WilliamHofsnes mars 1, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I mitt første blogginnlegg skrev jeg om FNs bærekraftsmål og Fliteless, som har tatt på seg et sosialt og miljømessig ansvar for å utvikle og produsere så miljøvennlig sko som mulig. Denne uken vil jeg ta for meg sirkulær forretningsmodell og videre ta utgangspunkt i Andfjord Salmon AS som har utviklet en ny og bærekraftig måte å drive lakseoppdrett.

https://www.andfjord.no/om-andfjord-salmon

Fra lineær til en sirkulær forretningsmodell

På grunn av økt fokus på bærekraft, nye teknologiske utviklinger og imøtekomme nye kundekrav, står nå forretningsmodellene i varehandel under press. I lang tid har vi fulgt en lineær forretningsmodell som i hovedsak går ut på et «bruk og kast» samfunn. Med dette menes at vi tar opp råvarer fra jorden, produserer produkter, solgt og brukt, før det så blir kastet eller resirkulert. Ulempen med denne type forretningsmodell er at det medfører til ekstrem sløsing av ressurser. I en verden med begrensede ressurser, klimautfordringer og økt fokus på bærekraft vil jeg si at den lineære forretningsmodellen er lite fungerende og fremtidsrettet.

https://www.osloregionen.no/event/sesjon-pa-oslo-urban-arena-sirkulaere-byer-og-kommuner/

Er sirkulære forretningsmodeller fremtiden?

For å gjøre verden mer bærekraftig må vi over fra en lineær, til en sirkulær modell. I følge (Nygaard, 2019) skal denne modellen «gi oss en forståelse for hvordan produkters livssyklus fremover skal resirkulerer materialer tilbake i verdikjedene samtidig som tilstrekkelige mijøhensyn tas». Målet er å beholde ressursene vi har i verdikjeden, fremfor å hele tiden hente ut nye fra jorden. Man ønsker å få mest mulig ut av produktet slik at levetiden og bruken til produktet blir lenger. Det stilles i dag større krav fra myndigheter, investorer og forbrukere rundt bærekraft i bedrifter. Dette gjør at det bedrifter i dag har et mye større ansvar om de ønsker å oppnå en bærekraftig og lønnsom forretning. Sirkulære forretningsmodeller er med å skape ny kundeverdi og nye muligheter for fortjeneste til selskapet, uten å hente ut nye ressurser.

Andfjord Salmon AS

Fiskeoppdrett har i løpet av de siste tiårene blitt en svært viktig del av norsk økonomi. I dag står Norge alene med salg av fisk for mer enn 65 milliarder kroner årlig.(SNL, 2019) Tradisjonell oppdrett i sjø har flere ganger blitt kritisert på grunn av næringens påvirkning på miljøet. Bærekraftig produksjon har derfor nå blitt et av fokusområdene for videre vekst i sektoren. Her ønsker man å løse problemer knyttet til lakselus, ikke-bærekraftige ingredienser i fiskefôr og utslipp til lokalmiljøet rundt der produksjon befinner seg. Med dette ser vi at det har vokst frem en ny nisje innenfor sektoren, landbasert oppdrett.

Et selskap som har tatt til tanke for dette er Andfjord Salmon AS som ligger på Andøy i Vesterålen. Her bygges det et nyskapende oppdrettskonsept der man produserer laks på land. Hovedfokuset til selskapet er innovasjon og bærekraftig produksjon av laks. Som nevnt over er noen av hovedproblemene til fiskeoppdrett lakselus og utslipp til lokalmiljøet. Andfjord Salmon sin teknologi går ut på et lukket gjennomstrømningssystem. Kort fortalt skiller dette seg fra produksjon i merder i sjø ved at man kontinuerlig pumper vann opp fra havet til bassenger på land, før vannet til slutt renses og blir sluppet ut igjen. Ifølge selskapet skal dette føre til et nullutslipp, noe som er betraktelig bedre enn det vi ser fra tradisjonelle oppdrettsanlegg. Typiske tilfeller av utslipp der vil være fra både overfôring av fisken, slam, rester fra medisinering eller avføring. Videre, ved å pumpe opp rent næringsrikt vann (hentet fra 160 m og 30 m dyp), med optimal sjøtemperatur sommer og vinter, unngår man lakselus og optimerer både vekst- of leveforhold for laksen.

Selskapet har satt seg som mål å sette et lavest mulig fotavtrykk og ha fokus på en grønn og miljøvennlig produksjon. Svinn er også noe de har tatt til tanke og har ambisjoner om det skal komme under 5% gjennom nye rensemetoder. Som oppdrettsnasjon har vi spennende tider i vente, da vi ser fler av disse prosjektene vokse frem. Prosjekter skal benytte ulik teknologi, og i motsetning til Andfjord sitt gjennomstrømningsanlegg ser vi også at flere skal ta i bruk RAS-teknologi. Her vil opp mot 99% av vann benyttet i produksjonssyklusen bli resirkulert og gjenbrukt.

https://www.andfjord.no/om-andfjord-salmon

Kilder:

Nygaard, Arne. 2019. Grønn markedsføringsledelse. 1.utgave. Bergen: Fagbokforlaget. 
https://www.andfjord.no/om-andfjord-salmon
https://medium.com/sprintconsulting/sirkulære-forretningsmodeller-hvordan-skape-både-bærekraftig-og-lønnsom-innovasjon-d71f62dfbba
https://www.osloregionen.no/event/sesjon-pa-oslo-urban-arena-sirkulaere-byer-og-kommuner/
https://www.framtiden.no/aktuelle-rapporter/874-sirkulaer-framtid-om-skiftet-fra-lineaer-til-sirkulaer-okonomi/file.html