martineschogren januar 22, 2018

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Ordet forretningsmodell benyttes ofte som en del av oppstartsprosessen for en virksomhet. Men det finnes mange gode grunner for å legge ned et godt strategisk arbeid i en forretningsmodell. Kartlegging og planlegging av virksomheten er avgjørende for suksess, hvor forretningsmodellen beskriver hvordan forretningsideen skal realiseres. Dette er en dynamisk og kontinuerlig prosess. Forretningsmodellen bedriften først forelsket seg i krever kontinuerlig arbeid. Og nye virsomheter skal presentere nye forretningsmodeller som avhenger av i hvilken sammenheng den skal brukes og hva bedriften ønsker planen skal bidra til. Og felles for enhver bedrift er invetsering av tid i denne prosessen. Det finnes en rekke forslag til disponering av en forretningsplan. I denne sammenheng er Business Model Canvas (BMC) er svært verdifult verktøy for å strukturere arbeidet og skape høy verdi for enhver bedrift, uavhengig av kunnskap, ressurser og utgangspunkt. 

 

Business Model Canvas (BMC) inneholder ni dimensjoner som beskriver hvordan bedriften skal organiseres, finansieres og drives for å nå sin markedsmålsetning

Kartlegging og planlegging av virksomheten er avgjørende for suksess. Alexander Osterwalder i samarbeid med Ylves Pgneur utarbeidet Business Model Canvas (BMC) som representerer et banebrytende måte for å utarbeide en forretningsmodell: og alt gjennom sin oversiktlighet, enkelthet og presisjon som strategisk verktøy for enhver bedrift. Modellen er utviklet av Alexander Osterwalder /http://alexosterwalder.com) og ble presentert i hans bok «Business Model Generation» som ble publisert i 2010.

Forretningsmodell: Innledningsvis utarbeides en forretningsmodell for å beskrive hvordan bedriften skal skape verdi og beskriver dermed hvordan bedriften skal skape, levere, og fange opp verdier – økonomisk, sosialt eller andre former for verdier. Som Innovasjon Norge skriver; «Forretningsmodellen er hvordan bedriften skal gjennomføres i praksis».

Videre oppsummerer Lasse Olsen i sin artikkel publisert på Lederkilden.no tre punkter som utdyper betydningen av å utarbeide en forretningsplan for enhver bedrift;

 • Forretningsplanen er et arbeidsdokument som gir ny innsikt som øker sannsynligheten for at bedriften lykkes
 • Forretningsplanen er et kommunikasjonsverktøy både innover i egen virksomhet og utover eksterne aktører
 • Forretningsplanen er et kontinuerlig og dynamisk styrings- og handlingsdokument som kan hjelpe bedriften å ta riktige beslutninger.

Valget av forretningsmodellen er et strategisk valg som har betydning for det langsiktige forretningsforløpet. Det er viktig for enhver bedrift at denne er  dynamisk, som innebærer at bedriften kontinuerlig skal vurdere, revidère og oppdatere sin forretningsmodell med henhold til ny kunnskap, erfaringer og påvirkning fra markedsstrukturen.

Business Canvas Model: Som min foreleser Arne Krokanskriver er Business Canvas Modell i denne sammenheng svært egnet og «angir et antall dimensjoner du bør ta hensyn til når du skal etablere en virksomhet». Business Model Canvas foretrekkes av mange bedrifter for den oversiktlighet, enkelthet og innhold av konkrete punkter. Dette muliggjør for enhver bedrift å utarbeide et nødvendig oversiktsbilde uten kompleksitet som mange tradisjonelle forretningsplaner inneholder.

Bilde hentet fra Innovasjon.no

Modellen benyttes som et utgangspunkt av både store og små bedrifter for å beskrive, designe, utfordre og definere bedriftens forretningsplan. Verktøyet inneholder ni dimensjoner som beskriver hvordan bedriften skal organiseres, finansieres og drives for å nå sin markedsmålsetning, gjennom å dokumentere bedriftens verdiløfte, kundemålgruppe, infrastruktur og kjøp og salg. Gjennom en realistisk og detaljert forretningsplan skal eventuelle risiko kartlegges og strategiske muligheter gi et grunnlag for å skape en lønnsom bedrift.

Følgende video er svært kunnskapsgivende for å forstå hvordan enhver bedrift kan beskrive, diskutere, designe og forbedre sin forretningsmodell:

Bruk av forretningsmodellen: Forretningsmodellen er et svært enkelt og lettfattelig verktøy som gir en strukturert oversikt over svært detaljekrevende områder i enhver bedrift. Modellen er svært verdifull for bedriften som ikke har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter for markedets struktur og utvikling, og presenterer et oversiktlig, enkelt og presist verktøy.

Behov for innovasjon: Ved å se på samspillet av innovasjoner på tvers av de ulike modelldimensjonene beskrevet i Business Canvas Modellen, kan bedriften også øke muligheten for vellykket innovasjon. Modellen kan dermed benyttes av bedrifter for å utvikle nye ideer, utarbeide nye modeller, tilegne seg kunnskap om hvordan faktorene i forretningsmodellen påvirker hverandre, og benyttes for å forklare bedriftens komplekse struktur.  Gjennom å arbeide med modellen kontinuerlig kan bedriften avdekke nye muligheter som kan gi nye konkurransefortrinn. Og slik skapes en lønnsom bedrift som svarer på utfordringene i konkurranseomgivelsene.

Modellen fungerer utmerket for samarbeid, struktur og utvikling av virksomheten, gjennom dens visuelle utforming som reduserer prosessens kompleksitet til konkretiserte dimensjoner og inneholder alle nødvendige elementer i en strategisk planleggingsprosess.

Oppsummert 9 dimensjonerBusiness Model Canvas består av ni ulike dimensjoner: Følgende gir jeg en kortfattet oppsummering av dimensjonenes innhold og forretningsplanens oppbygging, Rammeverket kan benyttes av enhver bedrift for å designe, strukturere og beskrive nye forretningsmodeller gjennom å utarbeide planen i hierarkisk rekkefølge:

1.Customer segments: Bedriftens kundesegment som inneholder personer eller organisasjoner som bedriften skal nå og oppnå økonomisk fortjeneste på.

 • Hvem skaper vi verdi for?
 • Hvem er våre viktigste kunder?

2.Customer Value Proposition:  Bedriftens verdiløfte som beskriver verdiskapningen av produktet eller tjenesten overfor et bestemt kundesegment. Verdiløftet indikerer hvilke utfordringer som skal løses, hvilke gevinster dette vil medføre og hvilke problemer som blir løst for målgruppen.

 • Hvilke produkter og tjenester skal skape verdi for kunden?
 • Hvilken form for verdi gir bedriften sitt kundesegment?
 • Hvilke behov tilfredsstilles?
 • Hvilke utfordringer løses og hvordan?

3.Channels: Definerer bedriftens kanaler og hvordan produktene leveres til kunden. 

 • Gjennom hvilke touchpoints leveres verdiløftet og med hvilken effekt?
 • Hvilke kanaler benyttes for å levere produkter og tjenester?
 • Hvordan skal bedriften imøtekomme bruk av kanaler for nye digitale tjenester?

4.Customer Relationship: Definerer bedriftens kundeforhold, hvilke relasjoner bedriften etablerer med bestemte kundesegmenter.

 • Hvilke relasjoner har bedriften etablert med sitt kundesegment?
 • Hvilke relasjoner ønsker bedriften å etablere i fremtiden?
 • Hvordan skal bedriften opprettholde relasjonene med sitt kundesegment over tid?
 • Hvilken betydning har relasjonene for bedriften?

5.Revenue Streams: Bedriftens inntektsstrøm.

 • Hvordan og gjennom hvilke prismekanismer skaper bedriften verdi?
 • Hva betaler kundene for idag?
 • Gjennom hvilke måter tar kundene betalt?

6.Key Resources: Bedriftens infrastruktur som betegner hvilke grunnleggende faktorer bedriften trenger for å levere verdiløftet. Omhandler fysiske, intellektuelle, mennesklige og finansielle faktorer.

 • Hvilke tilgjengelige ressurser har bedriften?
 • Hvilke ressurser er avgjørende for å oppfylle verdiløftet?
 • Hvordan skal disse ressursene benyttes?

7.Key Activities: Bedriftens kjerneaktiviteter som skal iverksettes og gjennomføres for å levere verdiløftet.

 • Hvilke områder må bedriften prestere optimalt?
 • Hvilke ressurser trengs for å iverksette tiltakene?
 • Hvilke konkrete kjerneaktiviteter må bedriften gjennomføre?

8.Key Partnerships: Bedriftens samarbeidspartnere i forretningsprosessen

 • Hvile samarbeidspartnere er essensielle i gjennomføringen av forretningsplanen?
 • Hvem er bedriftens nåværende samarbeidspartnere?
 • Hvilke leverandører har bedriften?
 • Hvilke fremtidige samarbeidspartnere trenger bedriften?

 9.Cost Structure: Når bedriften forstår infrastrukturen må bedriften utarbeide en oversikt over kostnader.

 • Hva er bedriftens viktigste kostnader i forretningsmodellen?

Utfordring: En utfordring kan være at modellen krever initiativ fra egen bedrift til å utarbeide videre dybdeforståelsen som er nødvendig for kunne å utarbeide bedriftens struktur og utarbeide forretningsplanen på detaljnivå. En annen utfordring jeg ønsker å poengtere er at den digitale økonomien nå betegner en digitalisering, hvor teknologi representerer et komplisert samspill mellom muligheter og krav for organisasjoner. Fremveksten av ny teknologi har medført en overgang til flere digitale tjenester, hvor bedrifter får vi nye utfordringer som resulterer i en friksjon i samfunnet. Og disse punktene er ikke nevnt i modellen.

Det kan være relevant for bedriften å ta følgende to punkter i betrakting som har betydning for enhvers strategiske forankring:

10.Transaksjonskostnader: Hvordan bedriften kan senke transaksjonskostnadene, som betegnes som de ressursene kundesegmentet benytter seg av for å finne frem til og gjøre den beste beslutningen når kunden skal kjøpe bedriftens produkter eller tjenester. Dette vil skape høyere verdi for kunden.

 • Hvilke transaksjonskostnader opplever kunden idag?
 • Hvordan kan bedriften forenkle kjøpsprosesser, skape arenaer som gir kunden relevant informasjon og holde kontakt med sine ressurser?

11.Nettvekseffekter: Hvordan bedriften kan øke sin tjeneste i verdi gjennom å involvere flere brukere i bedriften.

 • Hvordan kan bedriften inkludere flere kunder?
 • Hvordan kan bedriften tilrettelegge for at kundene kan bidra til at den digitale tjenesten øker?
 • Hvilken økende verdi vil dette gi til eksisterende kunder?

Hvorfor fungerer den: Nettsiden Strategyzer, laget av modellens grunnlegger Alex Osterwalder, utarbeidet en visuell undersøkelse for hvorfor Business Canvas Modell medførte at bedrifter skapte høyere verdi for sitt kundesegment. Utklippet er fra undersøkelsen utført i år 2015 hvor en mengde bedriften ble spurt hvordan og med hvilken verdi BMC skapte gode resultater for bedriftene.

Oppsummert: Modellen fungerer utmerket for samarbeid, struktur og utvikling av virksomheten, gjennom dens visuelle utforming som reduserer prosessens kompleksitet til konkretiserte dimensjoner og inneholder alle nødvendige elementer i en strategisk planleggingsprosess. BMC medfører mulighet for enhver bedrift til å lykkes ved  strukturere prosessen på en enkel, praktisk og kreativ måte. Modellen medfører at det strategiske arbeidet er enkelt gjennomførbart: en god strategisk planlegging ligger til grunn for enhver suksessfullt forretningsforløp, som vil resultere i gode produkter som leverer høy kundeverdi og dermed ønsket økonomisk fortjeneste. Og dermed vil bedriften også tilegnes høyere verdi. 

Dersom du som privatperson eller virksomhet ønsker å laste ned modellen har jeg vedlagt en Link til nedlastning av BMC på Innovasjon Norge

Kilder

http://www.magnusskogsberg.no/2018/01/17/forretningsmodell-hvordan-bruke-business-model-canvas/

https://strategyzer.com/canvas

http://www.innovasjonnorge.no/no/grunder/ideutvikling/slik-lager-du-en-forretningsmodell/

http://evenodegard.com/blog/hvordan-bruke-business-model-canvas/

http://www.sirirydningen.com/2017/01/28/hvorfor-business-modell-canvas-er-et-nyttig-verktoy-for-din-bedrift/

https://www.lederkilden.no/tema/selskapsendringer_kapitalendringer/v_selskapsetablering/forretningsplanen-en-plattform-for-aa-lykkes