Fredrik Fjellhaugen juni 17, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Det finnes en rekke ulike forklaringer og definisjoner på hva en god strategi er. Kanskje det dette fordi strategier kan være svært individuelle, uten noen generaliserende fasit for hva som fungerer “best”.

Simon Sinek sa en gang at man skulle starte
med å stille seg selv spørsmålet om hvorfor, hvorfor? Jo, for når du klarer å
kommunisere og inspirere verdi er vi nødt til å vite om strategien i det hele
tatt har noe formål – kan vi i det hele tatt oppnå noe med dette?

Strategi og digital strategi: enkelt forklart

Strategi kan enkelt forklares som
en beskrivelse av hva som skal gjøres. Det er ikke nødvendigvis bare det
å nå et mål, men kanskje enda mer en situasjon eller ønsket tilstand. Eller som
Karl Philip så fint nevne i en forelesning:

“Det handler
om å velge en retning, og implementere som et helvete”.

En digital strategi handler enkelt og greit om
å legge en strategi for web og digitale flater. Den digitale strategien
forankres i overordnede mål og visjoner, og skal sikre at vi kommer oss frem
til valgt retning.

SOSTAC
– et rammeverk for digital strategi

Som nevnt er strategier, og digitale
strategier svært individuelle. Likevel finnes det noen forutsetninger som burde
ligge til grunn for at strategien er god. Et rammeverk som innehar disse
forutsetningene er PR Smiths SOSTAC-rammeverk. Dette er et akronym som
beskriver de ulike forutsetningene: Situation
analysis, Objectives, Strategy, Tactics, Actions og Control.
Med dette
rammeverket skal man kunne klare å utvikle en god digital markedsføringsplan
som er enkel å forstå og gir oss en god pekepinn på retningen man ønsker å gå.

La meg forklare de ulike stegene noe dypere:

  1. Situasjonsanalyse (Situation analysis)

En situasjonsanalyse er en beskrivelse av hvor man befinner seg per i dag. Typisk gjennomfører man en SWOT-analyse som gir deg oversikt over omgivelsene ved å vurdere dine egne styrker og svakheter (internt), og markedets muligheter og trusler (eksternt). Dette gir en oversikt over hvordan dere skal takle digitale utfordringer. 

http://www.biztools.no/default.pl?showArticle=503&pageId=175
  1. Målsetting (Objectives)

En god målsetting er et viktig utgangspunkt
dersom man ønsker å komme seg fra et sted til et annet. Målsettingen skal
beskrive hva man ønsker å oppnå innen en gitt tidsramme. For å sikre gode mål
kan man bruke smart-kriterier, som sier at mål skal være: spesifikke, målbare,
ambisiøse, realistiske og tidsbundet.

OKR er et eksempel på god målsetting. Dette er et styringssett som brukes for å sette spesifikke og målbare mål. Med OKR setter man et “Objective” (hva du vil oppnå), og deretter “Key Results” (hvordan du skal komme deg dit) som skal lede til at målet for kvartalene i løpet av et år nås.

https://www.showcaseoutdoor.co.uk/objectives-of-outdoor-advertising/
  1. Strategi (Strategy)

Det neste steget handler om å utvikle en god
strategi, og en plan for hvordan vi når målet. Det kan til tider være vanskelig
å velge en retning og satse fullt og helt på denne. For å være sikker på at du
velger riktig retning er det viktig å analysere dataen fra SWOT-analysen nøye.

https://www.dagensperspektiv.no/2014/5-grep-for-a-fa-flere-til-a-tenke-strategi

Videre kan du, som Simon Sinek, spørre deg
selv: Hvorfor?

Hvorfor driver vi med dette, og hva er
meningen? Hvordan driver vi i dag og hva, spesifikt gjør vi? På denne måten
kommer du mer i dybden og finner svar på hvorfor man faktisk gjør det
man gjør.

  1. Taktikker (Tactics)

Videre må det legges en taktikk for hvordan
man faktisk skal klare å oppnå de målene man har satt seg. Her blir det viktig
å kartlegge hvor vi har størst potensiale og hva som må forbedres og
optimaliseres. I følge Chaffey og Ellis-Chadwick (2016) finnes det tre ulike
taktikker vi kan skille mellom:

  1. Rekkevidde: Gå bredt ut for å bygge bevissthet
  2. Handle og konvertere: Finne en målgruppe som er godt egnet til å kunne fullfør konverteringsmål
  3. Engasjere: Bygge troverdighet til kundegruppen din, fokusere på returnerende kunder og kontinuerlig økt salg
https://www.bbscommunications.com.au/strategy-tactics-important-know-difference/
  1. Handlinger (Actions)

Når taktikken er lagt må det videre legges en
plan for hvem som gjør hva, og til hvilken tid. Taktikken skal implementeres i
bedriften, og de ansatte skal organiseres å få delegert ulike oppgaver – på
denne måten bidrar alle til å nå det felles målet. Her kan det bli viktig med
en gjennomgang av den interne kompetansen: har vi den kompetansen vi trenger,
eller vil det være nødvendig å outsource deler av arbeidet?

For en fullstendig oversikt er det lurt å ha
en strukturert medieplan og kanalstrategi. Da kommer alle aktivitetene til
overflaten og alle i bedriften kan følge med på hva som foregår til enhver tid.

  1. Kontroll (Control)

Det siste steget handler om å kunne
kontrollere at vi når målet vi har satt. Gjennom hele strategiprosessen må man
overvåke hvordan en ligger an til å nå målene, for å justere og optimalisere
aktiviteter deretter.

Her kan Google Analytics bli et svært viktig
verktøy. I Google Analytics kan man få innsikt i progresjon og resultater, og
det gir deg et estimat på om det er muligheter for å nå målene eller ikke.

Stegene i SOSATC-rammeverket går ikke alltid
kronologisk. Noen ganger må man se seg nødt til å gå tilbake til tidligere steg
for å gjøre endringer, komme seg på rett vei igjen og fortsette.