helenezeylon mai 24, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Når du skal bruke digital markedsføring for å markedsføre bedriften din er den digitale strategien et viktig verktøy for å kartlegge prosessen. Den digitale strategien skal skape innsikt, retningslinjer og struktur for å nå bedriftens spesifike mål. SOSTAC modellen er en av mange modeller som beskriver hva som skal med i en slik digital strategi.

Modellen tar for seg seks steg, hvor du starter med å gjøre en situasjonsanalyse som beskriver hvor bedriften er idag. Deretter settes målene for hvor bedriften vil og hvilken strategi som skal brukes for å nå disse målene. Når strategien er satt sier denne modellen at du skal sette en taktikk for hvordan nå målet og deretter bestemme hvilke tiltak som skal gjøres. Til sist må du se på hvordan arbeidet kan måles, før du igjen starter på ny med en ny situasjonsanalyse som sier hvor bedriften er nå, etter endringene som er gjort.

Situasjonsanalyse

Før en kan gå igang med å lage en plan for hva en vil oppnå og hvordan, er en nødt til å kartlegge hvordan bedriften ligger an nå før arbeidet settes i gang. Dermed må det gjennomføres en såkalt situasjonsanalyse. Situasjonsanalysen består av flere ulike analyser for å kartlegge de ulike aspektene i bedriftens omgivelser. Her finnes det mange ulike analyser som kan benyttes. Jeg har valgt ut tre ulike analyser jeg skal fokusere på i dette blogginnlegget.

Interessentanalysen

En del av kartleggingen av hvor bedriften er i dag består av å gjøre en interessentanalyse. Denne analysen hjelper oss med å kartlegge og finne frem til alle grupper som kan ha interesse av og har betydning for det bedriften driver med. I en interessentanalyse skilles det ifølge Grunig og Hunt (1984) mellom fire ulike grupper interessenter; Funksjonelle, Diffuse, Normative og Tilretteleggende tilknytninger. En gruppe interessenter kan ofte også falle inn under flere av disse kategoriene

Tilretteleggende:
De tilretteleggende tilknytningene til en organisasjon er de interessentene som legger til rette for at virksomheten kan drive med det de gjør.

Normative:
Normative tilknytninger er de som fanger opp ting utenfra som innspill til hva virksomheten kan gjøre.

Funksjonelle:
Tredje gruppe interessenter kalles funksjonelle tilknytninger og er de som benytter seg av det virksomheter har å tilby.

Diffuse:
De diffuse tilknytningene er derimot den gruppen interessenter som virksomheten ikke har helt kontroll over, eller kontakt med.

SWOT- Analysen

Swot-analyse er en strategisk analyse som brukes for å oppsummere de eksterne mulighetene og eventuelle trusler som presenteres av digitale plattformer, dette er en kjerneaktivitet for utførelsen av en situasjonsanalyse. En bedrift skal vurdere sine styrker og svakheter internt, og muligheter og trusler eksternt i det digitale markedet. Man må planlegge for å motvirke truslene og utnytte mulighetene som kan bygges inn i markedsplanen. En swot-analyse skal på en måte si noe om bedriftens posisjon i markedet.

Styrker (Internt)
Hva er dine/deres konkurransefortrinn?
– Hva er din/deres kompetanse?
– Hva er deres interne ressurser?

Svakheter (Internt)
– Mangler du/dere noen ressurser?
– Er det noe du/dere kunne gjort bedre?
– Hva er deres mangler?

Muligheter (Eksternt)
– Har du/dere mulige markeder som kan penetreres?
– Kan den digitale utviklingen gi nye muligheter?
– Nye kundegrupper som kan jobbes mot?

Trusler (Eksternt)
– Står markedet du er i ovenfor noen endringer?
– Har du/dere noen store konkurrenter?
– Hva gjør konkurrentene bedre enn dere?
– Har bedriften fått noe negativ oppmerksomhet i media?

Bilderesultat for swot

PESTEL- Analysen

Pestel er en modell som handler om samfunnets omgivelser. Modellen skal kartlegge aspekter i samfunnet og hvordan disse muligens kan påvirke bedriften din. Dette er faktorer det er greit å ha en viss oversikt over for å unngå at det oppstår unødvendige overraskelser.

Politiske forhold
Denne delen skal si noe om de politiske forholdene bedriften må ta hensyn til. Her kan skatt, ulike avgifter og geografiske omgivelser være påvirkende.

Økonomiske forhold
Dette er en faktor som hovedsakelig påvirkes av makroøkonomi. Faktorer som arbeidsledighet, valutakurs og for eksempel inflasjon kan påvirke.

Sosio-kulturelle/samfunnstrender
Når det kommer til samfunnstrender så er dette noe som stadig endrer seg så her er det viktig å tilpasse seg i forhold til det riktige segmentet. Demografi og tradisjoner inngår også her.

Teknologiske forhold
Hvor langt har teknologien kommet i markedet? For å lykkes med det du driver med vil det alltid være viktig å følge med i tiden på de nye teknologiske utviklingene som skjer i samfunnet

Miljømessige forhold
Vi ser på denne faktoren som en av de viktigste. Mennesker i dagens samfunn engasjerer seg og er svært opptatt av at ting skal være miljøvennlig. Vær og klima er to faktorer som også kan være med på å påvirke her.

Lovmessig
Denne faktoren handler om å holde seg til lover og regler som gjelder i landet man opererer i. Noen eksempler på lovmessige faktorer man kan måtte ta hensyn til er skatt, personvern og opphavsrett.

Bilderesultat for pestel analyse

Mål og Aspirasjoner

Den andre fasen i strategiutviklingsprosessen handler om å ta med seg det en har erfart ved å gjøre de ulike analysene i fase en. Og dermed sette et mål for videre arbeid.

Når en skal sette mål for videre arbeid kan det gjøres på to ulike måter. Key performance indicators (KPI) og Objective Key Results (OKR) er de mest vanlige målsetningstrategiene. Hovedforskjellen mellom disse to metodene at KPI setter kvantitative mål uten noen spesifikke retningslinjer for hvordan målet skal oppnås. Mål som er laget med KPI er derimot veldig enkle å måle om er nådd eller ikke. Et eksempel på et mål laget med KPI kan være å øke omsetningen til bedriften med 15% i løpet av 2019.

OKR derimot handler om å sette et ambisiøst mål og deretter sette delmål som viser hvordan målet skal oppnås. Om du ønsker å lese mer om OKR som målsetningsstrategi, så har jeg tidligere laget et detaljert blogginnlegg om dette, det kan du lese HER

Strategi

I neste steg må en bestemme seg for hvilken strategi som skal ta oss fra der vi er idag til der vi ønsker å komme. En digital strategi blir som en veiledende føring for bedrifter og organisasjoner som vil i riktig retning i forhold til digital markedsføring. En slik strategi vil være viktig for å kunne kartlegge struktur, innsikt og retningslinjer for å nå et mål en har satt seg. Når en skal velge en strategi for det digitale arbeidet med en bedrift finnes det mange ulike teorier en kan hente inspirasjon fra. Jeg har valgt ut tre av de teoriene jeg mener er mest interessante og kort presentert disse.

Start with why

En av strategiene en kan velge kalles start with why og handler om at en først å fremst må spørre seg selv hvorfor vi driver med med det vi gjør. Deretter skal en spørre seg selv hvordan vi skal gjøre det, før en til slutt kan spørre seg selv hva en gjør. Dette er en gyllen sirkel man burde gå ut i fra dersom man ønsker å være først ute, skape et konkurransefortrinn og fort finne de tingene som gjør oss spesielle i forhold til alle andre. Mange bedrifter der ute gjør dette i feil rekkefølge, de vet godt hva de driver med, men er kanskje ikke helt klar over hvorfor. Om du ønsker å lære mer om denne teorien foreslår jeg å se denne TED talken med Simon Sinek, som gir en kort men grundig gjennomgang av hva denne teorien dreier seg om.

Business model canvas

En annen slik startegi som vi har blitt presentert i pensum er en som kalles business model canvas. Denne startegien består av 9 såkalte byggeklosser som hjelper deg med å kartlegge de ulike aspektene bedriften må tilrettelegge seg for å kunne jobbe mest mulig strategisk. Denne modellen har jeg skrevet et detaljert blogginnlegg om som du kan lese HER

Blue Ocean Strategy

Denne strategien handler om å finne markeder der det er få eller ingen konkurrenter og på denne måten skape konkurransefortrinn. I denne strategien gjelder det å finne ut hva kundene er opptatt av og gjøre dette bra. For eksempel vil det være lettere å slå igjennom med blogg om en skriver om et tema eller fagområde som det finnes få blogger om fra før av.

Taktikk

Deretter må en bestemme seg for en taktikk for hvordan oppnå målet basert på den valgte strategien fra forrige steg. Chaffey og Ellis-Chadwick (2016) skiller mellom tre ulike taktikker; Rekkevidde, Handle & konvertere og engasjere.

Rekkevidde

Om du ønsker å nå ut til flest mulig men ikke nødvendigvis få folk til å gjøre noe annet enn å klikke inn på nettsiden er rekkevidde den taktikken du burde velge. Noen av tiltakene for å oppnå dette vil da være å jobbe med SEO eller søkemotoroptimalisering som gjør nettsiden din bedre synlig i de organiske søkene. En kan også jobbe med PPC ved å for eksempel kjøpe annonseplass hos google eller drive med affiliate marketing.

Handle & konvertere

Ønsker du derimot å få folk til å utføre en handling mens de er innom nettsiden din er du nødt til å velge en annen taktikk for din digitale strategi. Et eksempel på at en besøkende utfører en handling mens han eller hun er inne på siden er om det blir lagt igjen en kommentar, om en har abbonnert på et nyhetsbrev eller lignende. For å oppnå dette vil det for eksempel være gunstig å jobbe med kundereisen, og hvordan kunden opplever nettsiden, både på desktop og på mobil. Det vil også være lurt å jobbe med innholdet på siden for best mulig å føre besøkende til å utføre de handlingene du ønsker.

Engasjere

Siste taktikk tar for seg de som ønsker å engasjere de som er innom nettsiden til å for eksempel anbefale dere til en venn eller bekjent. Her vil det være gunstig å jobbe med kundens opplevelse av dere som bedrift og da kanskje spesielt kundeservice. For om kundeservicen er god vil dette skape et bedre bilde av bedriften.

Handlinger

Denne fasen handler om å sette detaljer for taktikken som ble valgt i forrige steg. Her bestemmes hvem som gjør hva og når det skal skje. Her kan en for eksempel lage en medieplan. Medieplanen er en detaljert plan over når en skal publisere hva i hvilken kanal. I en slik plan kan det for eksempel stå beskrevet at det mandag i uke 30 skal publiseres et innlegg på en fagblogg om temaet Digital markedsstrategi og tirsdag skal dette promoteres på bedriftens Instagram.

Analyse

Siste fase i den såkalte SOSTAC modellen for utvikling av digitale strategier tar for seg arbeidet med å analysere og kontrollere det som har blitt gjort i de tidligere fasene. Her må en altså gjøre målinger for å finne ut om målene ble nådd og om ikke, hvor det gikk galt.

Ved å ta i bruk gratis verktøy som Google Analytics kan en få god innsikt i nettsidens visninger, brukere, konverteringer, fluktfrekvens, tid brukt på siden og hvor trafikken kommer ifra. Hvilke analyser du velger å gjøre og dermed hvilke tall du trenger å se på kommer helt an på hvilke mål du har satt deg. Jeg har i sammenheng med skolen tatt ulike kurs for å lære meg hvordan en gjør de ulike analysene i Google Analytics, og har lært masse. Et eget innlegg om dette og hva jeg har lært kommer på bloggen neste uke.

Om du ønsker å lære mer om Google Analytics kan du gjøre det HER

Kilder

Chaffey, Dave og Fiona Ellis-Chadwick. 2016. Digital Marketing: Strategy, implementation and practice. 6 utg. UK: Pearson.