Vicy mai 22, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Dette blogginnlegget er skrevet i sammenheng med den siste eksamensoppgaven i dette semesteret som skrives sammen med Nhu Ha.
Når du skal legge en strategi for din bedrift er det viktig å vite hva du ønsker å oppnå for så å begynne å legge en plan for hvordan du skal oppnå det. Du må se på hvor du er og finne ut hvor du vil være og planlegge veien for å komme dit. Det å ha en god strategi er avgjørende for om du skal klare å komme til målet ditt. Dersom du ikke har en god strategi kan det føre til at du må gå mange omveier for å komme til målet, noe du ikke ønsker. Å ha en dårlig strategi kan bli svært tidkrevende og i noen tilfeller kostbart. Det kan også føre til at du ikke når målet du har satt deg.

Hvorfor legge en strategi?

Når du setter deg et mål må du velge en vei for å komme dit. En strategi er på en måte en veileder for for bedriften for å komme til målet som er satt. Uten en veileder er det svært vanskelig å vite hvordan du skal gå frem og hvordan du skal nå målene dine.

Veien til målet

For å komme dit du vil må du legge en plan for hvordan du skal komme dit. Hvilken vei er best å ta?
Når du velger en vei så velger du bort den eller de andre. Du velger da en retning som du mener er best egnet for din bedrift og ditt mål.
Når du skal legge en strategi må du forstå hva det er du skal gjøre og oppnå, gjøre et valg i forhold til hvordan vei du skal gå, planlegge veien og gjennomføre det du har planlagt. Det er viktig å se helheten, se på hvor du er, hvor du skal og hvordan du skal komme dit. Før du starter er det mange veier du kan gå, mange muligheter du kan velge så det er viktig at du tenker på hva det er du skal oppnå og se på hva du oppnår ved å gå de ulike veiene. Du må så velge den veien du tenker er best for deg og din bedrift.
Et eksempel kan være bookingsystem på hotell, er det noen systemer som er enklere å lære og å bruke eller er det mer komplisert enn det du har nå? Hvilket system er best å bruke på lang sikt? Hvilke fordeler og ulemper kommer av å bytte system og lønner det seg egentlig? Det er viktig at du ser på flere muligheter før du foretar et valg for å kunne klare å oppnå best mulig resultat. 
Etter at strategien er fastsatt er det på tide å finne ut hvilke aktiviteter du kan gjennomføre for å få forsterket strategien og hjelpe deg med å nå målet ditt.

Strategiutforming

Prosessen med å planlegge en strategi er tredelt.
 1. Strategiprosessen 
 2. Strategiens innhold
 3. Strategisk kontekst
Du må først sette opp strategiprosessen og se på hva strategien skal omhandle, hvordan du skal gjøre ulike ting for å komme til målet og hvem som skal gjøre hva og når ulike prosesser skal implementeres.
Deretter må du se på strategiens innhold. Da må du se på hvordan ting er nå, hvor du skal komme og hva som må gjøres for å komme fra der du er til der du vil være. Du må se på de ulike nivåene i prosessen og for bedriftens strategi.
Til slutt er det strategisk kontekst. Her ser du på rammeverket for strategien din. Her inngår hvilke omgivelser det skal gjøres i og hvilken bedrift det er, dette er avgjørende for hvordan strategien avgjøres og hvordan den implementeres i bedriften.
Strategiprosessen kan altså deles opp i seks prosesser. Disse prosessene inneholder formål, analyser, valg av strategi basert på alternativer, implementering og kontroll.
(Skjermdump fra eStudie)
Dette leder da opp til at du kan se på Henry Mintznerg´s «10 strategiske skoler». Han snakker om 10 ulike måter å bruke begrepet strategi på:
 • Design – Her ser du på hvordan du kan bruke bedriftens indre og ytre styrker til å optimalisere tilpasning. Her kommer SWOT-analyse inn for å gi deg litt innblikk i omgivelsene til bedriften
 • Planlegging – Her forsetter du på det du allerede har gjort innenfor design. Du jobber videre fra det du har gjort i design prosessen og jobber mer med detaljer innenfor mål spesifikasjoner
 • Posisjonering – I denne delen må du tenke på at du skal posisjonere bedriften din riktig i forhold til omgivelsene du er i. Du jobber mot å få konkurransefortrinn og posisjonere deg i forhold til konkurrenter og de du ønsker å nå ut til
 • Entreprenørskap – Når du kommer til dette punktet er det litt annet fokus enn det har vært i de foregående punktene. Her er det fokus på visjoner, verdier og mål. Du ser mer på detaljer og formidler informasjon til mottakere på en måte som gir innsikt og kunnskap om din bedrift
 • Kognisjon – Her er det mer fokus på psykologi og de hendelser som påvirker bedriften og dens posisjonering. Denne delen viser oss hvordan omverdenen og virkeligheten påvirker oss
 • Læring – Her er det fokus på at strategi ikke er noe som planlegges og utføres, men at strategier oppdages i de mønstre som er der. Men noe som er en ulempe her er at du kan gå glipp av noen strategier som du kanskje ikke er i stand til å oppdage/observere
 • Makt – Her er det fokus på innflytelse og hvordan du kan påvirke mottakere. Det er fokus på at strategi ikke bare makt men mer. Det handler mye om kommunikasjon
 • Kultur – Her er det fokus på kultur og organisasjoner som et system. Det er fokus på at du skal bringe kunnskap inn i organisasjons sammenhenger
 • Reaktiv – Her er fokuset på reaksjoner på noe. Det er viktig å tilpasse seg til omgivelsene og å bringe inn hjelpemidler for forståelse
 • Transformasjon – Her er fokuset på endringer og endringsprosessen. Her tar du inn alt fra de tidligere punktene og hva de kan bidra med for å forbedre endringer

Valg av strategi

Når du skal velge strategi har du flere alternativer. Du kan tenke påhvilket grunnlag du ønsker å jobbe med, hvilken retning du du ønsker å gå og hvordan du skal gjøre det.