steffengya juni 10, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

https://hbr.org/2019/04/5-myths-about-strategy

Du har kanskje hørt ordet strategi før, men vet du egentlig hva det går ut på? Vet du i tillegg da hva en digital strategi er? For veldig mange er ordet strategi fremmed og skummelt, men dersom du fortsetter å lese dette innlegget så skjønner du fort at en digital strategi er både nyttig og nødvendig for en bedrift. 

 En strategi er viktig for bedriften. Det grunnleggende for en strategi er at en bedrift velger en tydelig retning den ønsker å bevege seg i og tanken bak strategien er at den vil fungere som en langsiktig og overordnet plan for bedriften.

I en strategi er det viktig med et klart og presist hovedmål og taktiske delmål som kan settes opp underveis i prosessen. Dersom bedriften jobber aktivt med den eller de strategiene som er satt så vil man enklere kunne nå de målene man også har satt seg. Dette fører igjen til at bedriften oppnår suksess og det vil være med på å skape en vinn vinn-situasjon. 

I vår nyere tid så er digitalisering blitt noe alle er kjent med og spesielt under Covid-19 (korona-krisen) da alle kontor ble omgjort til hjemmekontor. Det var da viktigere enn noen gang å kunne være digital. 

Papir -> Digital

Det er nesten en selvfølge at digital strategi er det nye. En digital strategi har i grunn mange likhetstrekk med en tradisjonell markedsstrategi. Det som skiller seg mest fra den tradisjonelle markedsstrategien er at en digital strategi har et større fokus på de digitale hjelpemidlene og ressursene som allerede er tilgjengelige. Nå som verden blir mer og mer digital, er også digital markedsføring viktigere enn noen gang og på grunn av dette bør man ha en tydelig digital strategi. 

Vi mennesker er veldig flinke til å sette oss mål, men ikke alltid like flinke til å faktisk gjennomføre de. Det samme gjelder for bedrifter, og ikke minst strategier. Det er ikke nødvendig å lage en flott og storartet digital strategi med mange ulike mål, dersom man ikke skjønner hvordan man skal klare å nå de. Dette er unødvendig bruk av både tid og ressurser! 

Ordet strategi er noe man hører om på arbeidsplassen, men også noe som ofte blir glemt og lagt i en skuff i veldig mange bedrifter. Heldigvis er det også mange bedrifter på den andre siden som ser hvor viktig en strategi er og som faktisk bruker denne aktivt i jobben de gjør. Disse bedriftene involverer også ofte de ansatte på å både sette mål og selve utviklingsdelen av strategien. Ved å gjøre dette vil hele verdikjeden i bedriften føle et eierskap til strategien og de vil i felleskap jobbe strukturert og effektivt for å nå de målene som er satt. Strategien kommer da også mer til syne og ulike valg vil også tas på bakgrunn av strategien. 

https://pestworldmag.npmapestworld.org/2018/05/31/3-reasons-to-make-the-switch-from-paper-to-digital-recordkeeping/

Hvordan vet man at det er en god strategi? 

For å lage en god strategi er det noen grunnleggende deler av bedriften man burde gå gjennom. Det første de som skal utvikle strategien bør gjøre er å ta en grundig gjennomgang og analyse av bedriften, både på mikro-v og makronivå. De som skal utvikle strategien bør også se på hvem som er kundene, hvem er konkurrentene, hvilket marked operer bedriften i. Med andre ord bør de gjøre en grundig totalvurdering. Sammen med denne totalvurderingen må man også se på hva som er bedriftens nåværende posisjon, hva er ønsket posisjon og hva må man gjøre for å komme nå målet. 

Buyer Persona

Buyer Personas er en beskrivelse av bedriftens typiske kunde. Grunnen for at man bruker dette er for å vite hvordan man skal kommunisere best mulig med dem og for å forstå kundens kjøpsreise. Det første man må gjøre er å forstå kundene. Hvem er de, hva er deres behov og hva er deres adferd. Når vi vet dette kan vi videre segmentere markedet og definere en målgruppe. Vi definerer en målgruppe ut ifra fire kriterier; geografiske, demografiske, psykologiske og atferd. Etter vi har denne informasjonen vil man kunne nå ut til den målgruppen som passer bedriften best. Bildet under her illustrerer Buyer Personas. 

https://www.goodtoseo.com/what-is-a-buyer-persona-and-why-is-it-important/

Femkraftsmodellen 

Porters «Five Forces» er laget av Michael Porter og brukes til å vurdere hvor attraktiv et marked eller bransje er.  Dette er naturlig neste steg etter man har funnet bedriftens typiske kunde og deres adferd. Denne modellen tar utgangspunkt i fem krefter som kan gi oss en beskrivelse på hvor lønnsomt og attraktiv et marked er, om en bedrift bør satse i det markedet eller ikke. Ved å ta utgangspunkt i kundens forhandlingskraft, leverandørenes forhandlingskraft, rivalisering mellom konkurrenten, nye konkurrenter og innovasjoner, og substitutter får vi svar på nettopp dette. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2010-14/id628603/?ch=8

Politikk, økonomi, samfunn, teknologi, juss og bærekraft

Disse seks ordene utgjør forkortelsen PESTLE (på engelsk) som er en analyse man kan bruke for å analysere makromarkedet. Det er viktig å forstå de eksterne faktorene som kan påvirke bedriften og ved bruk av denne metoden kan man se på alle de aspektene man må ta høyde for i makromarkedet. 

https://www.lucidchart.com/blog/pest-analysis

SWOT

Etter at man har fått resultater fra analysene som er gjort i mikro -og makromarkedet bruker man en såkalt SWOT analyse. Denne analysen gjør det mulig for bedriften å sette opp interne styrker og svakheter. Ved bruk av denne analysen kan også bedriften sette opp muligheter og trusler eksternt. Ved å sette opp denne analysen vil man kunne se hva som kan hjelpe bedriften med å nå målet samtidig som man også kan se hva som eventuelt vil kunne stå i veien for at bedriften ikke kommer dit den vil. 

https://www.infoklikk.no/tabeller-artikler/bedrift/maler-analyse/114-swot-soft-analysemetode-veileder-nr-2-av-2

Veien videre…

Når man har fått alle analysene på plass og for å ha god oversikt så er det med stor fordel å sette ting i system. Ved å bruke de dataene man får fra de ulike analysene kan man lage en tydelig plan for hvordan man få bedriften i den posisjonen man ønsker. For å sette dataene i system kan man bruke den kjente forretningsmodellen Business Model Canvas. Denne modellen vil gi en strukturert oversikt over de komponentene som vil skape verdi for bedriften og ikke minst for kunden. 

Etter man har fått på plass planen så vil neste steg være å starte med implementeringen. For å lykkes med denne delen må man få med seg hele bedriften på laget da man vil underveis i implementeringen oppdage nye ting som vil være med i strategien, da dette er en dynamisk prosess. Denne dynamiske prosessen må også tilpasse de forandringene og utviklingen som følger i samfunnet. 

https://www.nordstrand-if.no/finn-mitt-lag/handball/jenter-1997/hvor-gar-veien-videre

Enda en strategi. Er det nødvendig?

Først og fremst så er det vanskelig å beskrive hva som skiller en digital strategi fra andre de andre strategiene som allerede finnes i bedriften. Dette er fordi i dag har de fleste strategier et digitalt spor. Dersom man velger å ha en digital strategi så må denne jobbes med ofte og også på tvers av de ulike avdelingene som er involvert for å kunne nå de målene man har satt. Man kan ikke bare lene seg tilbake å forvente at markedsavdelingen skal ta seg av hele jobben. På den andre siden så vil det ikke være nyttig med en digital strategi dersom man ikke aktivt jobber med den og bruker de ressursene man har. Det er fort gjort at den havner i papirbunka og aldri ser dagens lys igjen.

Fra toppen til bunnen

Som tidligere nevnt i innlegget så lever vi i en verden som blir mer og mer digitalisert. Dersom for eksempel markedsavdelingen i bedriften ønsker at bedriften skal bli mer digital så nytter det ikke å starte på bunn. For å lykkes da må man starte med toppen, altså sjefen. Dersom du får med deg sjefen og skaper engasjement fra første stund vil også de på «gulvet» være med. Bedriften må henge med i tiden og følge den digitale utviklingen vi står ovenfor. De må være tidlig ute med å implementere de digitale løsningene og ikke komme sist på banen.

Håper både at du har lært noe nytt og ikke minst at du synes det var interresant å lese om!

Kilder

https://no.wikipedia.org/wiki/Femkraftsmodellen

https://www.iteo.no/hva-skal-en-digital-strategi-inneholde/

https://www.iteo.no/10-grunner-trenger-digital-strategi/

Forelesning ved Høyskolen Kristiania – Digital markedsføring v/Anders Mamen