er viktig for en hver bedrift å vite dagens situasjon for å nå målet som er satt.

4. Hva er det bedriften kan lære av å se på disse styrkene og svakhetene når bedriften ser på de i sammenheng med de fremtidige mulighetene og trusler? (Confrontation)

Bedriften må sette seg ned og lage en SWOT analyse for å få en helhetlig analyse over bedriftens styrker og svakheter.

5. Hvordan kan organisasjonen best jobbet for å segmentere markedet? Hvilke beslutninger må bedriften gjør for at de skal kunne være relevante for målgruppen og posisjonere seg fordelaktig hvis man sammenligner seg med konkurrentene? Segmentation, Target market, Positioning)

Det bedriften må starte med er å segmentere markedet og etter det velge en eller to hoved målgrupper. Deretter må bedriften må bedriften velge hvordan ønsker å posisjonere seg mot konkurrentene. 

6. Hva er det organisasjonen må tenke på å endre for å kunne oppnå dette? Hvordan vil den nye markedsmiksen se ut? (Objectives and outlines marketing mix)

7. Hvilke typer endringer må bedriften gjør når det komemr til teknologi, ressurser og organisering for å klare å oppnå målet de har satt? (implementatio) 

Bedriften må implementere det de har lært og gjøre de endringene de trenger å gjøre for å komme nå det målet de har satt seg.

Kilder: 

Formulating a Marketing Strategy fra boken “Digital Marketing Fundamentals” av Dave Chaffey

https://www.business.qld.gov.au/running-business/marketing-sales/marketing-promotion/strategy

https://www.grocer.coop/articles/formulating-market-strategy