mfper april 1, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Vi har i denne modulen av semesteret fått i oppgave å velge en organisasjon som vi mener fokuserer på FNs bærekraftsmål for bærekraftig utvikling. I dette innlegget skal vi forklare hvordan FN som organisasjon jobber, hva deres formål er og hvordan verden jobber for å nå Bærekraftsmålene. Vi har valgt Dyreparken i Kristiansand .

Hvem er FN og hva er formålet med deres organisasjon?

Den internasjonale organisasjonen forente stater (FN) ble grunnlagt etter andre verdenskrig i 1945. Etter andre verdenskrig tok de allierte opp hvordan de skulle arbeide for å sikre fred og sikkerhet og de dannet organisasjonen FN. 

FNs formål

·       FNs viktigste mål er å bevare internasjonal fred og sikkerhet, og FN har plikt til å treffe tiltak for å fjerne enhver trussel mot freden. FN skal alltid søke ved fredelige midler å løse tvister som kan føre til fredsbrudd.

·       FN skal arbeide for å utvikle vennskapelige forhold mellom nasjoner og folk, basert på like rettigheter og selvbestemmelsesrett.

·       FN skal skape samarbeid om å løse de økonomiske, sosiale, kulturelle og humanitære problemene i verden. Dette er blant annet å utrydde fattigdom, farlige sykdommer og analfabetisme, å stoppe miljøødeleggelser, å jobbe for likestilling og fremme kulturforståelse.

·       FN skal fremme menneskerettigheter og grunnleggende friheter for alle mennesker uten hensyn til rase, kjønn, språk eller religion.

FN skal være et samlingspunkt for statene i arbeidet for å nå disse målene.

Det var basert på de formålene FNs bærekraftsmål at er en felles arbeidsplan ble utarbeidet. Det skal de gjøre gjennom å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringer innen 2030. FNs Bærekraftsmål skal fungere som en global retning for samfunnet hvor næringslivet og sivilsamfunnet vil kunne ha noen mål de kan strekke seg etter for å bidra til et bærekraftig samfunn. FNs bærekraftsmål ble vedtatt av FNs generalforsamling (en av seks organer i FNs organisasjon) i 2015. Bærekraftsmålene tar for seg alle elementene de mener er universalt likt og nødvendig å jobbe for blant alle medlemslandene i deres organisasjon.

Hvem er organisasjonen FN og hvordan jobber de?

Organisasjonen er som nevnt en internasjonal organisasjon som består av medlemsland som jobber sammen for å nå organisasjonens mål.  Organisasjonen jobber aktivt gjennom å politisk påvirke den økonomiske, sosiale og miljømessige utviklingen i verden. FN besitter en politisk posisjon som de bruker for å påvirke gjennom et koordinertsamarbeid med myndighetsaktører, sivilsamfunn og privat sektor.

Vedlegg:

Litteraturliste:

https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal