Madelenbodahl mars 4, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Modul 2 av dette
kurset er nå i gang. Cecilie Staude skal i denne delen av kurset ta oss gjennom
«Sosiale kommunikasjon i et bærekraftperspektiv.» På bakgrunn av
dette skal jeg ta dere gjennom tjenesten DNB, for å se og vise dere hvordan de
aktivt jobber med ulike FNs bærekraftsmål, og hvilke mål som er høyest relevant
for akkurat dem.

Først og fremst; hva er FNs bærekraftsmål?

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Bærekraftig utvikling handler i alle hovedsak om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å måtte ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Disse ulike bærekraftsmålene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling; klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.

I bilde under kan du se de 17 ulike målene –>

Bilde lånt fra https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal#&gid=1&pid=1

Hvilke mål er mest relevante for virksomheten, DNB?

Ettersom at jeg tar utgangspunkt i min valgte virksomhet, DNB, skal vi se på hvilke mål som er relevante for de. Så i følge DNB sine sider skriver de at de har valgt ut bærekraftsmål nummer 5 som handler om likestilling mellom kjønnene, og nummer 8 som tar for seg anstendig arbeid og økonomisk vekst, som spesielt viktige. Dette med tanke på deres risikoer og muligheter for å kunne bidra til en bærekraftig utvikling, og med en baktanke om at akkurat disse kan gjøre en forskjell og ha en stor påvirkning i hele konsernet.

DNB har i tillegg til disse målene som nevnt over, svært viktige bidrag til bærekraftsmål nr;

  • 7 – ren energi for alle,
  • 9 – innovasjon og infrastruktur,
  • 10 – mindre ulikhet,
  • 12 – ansvarlig forbruk og produksjon
  • 13 – stoppe klimaendringene
  • 14 – liv under vann
  • 16 – fred og rettferdighet.

Disse målene er også relevante og viktige deler av banken hvor de er i posisjon til å gjøre en positiv forskjell gjennom deres virksomhet.