martheknoff mars 18, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

FNs bærekraftsmål ble utviklet høsten 2015, og ble satt på dagsorderen for de fleste bedrifter i løpet av 2016. Men hvordan bidrar egentlig en bedrift til å oppnå målene?

Hva er bærekraftig utvikling?

«Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.»
-FNs verdenskommisjon for miljø og utviklingsrapport ’Vår felles framtid’ (1987)

Bærekraft målene består av tre dimensjoner; miljø og klima, sosiale forhold og økonomi. Ut ifra dette har de laget 17 mål. 

Bilderesultater for fns bærekraftsmål

Hvordan bidrar Orkla til å nå bærekraftsmål?

I 2016 satt Orkla FNs bærekraftsmål på agendaen. I sin strategi har de valgt fem hovedtemaer; ernæring og helse, mattrygghet, ansvarlige innkjøp, miljø og omtanke for mennesker og samfunn.

rekraftsmål 2 – utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk

Hvordan skal vi nå målet?
Verdenssamfunnet må investere i jordbruk rettet mot bærekraftig matproduksjon og produktivitet.

Når er målet nådd?
Når det er etablert robuste landbruksmetoder og bærekraftige systemer for matproduksjon på verdensbasis.

Orkla bidrar til å nå dette målet ved samarbeid med bøndene og andre interessenter om sporbarhet og trygge produksjonsmetoder. Dette gjør de ved å bruke råvarer som produseres på tradisjonelle måter, uten genmodifisering. Innen 2025 ønsker de å oppnå bærekraftig produksjon av jordbruks-produkter, marine og animalske råvarer. Samt bidra til langsiktig forbedring av levevilkårene for 50 000 bønder. 

Kilder