anesah februar 15, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

FN’s arbeid konkluderte med lansering av bærekrafts målene som ble lansert og tatt i bruk fra og med 1. januar 2016. Det er til sammen 17 bærekrafts målene som skal følges av 193 medlemslandene i FN. Målet med bærekrafts utvikling er å ivareta behovene for mennesker som lever i dag og samtidig sikre at fremtidige generasjoner for dekket sine behov. I denne prosessen var representanter fra 70 land involvert i arbeidet fra 2012 til 2014. Målet er å oppnå disse bærekrafts målene innen 2030.

Målet er å redusere forbruk, avfallsproduksjon og resursoverforbruk i de 172 velstående industrialiserte landene mens de mindre velstående skal øke bærekraftig forbruk og utvikling. Hovedmål er å redusere fattigdom og miljøskadene og at hvert land skal utvikle agenda hvordan de skal bidra til bærekraftig utvikling i lokalsamfunn.

Bildet er hentet her: https://www.fn.no/Undervisning/VGS/FNs-baerekraftsmaal

ASKO’s svar på bærekraftsmål

ASKO er en bedrift vi har besøkt og fått innblikk i hva
deres mål er på kort og lang sikt. Enn av tre viktigste ambisjoner er å være en
bærekraftig og klimanøytral bedrift. De har søkelys på energieffektiviserende
tiltak og fornybare ressurser.

Klimanøytral bedrift innebærer å eliminere klimagassutslippene, og for å nå disse målene har de tatt i bruk fornybart drivstoff: biodrivstoff fra bærekraftige kilder, hydrogen og elektrisitet. ASKO har eliminert direkte klimagassutslippene fra lagrer. Verdikjeden utnytter avfall som ressurs og gjenbruk av resirkulerte materialer samtidig som de skaffer lastbærere med maksimal levetid. De benytter seg av bærekraftig emballasje som kan resirkuleres og dermed gir lave miljøbelastninger. I tillegg er de opptatt av å bruke klimavennlige materialer, lavt vannbruk, lavt energiforbruk og å forhindre forurensning når de skal skaffe seg nybygg og rehabiliterer gamle lokaler. Ansatte har gode arbeidsforhold og mulighet for utvikling, det er viktig å bevisstgjøre ansatte når det gjelder sunn livsstil og trening. De er opptatt av mangfold, likestilling og støtte dem som faller utenfor arbeidslivet samtidig som de passer på at ingen blir utsatt for sosial dumping eller uakseptabelt arbeidsmiljø hos deres samarbeidspartnere og underleverandører.

Bildet er hentet her: https://asko.no/om-oss/fokus-pa-miljo/

Kilde for innlegg: Etikk for beslutningstakere, skrevet av Siri Granum Carson og Tom Skauge