JulieKlippenberg January 23, 2018

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Teknologiutvikling og digitalisering skaper utfordringer for bedrifters tradisjonelle måte å arbeide på. Det må nytenkning til, og stadig utvikles det nye innovative varer og tjenester. Utviklingen påvirker forbrukernes handlevaner, og en kan se en sterk utvikling i netthandel som forenkler brukernes hverdag. Samtidig har dette konsekvenser for de fysiske butikkene. Eksisterende forretningsmodeller blir satt på prøve, og det må en endring til  for å tilpasse seg utviklingen i det digitale nettsamfunnet. Det er derfor viktig å ha en klar plan for hvordan en skal lede bedrifter, da det er svært vanskelig å styre en virksomhet i en bestemt retning uten en klar forretningsmodell. Men hva menes egentlig med forretningsmodeller, og hvordan kan slike utformes?

Det finnes en rekke ulike definisjoner på hva en forretningsmodell er, og det er uttallige ulike forklaringer rundt begrepet. Enkelte ser det som en oversikt over hvordan bedriften skaper verdi for kunder. Hvilke ressurser som benyttes og hvordan man tar betalt for produkter eller tjenesten. Et annet perspektiv er at en forretningside forklarer hva virksomheten gjør for å skape kundeverdier, mens forretningsmodeller beskriver hvordan bedrifter skaper og tjener penger på disse gjennom å dekke visse kundebehov. Eller enklere forklart; forretningsmodellen skal vise hvordan en forretningsidé realiseres. En annen måte er å se forretningsmodeller som et økosystem (James More 1996), som viser til hvordan virksomheter må tilpasse seg endringer i verden, og hvordan alle faktorer henger sammen.
Weill og Vitale (2001) har en annen definisjon og beskriver forretningsmodeller som;

En beskrivelse av roller og relasjoner mellom selskapets kunder og konsumenter, allierte og leverandører som viser hovedstrømmer av fysiske produkter, informasjon og penger, samt hva den viktigste fortjenester for hver av partene er.

Tross ulike definisjoner og noe uenighet, kan en tenke seg at forretningsmodeller skal vise hvordan ulike aspekter ved bedriften skal gjennomføre en forretningsidé. Og samtidig levere en verdi til kunden som de er villige til å betale for.  En forretningsmodell trenger nødvendigvis ikke å være på flere titalls sider med svært dyptgående detaljer. Men ved å ha en strukturert modell kan det bidra til å øke en virksomhets sjanser for og lykkes, samtidig som det er enklere å drive bedriften. I tillegg skaper det en tillit til både investorer og banker da du viser at du vet hvordan ideen din skal realiseres.

Business Model Canvas (BMC) er en svært populær måte å utvikle forretningsmodeller på, som også anbefales av Innovasjon Norge. Metoden ble utviklet av Alexander Osterwalder, og kalles derfor ofte Osterwald-metoden. BMC er et verktøy som kan benyttes av alle bedrifter uavhengig av størrelse for å vise sammenhengen mellom bedriftens verdiløfte, infrastruktur, kunder samt kjøp og salg. Den høyre delen av malen er rettet mot eksterne arbeidsbetingelser, altså markedet, mens den vestre siden er rettet mot de interne betingelsene som gjelder produktet eller tjenesten. Business Model Canvas gir nemlig muligheten til å reflektere, beskrive og flytte om på ulike dimensjoner. Derfor åpnes det mange muligheter til idémyldring for å skape innovative forretningsmodeller. En vanlig måte BMC illustreres på er slik;

BMC består av 9 ulike byggeklosser som enhver bedrift må tenke over ved utvikling av forretningsmodellen. Dette er altså ikke en forretningsplan, men metoden skal hjelpe bedrifter med å forstå, analysere og videreutvikle sin forretningsmodell. Business Model Canvas gjør det enklere å se helheten, og hvordan disse 9 ulike dimensjonene ved bedriften faktisk henger sammen. På norsk beskrives og presenteres de 9 ulike dimensjonene på denne måten;

1. Kundesegment – Hvem er kundene dine? Er det flere kundesegmenter du tilbyr tjenester eller produkter til? Hvem er bedriftens viktigste kunder? Hvem skal vi fokusere på?
2. Verdiløfte – Hva tilbyr du? Hvordan vil ditt produkt eller tjeneste løse kundenes problemer? Hvordan får kundene tilført verdi gjennom ditt produkt/tjeneste? Hvilke attributter er   konkurransefordeler?
3. Kanaler – Hvordan når tilbudet kundene dine? Hvilke kanaler, leverandører og utsalgssteder benyttes for både kommunikasjon og salg? Er dette kanaler som gir konkurransefortrinn? Trenger vi ulike kanaler til ulike kundesegmenter?
4. Kunderelasjon – Hvordan forholder bedriften seg til kundene sine? Hvilke typer relasjoner ønsker du å bygge med ulike kundesegmenter? Hvordan får vi best kontakt med kundene? Hva slags relasjon forventer de av bedriften?
5. Inntektsstrøm – Hvordan prissettes tilbudene dine? Hvilke produkter eller tjenester tar vi betalt for i dag? Hva er kundene villig til å betale? Avhenger villigheten etter ulike kundesegmenter?
6. Kjerneaktiviteter – Hva må gjøres for å levere verdiløftet til kundene? Hvilke interne og eksterne aktiviteter kan virksomheten utføre? Bør noe forbedres?
7. Ressurser – Hva trenger du for å skape og levere tilbudet? Hvilke ressurser trenger bedriften for å produsere verditilbudet til kundesegmentene?
8. Partnere – Hvem leverer det du ikke leverer selv? Hvem er de viktigste partnerne å samarbeide med?Hvem er leverandørene? Tilfører partnere og leverandører noe positivt til bedriften?
9. Kostnader – Hvilke kostnader oppstår ved å levere verditibudet? Hva er de største kostnadene? Hvor mye koster ulike ressurser? Hva er de viktigste kostnadene?

Slik arbeider man med de ulike byggeklossene som til sammen utgjør bedriftens forretningsmodell. Steg for steg vil bedriften kunne bli klar over, samt få oversikt over ulike muligheter og ressurser en bør ha for å betjene kunder bedre enn konkurrentene. Sentralt i modellen står også verdiløftet til kunden som en kan få bedre innsikt i gjennom disse ulike stegene. BMC trenger nødvendigvis ikke gå i dybden av detaljer, men den gir bedriften et mer helhetlig perspektiv over dimensjonene. En kan tenke seg et fugleperspektiv som fremstiller bedriftens plan mer oversiktlig.

Ta gjerne en titt på denne videoen som også forklarer BMC;

Business Model Canvas gjør det enkelt å gjøre justeringer dersom det oppstår behov for det. Det er altså en dynamisk modell som åpner for endringer i takt som bedrifter tilegner seg ny kunnskap. Det anbefales også at bedrifter benytter seg av modellen aktivt og oppdaterer den hyppig da det åpner for idémyldring og notering på de ulike områdene.
En annen anbefaling er å fremkalle modellen i et større format. Da kan en lettere bruke post-it-lapper med ideer som kan flyttes på, omformuleres eller tas vekk. Modellen er også visuell da bedriften kan illustrere og tegne framfor å kun skrive ned ideer. Gjennom visualiseringen fremmer BMC en tydeligere forståelse som bør diskuteres med eksterne aktører, medarbeidere og samarbeidspartnere. Slik kan en komme frem til styrker og svakheter, og dermed være bedre forberedt eller i stand til å utvikle lønnsom drift.

Likevel kan det nevnes at denne modellen ikke er optimalisert for blant annet digitale tjenester. Nettopp fordi BMC ikke påpeker eller nevner noe om nettverkseffekter og transaksjonskostnader. Dette er viktig for digitale tjenester da bedrifter bør fokusere på hvordan de kan skape nettverkseffekter for kundene og hvordan kundenes transaksjonskostnader kan senkes gjennom virksomhetens verditilbud – for å oppnå vekst.. Disse sentrale begrepene kan du lese mer om HER. Det er også viktig at hver og en bedrift tilpasser denne malen etter sin egen type virksomhet.

Oppsummert er en slik forretningsmodell en enkel måte å fremstille bedriften på gjennom 9 byggeklosser. Det er enklere for en bedrift å forholde seg til enn et dokument på x antall sider. Samtidig er det lettere å se helheten av hvordan de ulike dimensjonene henger sammen og hva hver og en innebærer. Samtidig gir den god oversikt og innblikk i flere aspekter ved bedriften. Det finnes en rekke måter bedrifter kan ta i bruk denne metoden på, og det er derfor ingen fasit. Grunnet dens enkelthet gir Business Model Canvas både rom for prøving og feiling! Kanskje du vil prøve å utforme en selv?

Vil du lese mer om BMC, ta gjerne en titt på lenkene under!

– Julie

Kilder;

http://www.innovasjonnorge.no/no/grunder/ideutvikling/slik-lager-du-en-forretningsmodell/

https://www.alexandercowan.com/business-model-canvas-templates/

Krokan, Arne. 2015. Det friksjonsfrie samfunn . Cappelen Damm AS

2 thoughts on “Forretningsmodell; Business Model Canvas

Comments are closed.