Stine Larsen Strom January 28, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

En nye uke med forelesninger er i gang, og det er på tide å skrive ukens første blogginnlegg. I dette innlegget vil du kunne lese mer om hva forretningsmodeller er, hva Business Model Canvas er, og hva denne modellen går ut på. Jeg vil også nevne noen fordeler ved bruk av denne forretningsmodellen.

Photo by Adeolu Eletu on Unsplash

Hva er en forretningsmodell?
Det finnes flere forskjellige perspektiver på hva en forretningsmodell egentlig er, og det er lett å forveksle begrepet med strategien organisasjonen har valgt. Årsaken til at det ikke finnes en definisjon på begrepet er at akademikere og praktikere ikke blir enig om en felles definisjon på begrepet.

Osterwalder og Pigneur definerer begrepet forretningsmodell på denne måten: En forretningsmodell beskriver den logiske begrunnelsen for hvordan en organisasjon skaper, leverer og kaprer verdi.

En annen definisjon er: En forretningsmodell beskriver et selskaps operasjoner, innbefattet alle dets deler, funksjoner og prosesser, som resulterer i kostnader for selskapet og verdi for kunden.

 Felles for mange av definisjonene er at en forretningsmodell sier noe om hvordan en organisasjon skaper, selger og leverer verdi til sine kunder, og også hvordan organisasjonen opprettholder denne kundeverdien over tid.

Hva er Business Model Canvas?
Business Canvas Model er en forretningsmodell blant annet anbefalt av Innvasjon Norge. Alexander Osterwalder er hjernen bak den populære forretningsmodellen. Modellen er et utviklingsverktøy og en modell som skal hjelpe gründere i prosessen fra ide frem til ferdig utviklet og testet forretningsmodell.

Modellen er en dynamisk modell, som vil si at den endrer seg etter organisasjonens behov. Fordelen med dette er at modellen ikke trenger å være fastslått, men kan endres underveis i prosessen og underveis som organisasjonen utvikler seg.

Business Model Canvas består av 9 grunnkomponenter som er: verdiløftekundesegment, kunderelasjon, kanalerkjerneaktiviteterkjerneressurser, samarbeidsparterkostnadsstruktur og inntektsstrøm. Til sammen utgjør de 9 komponentene hvordan bedriften logisk er skrudd sammen for å skape, levere og fange verdi for kunden.

Her er en video som forklarer kort hvordan forretningsmodellen fungerer. Videoen er laget av Osterwalder’s eget selskap Strategyzer.

BMC- 9 grunnkomponenter
1. Kundesegment/ Costumer segment
Å dele kundene inn i segmenter vil si at man deler målgruppen inn i mindre grupper som man antar har like behov og prioriteringer. Kundesegmentet handler altså om å finne ut av hvem organisasjonen ønsker å henvende seg til og skal rette sin markedsføring mot. I denne delen må organisasjonen svare på følgende spørsmål: Hvem er vår målgruppe, og hvem skaper vi verdi for?

2. Verdiløfte/ Value proposition
Verdiløfte og kundesegment er fundamentet som forretningsmodellen bygger rundt. Verdiløfte er en beskrivelse av hva produktet eller tjenesten er og hva som gjør produktet unikt, slik at kunden velger oss fremfor konkurrentene. Organisasjonens mål er å møte kundens behov samt løse deres problemer. Eksempel på verdiløfte kan for eksempel være «lave priser» eller «høy kvalitet».

3. Kanaler/ Channels
Kanaler sier noe om hvilke berøringspunkter bedriften har med sine kunder. Hvor når vi kundene våre med vårt verdiløfte, og hvor kan de finne oss? Gjennom kanalvalg ønsker organisasjonen å gjøre kunden klar over hva organisasjonen tilbyr, produktet må være tilgjengelig for kunden og oppfølging etter fullført kjøp må være til stedte.

4. Kunderelasjoner/ Customer relationships
Kunderelasjoner handler om hvordan organisasjoner opprettholder forholdet til sine kunder. Hvordan sørger bedriften for gjenkjøp og at det rekrutteres nye kunder? Det finnes flere måter å håndtere kunderelasjoner på, enten om det er høy grad av personlig service der bedriften gjør det meste for kunden, eller høy grad av selvbetjening der kunden gjør det meste selv. Hva som er riktig håndtering av kunderelasjon avhenger av organisasjonen verdiløftet og hvilke forventninger kunden har.

5. Inntektsstrøm/ The revenue streams  
Dette handler om inntektene organisasjonen genererer og hvor pengene kommer fra. Inntektsstrøm er inntektene generert fra hvert kundesegmentene, og hva som er profitt etter at alle utgifter er betalt. Hvor man kan hente penger er et viktig punkt å kartlegge for at organisasjonen skal overleve på markedet og kunne betale for utgifter.

Bilderesultat for business model canvas
Bilde er hentet fra Slidemodel.com

6. Kjerneressurser/ Key resources
Organisasjonen må sørge for at deres verdiløfte er mer attraktivt enn konkurrentene for å oppnå et konkurransefortrinn på markedet, og i tillegg bygge en sterk kunderelasjon med de kundesegmentene som er valgt ut. For at dette skal fungere trenger organisasjonen de ressursene som er nødvendige for at modellen skal fungere. Et eksempel er kunderelasjonen med høy grad av selvbetjening som gjør logistikksystemet til en nøkkelressurs. Verdiløfter som for eksempel «stort utvalg» og «lave priser», gjør kanskje at produktene må være flatpakket for å få lagret mest mulig varer på lageret samtidig.

7. Kjerneaktiviteter/ Key activities  
Denne blokken henger også i stor grad sammen med kunderelasjoner og verdiløfter. Dette er aktiviteter som gjennomføres for at kunden skal oppleve den verdien som er forventet. Et eksempel er kunderelasjoner med høy grad av selvbetjening som gjør logistikken til en nøkkelaktivitet. For å oppfylle verdiløftene «form» og «funksjon» må design være nøkkelaktivitet. Dette punktet er viktig for å skape verdiløfter, møte kundesegmentene, bygge relasjoner med kundesegmentene og skape inntektsstrøm.

Kjerneaktiviteter kan vanligvis deles inn i tre kategorier:
Produksjon: leveranse av produktet ditt. Enten det er høy kvalitet eller stor mengde.
Problemløsning: nye løsninger på individuelle kundeproblemer.
Plattform/nettverk: Programvareplattformer kan fungere som plattform. For eksempel for Facebook er å oppdatere plattformen en sentral aktivitet.

8. Partnere/ Key partners 
Det er vanskelig å gjøre alle aktiviteter og eie alle ressurser selv, og derfor er vi avhengig av å samarbeide med andre. Dette gjøres for å optimalisere forretningsmodellen, redusere risiko og skaffe ressurser. Selv om organisasjoners partnere ikke alltid er like synlig er de veldig viktige for at organisasjonen skal kunne levere verdiløfter og opprettholde kunderelasjoner.

Dersom en samarbeidspart ikke leverer, vil dette virke negativt for nøkkelressursen «merkevare». Om det skulle vise seg at et produkt for eksempel er produsert av barnearbeidere i fattige land, vil det være katastrofalt både for merkevaren og omdømmet.

9. Kostnader/ Cost structure
Hvert at elementene BMC kommer med en pris. Vi ønsker å kartlegge de viktigste aktivitetene for kostander. Vi vil også sikre at kostnadene samsvarer med verdiløftene våre. Organisasjonen har gjerne valgt ut en strategi for merkevaren som kostnadsleder, differensiering eller fokusering. Det skal være enkelt å bestemme de viktigste kostnadene og hvilken strategi man bør velge etter man har definert alle de foregående punktene.

Under finner du et bilde av Business Model Canvas, som kan være et nyttig hjelpemiddel å fylle ut dersom organisasjonen ønsker en oversikt over hva de ulike blokkene er og hvilke spørsmål man skal stille seg intern i organisasjonen for at modellen skal virke mest mulig optimalt.

Bilderesultat for business model canvas
Bilde hentet fra https://www.strategyzer.com

5 fordeler ved bruk av Business Model Canvas
I følge nettstedet lead-innovation.com finnes det i hovedsak 5 store fordeler ved å ta i bruk Business Model Canvas.

 1. Oversikt over det viktigste
  Med BMC har du alltid en oversikt over hva forretningsmodellen din inneholder. Den viser også en oversikt over hvilke aktiviteter som ikke er viktige eller må unngåes for å nå målet som er satt. En slik oversikt er nyttig både for administrasjonen og ansatte for å kunne nå mål på en effektiv måte.
 2. Grunnlag for idémyldring
  Modellen gir en god mulighet for å la de ansatte bruke sin kreativitet og la tanker løpe fritt i arbeidet. Dette er med på å skape et bedre arbeidsmiljø og finnes potensielle bedre løsninger på problemer.
 3. Gir grunnlag for strukturerte presentasjoner
  BMC er med på å skape en tydelig strukturert form på forretningsideen din. Dette er med på å gjøre at andre raskere kan forstå og diskutere forretningsmodellen din, og se hvordan punktene henger sammen.
 4.  Gir oversikt over konflikter og avhengigheter i bedriften
  BMC gjør at organisasjonen lett kan ha en oversikt over konflikter og avhengigheter. Dette er med på å optimalisere driften, slik at mål blir nådd på best mulig måte. Dette kan være effektiv både for nye bedrifter, eksisterende bedrifter og for nye prosjekter.
 5. Gir et utgangspunkt for en mer detaljert forretningsplan
  Dette er nok den fordelen som er viktigst av alle. Dette er fordi bruk av BMC gir et godt utgangspunkt for å kunne lage en mer detaljert plan, etter at man har fått en helhetlig oversikt over viktige faktorer. Om du presenterer forretningsmodellen din i BMC vil du også få en form for struktur som er nyttig i arbeidet videre.

-Stine Larsen Strøm

Kilder:
https://estudie.no/forretningsmodell/
https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/converted-pages-shared-root/218313/praktisk-eksempel-pa-bruk-av-canvas-for-a-illustere-en-forretningsmodell.pdf
https://www.innovasjonnorge.no/no/verktoy/verktoy-for-oppstart-av-bedrift/hvordan-lage-forretningsmodell/
https://expertprogrammanagement.com/2018/10/business-model-canvas-explained/
https://www.youtube.com/watch?v=QoAOzMTLP5s&feature=emb_title
https://slidemodel.com/business-model-canvas/
https://www.strategyzer.com/blog/posts/2015/2/9/why-and-how-organizations-around-the-world-apply-the-business-model-canvas