Andres mars 17, 2021

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I forrige blogginnlegg skrev jeg om tre trinn som kunne gjøre din bedrift mer bærekraftig. I dette innlegget skalerer jeg drastisk opp til hvordan hele verden kan bli mer bærekraftig og hvordan vi kan skape en bedre fremtid for oss og våre etterkommere som skal leve på denne kloden.

FNs bærekraftsmål er en felles arbeidsplan for hele verden som har i oppgave å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Målene består av 17 hovedmål og 169 delmål som skal fungere som en global retning for land, næringsliv og samfunn.

Målene ble laget på en demokratisk måte igjennom en spørreundersøkelse der nesten ti millioner mennesker fra land over hele verden fikk sagt sin mening.

Bilde hentet fra FN.no

Mål 1: Utrydde fattigdom

Det er lett å tenke at fattigdom finnes bare i Afrika eller Favelaen i Brasil, men dette er ganske så feil. Fattigdom finnes over hele verden og kan sorteres som enten ekstrem fattigdom eller relativ fattigdom. Bærekraftsmål 1 har som mål å utrydde ekstrem fattigdom for hele verden og halvere antall mennesker som lever i relativ fattigdom. Verden som den er idag går dessverre i feil retning, der de rike blir enda rikere og de fattige blir enda fattigere. Dette kan vi også se i Norge. For å redusere fattigdommen trenger vi en mer rettferdig fordeling av de ressursene vi har og vi trenger også en bærekraftig vekst.

Mål 2: Utrydde sult

Dette målet handler om at absolutt ingen skal sulte og at alle mennesker skal ha tilgang på næringsrik og bærekraftig mat hele året. Det å kunne få i nok mat og leve et godt liv er en menneskerett som altfor få har idag og tallet på mennesker som sulter er dessverre stigende. I verden finnes det mer enn nok mat til at absolutt alle kan spise seg gode og mette, men dette er ikke tilfellet. For å få til dette må vi igjen fordele ressursene bedre i tillegg til å ta bedre vare på maten som vi har.

Mål 3: God helse og livskvalitet

God helse er en grunnleggende forutsetning for menneskers mulighet til å nå sitt fulle potensial og for å bidra til utvikling i samfunnet. Hvordan helsen vår er, påvirkes av miljø, økonomi og sosiale forhold og mål 3 inkluderer mennesker i alle aldre og ivaretar alle dimensjonene. For å få til dette, trenger vi en stor innsats fra lokalsamfunn, næringsliv og politikere. Lage et system som hindrer spredning av smittsomme dykdommer og som gir tilgang til legehjelp over hele verden.

Mål 4: God utdanning

Idag er det over 750 millioner mennesker som ikke kan lese eller skrive. To tredjedeler av disse er kvinner. Inkluderende opplæring av god kvalitet for alle, er en  av de viktigste byggesteinene for velstand, helse og likeverd i alle samfunn. Mål 4 handler ikke bare om retten til skolegang, men også gode lærere som holder høy kvalitet i undervisningen – helt fra barneskolen til universitetet.

Mål 5: Likestilling mellom kjønnene

Verden har virkelig kommet langt på dette målet i forhold til for 10, 20, 30 og 40 år siden. Men vi er allikevel ikke helt i mål. Innenfor maktposisjoner i politikk og næringsliv er det flere menn enn kvinner på toppen. Videre er fattigdom tett knyttet til diskriminerende lover og sosiale normer som fører til at kvinner får dårligere økonomi og færre muligheter til å bestemme over eget liv.  Fortsatt er mange kvinner økonomisk avhengig av partneren sin, noe som fører til en skeiv maktbalanse i hjemmet og i samfunnet.  Likestilling er nå et gjennomgående tema i bærekraftsmålene og det burde være et av de letteste å nå.

Mål 6: Rent vann og gode sanitærforhold

For oss i Norge er dette nesten en selvfølge, men det er fremdeles 1 av 3 i verden som ikke har tilgang på trygge drikkevannskilder. Enda flere mangler toalett og ordentlige sanitære forhold. Dette er ikke bare nedverdigende og ubehagelig, men det øker også sjansen for smittsomme sykdommer. Samme som med mat, så finnes det mer enn nok vann i verden for alle. Men på grunn av økonomi og mangel på infrastruktur så er ikke dette tilfellet.

Mål 7: Ren energi til alle

Dette målet handler om at alle skal ha tilgang til energi. Den skal være pålitelig, morderne og ikke for dyr. Energi blir produsert på forskjellige måter i verden, ofte basert på hva slags klima man har og økonomi. I Norge forsøker vi å omgjøre all energien vi bruker fra fossil energi til fornybar energi. I flere deler av verden sliter de i det hele tatt med å produsere nok strøm til alle innbyggerne, fossilt eller ei.

Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Rundt omkring halvparten av hele verden tjener ikke nok til å leve av det. Å skape gode arbeidsplasser er en stor utfordring for alle land frem mot 2030. Dette målet er mer eller mindre løsningen på mål nummer 1. For å utrydde fattigdom trenger vi gode arbeidsplasser og vi må skape en rettferdig økonomisk vekst. Vi må inkludere unge i arbeidsmarkedet, sørge for fast og trygt arbeidsliv og vi må legge til rette for at flere kvinner kommer i arbeid.

Mål 9: Industri, innovasjon og infrastruktur

Investeringer i infrastruktur som transport, vanningssystemer, energi og informasjonsteknologi er avgjørende for å skape en bærekraftig utvikling. Infrastruktur er den underliggende strukturen som må være på plass for at et samfunn skal fungere. Vi trenger å identifisere og utnytte ressurser bedre i mange land samtidig som utdanning og helsetilbud må forbedres. Vi trenger også å satse mer på teknologi og vitenskap.

Mål 10: Mindre ulikhet

Idag er det stor ulikhet mellom land, og det er en grunn til bekymring. Økonomisk vekst har gjort mange land rikere, men det betyr ikke at de har blitt mindre fattige. Inntektsforskjellen i verden øker. For å redusere ulikhet må et lands ressurser fordeles bedre slik at de som er fattige gis en mulighet til å bygge seg et liv og bedre levekår. Lik tilgang til utdanning, lege og helsehjelp.

Mål 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Verden blir mer og mer urban i en himlende fart. Over halvparten av verdens befolkning bor idag i byer, og andelen kommer mest sannsynlig til å øke til 60 % innen 2030. Byer står for 75 % av alle klimagassutslipp og store slumområder hindrer gode levekår. Urbanisering skaper både muligheter og utfordringer. De gir mennesker muligheten til å leve gode liv og utvikle seg økonomisk og sosialt samtidig som mange byer vokser fortere enn tilbudet av arbeidsplasser og boliger. I fremtiden må vi bygge byene slik at de kan gi tilgang til grunnleggende tjenester som energi, boliger og transport for innbyggerne. Vi må få på plass god nok avfallshåndtering, redusere forurensning og bruke ressursene på en bærekraftig måte.

Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. Som jeg nevnte i et tidligere blogginnlegg så trenger vi 1,7 jordkloder for å produsere alt verden forbruker i løpet av et år. En tredjedel av all mat som blir produsert går bort, uten å bli spist. For å sikre gode levekår for kommende generasjoner så trenger vi å endre livsstil. Vi må minske ressursbruken, miljøødeleggelsen og klimautslippene som et samfunn og som enkeltpersoner.

Mål 13: Stoppe klimaendringene

Mengden av klimagasser fortsetter å øke og klimaendringene skjer raskere enn først antatt. Effektene av dette er synlig over hele verden. Gjennomsnittstemperaturen i verden har steget med 1 grad samtidig som havnivået forsetter å stige. De som rammes hardest av dette er de fattige. Dette er et mål som kjenner ingen landegrenser og som må gjøres noe mer umiddelbart. Hvis vi fortsetter i samme spor så kommer det til å ende i katastrofale konsekvenser. Vi må kutte utslipp, fange og lagre CO2 og det må satses mer på fornybar energi.

Mål 14: Livet i havet

Jorden fungerer ikke uten havet. Temperaturen, kjemien, strømningene og livet i havet er det som driver de globale systemene som gjør det mulig for menneskene å leve på jorda. Over halvpartene av oksygenet vi puster inn kommer fra havet. Til tross for dette finnes det fremdeles mennesker som ødelegger havet og som resulterer i at det ikke lenger kan beskytte jorden som det skal. Milliarder av både mennesker og dyr er avhengig av havet. Bærekraftig bruk av havene i fremtiden må innebære stans av overfiske, hindring av forsøpling og forgifting, og beskyttelse av sårbare dyr og korallrev.

Mål 15: Livet på land

Skog dekker totalt 30 % av jordens overflate, og er hjem til over 80 % av alle dyr. Over 1,5 milliarder mennesker er også avhengig av skogen som sitt levebrød. Derfor er det veldig problematisk at om lag 20 prosent av jordens skog har blitt forringet mellom 2000 og 2015. I tillegg er en million dyre- og plantearter livstruet.

Mål 16: Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

FNs hovedoppgave har alltid vært å sikre internasjonal fred og sikkerhet. Dette målet er derfor viet til å fredelige og inkluderende samfunn. For å oppnå bærekraftig utvikling så er fred en forutsetning, men dette har dessverre ikke vært realiteten. i 2018 levde 70 millioner mennesker som flyktninger, og det er det høyeste antallet noensinne registrert hos FN.

Mål 17: Samarbeid for å nå målene

For å lykkes med disse målene trenger vi å stå sammen og danne sterke partnerskap. Alt fra myndigheter og næringsliv til hver enkelt person. Bærekraftsmålene skal fungere som en felles, global retning og prioritert innsats de neste 15 årene. Erfaring fra Tusenårsmålene viser at denne typen målrettet innsats virker.

Kilder:

FN.no