olivergjolberg februar 6, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Digitaliseringen er et faktum, det åpner opp for nye typer forretningsmodeller, visker bort geografiske grenser og skaper økt konkurranse. Forretningsmodellinnovasjon er et begrep som ofte kan bli kastet rundt, men hva ligger det egentlig i det? I dette innlegget skal jeg gi en mer inngående forklaring av hvordan Business model canvas kan fungere som et verktøy for forretningsmodellinnovasjon.

Slik som Osterwalder og Pigneur skriver, “Vi lever i en tid hvor det dukker opp et hav av nye forretningsmodeller. Nye bransjer oppstår, mens gamle forvitrer. Hvordan vil din organisasjon se ut om to, fem eller ti år?” I følge forskning som er gjort på området så vil den antakeligvis ikke overleve[2], og derfor kreves det endringsvillighet og en evne til å kunne tilpasse seg.

Business model canvas er et rammeverk utarbeidet av Alexander Osterwalder og anerkjennes som en Lean Startup mal for utviklingen av nye eller videreutvikling av allerede eksisterende forretningsmodeller. Canvaset skaper en visuell beskrivelse av dine ideer, som kan være med på å skape klarhet i team, for investorer eller for deg selv[1]. Business model canvas (heretter BMC) er bygget opp av 9 enkle byggesteiner: Kundesegment, verdiløfte, kunderelasjoner, kanaler, kjerneaktiviteter, ressurser, partnere, kostnadsstruktur og inntektsstrøm.

Source: Creative Commons

Kundesegment
Dette dreier seg om hvem vi skaper verdi for, og hvem de viktigste kundene våre er. Den skal definere de ulike gruppene som vår organisasjon forsøker å nå. Eksempler på dette kan være massemarked, nisjer, flersidige markeder osv.

Verdiforslag
Hvilke verdier er det vi leverer til våre kunder og hvilket knippe produkter og/eller tjenester er det vi tilbyr disse?

Kanaler
Denne byggesteinen skal inneholde en beskrivelse av hvordan og når organisasjonen kommuniserer ut til sine kunder for å kunne levere verdiforslaget. Det er i stor grad snakk om de arenaene organisasjonen bruker for å sine kunder. Hvor det skal foregå en vurdering over hvilke som er mest kostnadseffektive, om denne kombinasjonen av kanaler god og hvordan oppfatter kunden disse.

Kunderelasjoner
Her skal det komme frem hvordan organisasjonen etablerer og opprettholder goder relasjoner til sine kunder. Denne relasjonen kan enten skapes gjennom direkte kontakt eller gjennom ulike arenaer og virkemidler.

Inntektsstrøm
Denne delen skal besvare hvilken verdi kundene egentlig er villig til å betale for og representerer pengene en virksomhet generer fra hver kunde, hvor det er snakk om salg av varer, utleie, abonnementer o.l.

Nøkkelressurser
Hvilke ressurser kreves for at din bedrift skal kunne gjennomføre sine nøkkelaktiviteter og levere verdiforslaget på en best mulig måte? Disse ressursene deles i hovedsak inn i to overordnede kategorier, materielle- og immaterielle ressurser.

Nøkkelaktiviteter
Beskrivelse av de viktigste aktivitetene organisasjonene gjennomfører for å underbygge sin forretningsmodell og for å lykkes i sin drift. Dette er aktiviteter som må til for å levere verdiforslaget, opprettholde distribusjonskanaler, kunderelasjoner og inntektskilder.

Nøkkelpartnere
Denne delen beskriver det nettverket av leverandører og samarbeidspartnere som er med på underbygge forretningsmodellen. Nøkkelpartnere kan ofte være i form av allianser eller partnerskap og inngås for å kunne skape fordeler for begge organisasjoner.

Kostnadsstruktur
Inneholder alle kostnader knyttet til organisasjonens drift, som i all hovedsak handler om hvilke aktiviteter og ressurser som er dyrest. Kostnadsstrukturen har derimot ikke bare med direkte og indirekte kostnader, men også kostnadsfordeler slik som stordrift- og synergifordeler.

Denne 2 minutter lange videoen under gir en kort, men inngående forklaring av de ulike byggesteinene BMC.

Innovasjon av forretningsmodeller

Osterwalder og Pigneur påpeker at ideer til nye forretningsmodeller kan dukke opp overalt, og alle de ni byggesteinene i forretningsmodellen kan danne utgangspunkt for innovasjon. Ettersom vi tar utgangspunkt i BMC så finnes det i hovedsak fire startpunkt for innovasjon: ressursdrevne, tilbudsdrevne, kundedrevne og økonomidrevne, samtidig som det kan forekomme at det dannes gjennom en kombinasjon av disse fire. Disse kan skape muligheten for en omfattende endring av din forretningsmodell og vil ha stor innvirkning på øvrige åtte byggesteinene.

BMC legger til rette for og skaper kreativitet gjennom at det legges vekt på viktigheten av idéskapning, gruppedynamikk og visualisering for å kunne overvinne problemer og utfordre dagens status quo. Verdien av å tenke visuelt er spesielt lagt vekt på når man skal arbeide med forretningsmodeller, fordi den ofte er såpass kompleks at den må skisseres for å kunne forstå helheten. Det er spesielt en teknikk som blir tatt frem, og det er bruken av post-it lapper som fungerer som idébeholdere som kan endres eller fjernes, og i følge Osterwalder og Pigneur, et uunnværlig redskap dersom man jobber med forretningsmodeller.

Osterwalder har også vært med på å co-founde nettstedet strategyzer.com, som gir det muligheten til å kunne skape ditt eget BMC, samt å ta del på fysiske og nettbaserte kurs som omhandler dette rammeverket.
Så jeg håper med dette innlegget at bruksområdet og nødvendigheten for et slikt rammeverk er mer klart, og at det er en klarere forståelse for hvordan det fungerer i praksis.

-Oliver Gjølberg

Kilder brukt i dette innlegget:
[1] https://isaacjeffries.com/blog/2017/3/3/bmc-part-one-how-to-use-the-business-model-canvas
[2]https://www.aftenposten.no/okonomi/i/BJ477/Syv-av-ti-nystartede-bedrifter-gar-dukken
Business Model Generation (2015) av Alexander Osterwalder og Yves Pigneur