Tallaksen januar 10, 2021

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hva er en plattform?

Plattform er et svært bredt begrep, som dekker flere områder. Dersom en ikke snakker om den digitale siden, kan det eksempelvis være et kjøpesenter, bygate, og lignende. I nyere tid, har det blitt mer og mer vanlig å snakke om digitale plattformer, slik som sosiale medier. Arne Krokan, skrev i sitt blogginnlegg om en bok han hadde vært medforfatter i. I denne boken drøftes rundt ulike teknologier som spiller inn i å endre vårt samfunn, her kommer de også innom temaet digitale plattformer.

Nettverksøkonomi

I et tradisjonelt sammenheng vil det være normalt å tenke på økonomi som handel mellom et begrenset antall parter. I boken Det digitale Norge (Rolstadås M.fl. 2018, 154), trekkes inn begrepet nettverksøkonomi inn i diskusjonen rundt digitale plattformer. Denne kan forstås som en økonomi der det er relativt mange deltakere i en handel. I digitale plattformer, slik som Facebook som har over to milliarder brukere, vil dette være snakk om svært høye deltakere i denne nettverksøkonomien. Dersom man bruker denne tankegangen på digitale plattformer, vil det bety at store mengder informasjon skapes av et flertall av brukere. Dermed kan digitale plattformer forstås som et nettverk av samarbeidende aktører.

Verdien i digitale plattformer

Når man kan forstå digitale plattformer som et møtested for ulike aktører, der de kan spre informasjon, har dette ikke noen verdi i seg selv. Det er hvordan denne informasjonen blir brukt som skaper verdien til de digitale plattformene. Virksomheter som ønsker vekst, økonomiske fortjenester, lønnsomhet, osv. vil informasjonen som blir skapt av brukerne av den digitale plattformen være svært verdifull. Dette kan øke deres forståelse for hvilke holdninger, vaner og verdier deres egne kunder har, og dermed tilpasse markedsføringen slik at den passer med hvem kundene er som person.

Alt i alt, har digitale plattformer endret mye av tanken vi har rundt plattformer eller møteplasser. Det har samtidig skapt et nytt marked, og kan gi mye verdifull informasjon til samtlige virksomheter. Det vil være en etisk problemstilling derimot tilknyttet personvern, og hvor tilgjengelig denne informasjonen er for virksomhetene i fremtiden. På mange måter har det store begrepet plattformer gjort vår verden mindre, og flere mennesker kan dele og hente inn informasjon fra ulike steder i verden, noe som er svært spennende.

Referanser

Rolstadås, Asbjørn, Arne Krokan, Per M. Schiefloe, Gunnar Sand, Lars T. Dyrhaug. 2019. Det digitale Norge. 1 utg. Bergen: John Grieg Forlag.

Krokan.com 2021. Lesedato: 10. januar 2021. https://www.krokan.com/arne/2020/01/05/det-nye-digitale-norge/