annikenuhl mars 4, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Den andre modulen av valgfaget Digital Markedsføring er nå for fullt i gang. I denne delen av kurset med Cecilie Staude lære om “Sosial kommunikasjon i et bærekraftperspektiv”. Dette handler i stor grad om bærekraft noe som er blitt mer og mer relevant de siste årene. Ansvaret for å ta vare på jordkloden vår har blitt viktigere for både forbrukere og bedrifter og dette gjenspeiler seg derfor i produkter og tjenester som tilbys i dag. 
På grunnlag av dette skal jeg se på hva slags bærekraftsmål DNB jobber mot å nå og hvilket av deres mål som er mest relevant for dem.

Hva er FNs bærekraftsmål?

FNs bærekraftmål er en felles arbeidsplan for å bekjempe fattigdom, ulikhet og klimaendringer innen ett gitt antall år. De gjeldene målene ble vedtatt i 2015 og består av 17 mål for bærekraftig utvikling frem mot 2030. For å nå målene innen 15 år krever det at bedrifter legger inn massiv innsats og jobber iherdig med å gjøre verden til et bedre sted på de punktene som er relevante for dem. 

Tusenårsmålene som ble vedtatt i 2000 og varte til 2015 utgjorde en enorm suksess. Ekstrem fattigdom har blant annet blitt halvert, ni av ti barn går nå på skole og millioner av malaria- og dødsfall forekommet av HIV/AIDS  har blitt kraftig redusert.
Flere av målene som var en del av tusenårsmålene er videreført til de aktuelle bærekraftsmålene for de kommende årene.

De 17 målene som er blitt vedtatt for denne perioden ser du bilde av under og det blir spennende å se resultatet om 10 år.

Bilderesultater for fns bærekraftsmål
Bilde lånt av fn.no

Hvem av målene er mest relevante for DNB?

Jeg har som nevnt valgt å ta utgangspunktet i bedriften DNB for å se nærmere på hva deres plan for en mer bærekraftig planet er. Dermed skal jeg se på hvilke av de 17 målene de har valgt å fokusere på og hvem som er mest relevant for dem. 

På DNB sin nettside var det enkelt å tydelig å finne frem til hva slags bærekraftige mål de ser for seg at de vil kunne klare å utgjøre en forskjell på. Til sammen har de valgt å ta for seg 9 mål hvor de arbeider målrettet med viktige bidrag for å oppnå. De 9 målene de har fokus på er:

Mål 5: Likestilling mellom kjønnene
Mål 7: Rimelig og ren energi
Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Mål 9: Industri, innovasjon og infrastruktur
Mål 10: Redusere forskjeller
Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon
Mål 13: Klima
Mål 14: Livet under vann
Mål 16: Fred, rettferdighet og robuste institusjoner

Hvilke av målene legger DNB mest vekt på?

Av de ni målene DNB har valgt å jobbe med har de økt fokus på mål 5 og 8.

Mål 5 handler om likestilling mellom kjønnene. Måten DNB jobber for å nå dette målet er å ha fokus på en balansert ledergruppe (40/60) og mangfoldige team. DNB krever også at deres største leverandører innen IT-tjenester, konsultvirksomhet og juridiske tjenester også skal jobbe systematisk med likestilling og mangfold i deres bedrifter. I tillegg har DNB satset stort på økonomisk likestilling blant annet gjennom kampanjer som #huninvisterer, hvor målet er å få flere kvinner til å spare i fond.

Mål 8 handler om anstendig arbeid og økonomisk vekst. Her spiller DNB en stor rolle fordi uten lån og kapital stopper økonomien opp. DNB har en oppstartslosee som hjelper nyetablering av bedrifter med å starte opp ved hjelp av veiledning av finansiering, budsjettering, testing av ideer med mer. 
I tillegg til punktene nevnt jobber også DNB med mål nr. 8 ved at de arrangerer NXT samlinger hvor de inviterer investorer og gründere til å møtes. NXT samlingene er et godt utgangspunkt for gründere på den måte at de møter folk som er interesserte i dem og som vil hjelpe dem videre på ferden. Med andre ord, et godt tiltak fra DNB for å sikre det åttende målet.

Bilderesultater for dnb bærekraft
Bilde lånt av dnb.no

Selvom punkt 5 og 8 er mest relevant for DNB er alle ni bærekraftsmålene de har valgt viktig for dem. De har en hel del viktige bidrag til alle valgte mål og ser selv at de har muligheten til å utgjøre en positiv forskjell gjennom deres virksomhet. Det blir uten tvil spennende å se det helhetlige resultatet i 2030.

Kilder:

https://norad.no/om-bistand/dette-er-fns-barekraftsmal/barekraftsmalene/

https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal

https://www.dnb.no/om-oss/samfunnsansvar/baerekraftsmaal.html