ajsa mars 16, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I dette innlegget skal jeg ta for meg det internasjonale energiselskapet, Equinor. Equinor er et uavhengig børsnotert selskap, der den norske stat står for hele 67% av eierskapet. Selskapet er den ledende operatøren på norsk sokkel og har fra det tidlige 90-tallet bygget opp en global virksomhet med et fotfeste i Europa, Afrika, Brasil og Nord-Amerika. Arbeidet som de foretar seg på disse områdene går ut på utvikling, leting og produksjon av gass og olje, samt vind- og solkraft. Når man først leser om Equinors arbeid i Barentshavet, er ikke de første ordene man tenker på »miljøvennlig» eller »bærekraftig». Snarer tvert i mot. Likevel skriver de på sine hjemmesider at de i stor grad satser på bærekraft; De satser blant annet på å kvitte seg med all olje – og gassutslipp og satse på fornybar energi. Det høres veldig bra ut når man sier at Equinor tar miljø – og klimakrisen på alvor – men er det egentlig sånn? Med sine 313 000 km2, er Barentshavet det største havområdet på norsk sokkel, og har derfor det største potensialet med tanke på leting og utvikling av olje og gass. Leteboringen i Barentshavet er et resultat av norske myndigheters langsiktige nordområdesatsing, hvor også boringen i perioden 2017-2019 fremstår som et bidrag til å kunne avklare fremtidige muligheter for norsk sokkel. I denne toårsperioden opererte Equinor med 5 bønner; Gjøkåsen, Gjøkåsen Deep, Korpefjell Deep, Sputnik og Mist. Equinor erkjenner selv at det er mange som er skeptiske til leting i Barentshavet og at noen til og med også er i mot. Likevel står de på sitt og mener at letingen er forsvarlig. Mange har forskjellige syn på Equinors arbeid i nord og på sine hjemmesider har Equinor kommet med 10 grunner til hvorfor de mener det er forsvarlig å lete i Barentshavet: #1: Teknisk sett skiller ikke boring i Barentshavet seg fra resten av norsk sokkel. Equinor har drevet med sikker leteboring i nærmere 50 år og har boret bortimot 150 brønner uten alvorlige uhell. Dette tyder på at det er relativt liten sjanse for eventuelle oljeutslipp. #2: Equinor bruker toppmoderne rigger spesialkonstruerte for operasjoner i kaldt klima. Disse riggene er selvgående og flyter som skip. #3: Equinor vil ha konstant overvåkning over eventuell drivis i området ved hjelp av satellitt og fly. #4: Equinor vil stoppe boring i oljeførende lag eller fjerne riggen fra borestedet dersom havis skulle komme nærmere enn 50 km, i tråd med krav fra norske myndigheter. #5: Boreoperasjonen overvåkes av en rekke automatiserte systemer, som kan stoppe boringen og stenge blowout-preventeren (BOP) hvis nødvendig. #6: Personellet om bord følger boringen kontinuerlig. Mannskapene trener på forhånd i simulator, under realistiske forhold. Hver enkelt brønn blir trent på i forkant. #7: Hvis det usannsynlige skulle skje og et utslipp finner sted, vil oljevernlenser bli satt ut umiddelbart for å begrense skadene til eventuelle sjøfugl i området. Der det er behov, vil vi ha fire fartøy i beredskap når vi borer. En rekke tiltak er igangsatt for å minimere skadepotensialet, deriblant justering av boretidspunkt, rekkefølgen av brønnene som bores og sjøfuglovervåking fra fartøy. #8: I moderne boreoperasjoner brukes det stort sett bare kjemikalier som er nedbrytbare og ikke kan spores i naturen. Kjemikaliene kjenner vi igjen fra alminnelige produkter som f.eks. kattesand, plantegjødsel og matvarer. Eventuelt farligere kjemikalier holdes i et lukket system uten utslipp og fraktes til land etter bruk. #9: Det vil være døgnkontinuerlig beredskap fra minst to skip, forsynings- og beredskapsskip, som oppholder seg ved riggen. #10: Vi har oppgradert antall beredskapsfartøy og ressursene tilgjengelige i forhold til normale operasjoner, og disse kommer i tillegg til den eksisterende kystnære beredskapen.  (Equinor.no) Selv om Equinor står på sitt og mener det er forsvarlig å drive virksomhet i Barensthavet, reagerte blant annet Naturvernforbundet sterkt. Det ble argumentert for at virksomheten er uforenlig med klimakutt: forbruk av olje, kull og gass varmer opp jorda og truer den rike naturen som danner selve livsgrunnlaget vårt. For at vi skal kunne hindre disse farlige klimaendringene, er vi nødt om å redusere klimagassutslippet med hele 90 prosent innen 2050. Når Equinor da igangsetter oljeboring i et av verdens mest verdifulle havområder, vil dette være et stort steg tilbake i arbeidet mot farlige klimaendringer. Samtidig argumenterer de for at kampen om oljeboring også handler om hva vi skal leve av i fremtiden. Naturvernforbundet kjemper for at våre politikere skal velge ren natur og fornybare løsninger fremfor forurensing og klimafiendtlig olje og gass. MDG, Miljøpartiet De Grønne, har også vist sin støtte til denne tankegangen. Partiet mener at det beste Norge kan gjøre fremover, er å fase ut olje- og gassvirksomheten, for å nettopp sikre en bedre fremtid. Det er ingen som kan garantere for at det er olje vi kommer til å tjene penger på i fremtiden, i alle fall ikke dersom verden lykkes med arbeidet med å bli grønnere. Vi ser jo allerede nå at flere arbeidsplasser har forsvunnet på grunn av at oljeprisene synker. Hvilke problemstillinger kan dette videre føre til? Hva er deres synspunkter? Litteraturliste: Equinor.no https://www.equinor.com/no/what-we-do/responsible-drilling-in-the-barents-sea.html Lesedato: 14.mars Naturvernforbundet.no https://naturvernforbundet.no/energi/fossil_energi/olje/et-ekstremt-oljekjor-i-barentshavet-article39020-118.html Lesedato: 14.mars