martineschogren januar 12, 2018

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Den digitale verden har utviklet seg til å bli stadig større og mer transparent, hvor fremtiden gir nye digitale kunnskaper og medfører utvikling av nye teknologiske fremskritt. Generasjon Z står i senter av den digitale verden og former nå populærkulturens fremgang. Men hvordan påvirker fremveksten av nye konvensjoner og et prinsipielt rammeverk for digital adferd generasjonens dominerende medier: Snapchat og Facebook Messenger?

Den nyetablerte generasjon Z står i sentrum av den digitale verden og danner nå den fremtidige utviklingen av teknologiske, sosiale og kulturelle faktorer. Gjennom etablering av egne preferanser, holdninger og nye bruksområder utfordrer unge mediebrukere det bestående og påvirker den fremtidige medieutviklingen.

Generasjonen Z digital adferdskarakteristika: Generasjon Z er barn født etter år 1995 og betegnes som den nye generasjon digitale barn som hittil er den mest kunnskapsrike og utdannede generasjonen, oppvokst i et hyperlinket, trådløst og brukertilpasset informasjonssamfunn. Verdens kunnskap og tilgjengelighet har alltid vært et tastetrykk unna. Tidlig introduksjon og parallell utvikling med digitale medier gir dermed mediebrukerne nødvendig kompetanse og kunnskaper for å lede utviklingen av det digitale landskapet og utfordre de eksisterende sosiale normene i tiårene fremover.

Alt du trenger­ å vite om fremtidens arbeidstakere

Ole Petter Nyhaug (2016) velger å dele generasjonen i fem ulike grupper hvor de identifiseres gjennom følgende faktorer;
– Generasjon SeMeg: store forventninger om å bli sett, ønsker å oppnå ekstern bekreftelse og trenger oppfatningen av reell selvbestemmelse.
– Generasjon Kontroll: avhengig av egen kontroll, utfordrer det etablerte, etablerer egne digitale spilleregler, setter ofte seg selv under press, påvirkning fra sosiale omgangskretser til å ”gjøre de riktig tingene” som er mindre løsslupne.
– Generasjon Ekte: opptatt av autensitet og pålitelighet, adferd som er ærlig, redelig og transparent, viser evnen til å innrømme egen inkompetanse og viser tilstedeværelse for hverandre gjennom sosiale nettverk.
– Generasjon MeWee: selvsentrerte, opptatt av egne målsetninger og samarbeider gjennom sosiale nettverk basert på egne preferanser
– Den siste generasjon BYOD: omhandler kunnskap og bruk av digital teknologi, har fullstendig oversikt over hvilke digitale verktøy som er attraktive, kunnskap om bruk og skaper nye rutiner for bruksområder.

Ulikt den foregående generasjonen hvor hensikten var å formidle absolutt alt, alltid og til hele omverdenen, har retningen endret seg til formidling av spesifikke historier til spesifikke mennesker, gjennom spesifikke digitale kanaler.

Utfordrer det bestående: Det sosiale landskapet har utviklet seg til å bli større og mer transparent. Dette har medført et behov for å formidle mindre personlige aspekter og beholde private rammer sin digitale identitet. Ulikt den foregående generasjonen hvor hensikten var å formidle absolutt alt, alltid og til hele omverdenen, har retningen endret seg til formidling av spesifikke historier til spesifikke mennesker, gjennom spesifikke digitale kanaler. Digitale medier inkluderer dermed nye bruksområder med hensikten å kommunisere direkte med sitt nettverk, dele interaktivt innhold med et avgrenset publikum og oppsøke tilfredsstillende underholdning.

Unge mediebrukere oppsøker og vektlegger nå et avgrenset digitalt nettverk for å kommunisere ufiltrert, tilfeldig og uhøytidelig innhold. Formidlingen av den digitale identiteten som virkelighetsnær og autentisk, er dermed en direkte konsekvens av det foregående normative presset for sosial status og tilhørende negative konsekvenser for egen selvfølelse. Dominerende sosiale medier er i dag en integrert del av unge menneskers hverdagssosialitet og benyttes som primære kommunikasjonsplattform med sosiale omgangskretser for kontakt, utvikling og opprettholdelse av relasjoner under private rammer.

Sosial evolusjon: Sosiale medier har utviklet en sosial evolusjon, men som Martin Engebretsen (2002) poengterer tilbyr medieteknologien mulighetene som individene selv må bruke for utvikling av personlige digitale identiteter og relasjonsforbindelser. Kommunikasjonsplattformene inkluderer nå generasjonens identifisering og inkludering i nettsamfunn, hvor Montgomery (2007) hevder interaktivitet er en naturlig respons på; ”attachment, attainment of power, social interaction and learning”.

Fremveksten av web 2.0 og sosiale medier parallelt med egen oppveksten har medført den sosial normen som forventer at unge mennesker utvikler og opprettholder en digital identitet. Unge mennesker har levd livet basert på hvordan det skal omtales i sosiale medier og hvordan den digitale personligheten skal fremstilles. Dette har gitt konsekvenser for kontakten med det virkelige liv, hvor generasjonen nå manøvrer seg i den digitale verden ved å etablere egne spilleregler. Etablering av nye behov og preferanser representerer nye digitale bruksområder som har resultert i en ny digital adferd. Unge mennesker verdsetter nå private grenser og ønsker ikke normativt press for å dele mer enn ønsket.

Etablering av nye behov og preferanser representerer nye digitale bruksområder som resulterer i en ny digital adferd.

Påvirker dominerende medierBasert på den nye digitale generasjonens preferanser for selektivitet, private rammer og direkte kommunikasjon har Snapchat og Facebook Messenger blitt dominerende disipliner som er en integrert del av generasjonens hverdagssosialitet. Funksjonene representerer nå hovedplattformen for interaksjon, informasjon, nettverksbygging og underholdning.

Facebook Messenger: Som svar på den eksisterende populærkulturens behov for digitale interaksjon- og kontaktsystemer, utviklet Facebook Messenger seg til en direkte kommunikasjonsplattform og software applikasjon 9. august, 2011 (facebook.com). Applikasjonen representerer nå en av de største kommunikasjon- og kontaktplattformene som forenkler kommunikasjon- og tilgjengelighet til mediebrukernes kontaktnettverk. Ifølge Business Insider har appen nå 600 millioner brukere og oppdaterer sin mediekonvergens kontinuerlig for inkludering av nye kommunikasjonsformer- og metoder (businessinsider.com).

Snapchat: Snapchat applikasjonen er en dominerende kommunikasjonsplattform som effektivt og kontinuerlig oppdaterer sine funksjoner-, kommunikasjonsmetoder og etiketter parallelt med markedets fremvekst av nye preferanser og konvensjoner for digitale atferd. Disiplinen senket terskelen for kvalitet og deling av elementer innenfor private grenser for et avgrenset publikum, som medførte sterk påvirkning og konsekvens for unge menneskers samværsform og hverdagssosialitet. Ifølge smartinsight (smartinsight.com) blir applikasjonen besøkt gjennomsnittlig 20 ganger om dagen av unge mennesker under 25 år, med en daglig besøkstid på 25-30 minutter, som gjør disiplinen til Norges raskest voksende kommunikasjonsplattform.

Ny digital adferd påvirker fremtidig utvikling: Nye digitale behov og preferanser representerer nye digitale bruksområder som resulterer i en ny digital adferd. Generasjon Z er en krevende generasjon som medfører at mediene tenker på helt nye måter. Kommunikasjonsplattformer som mestrer den kommunikative utfordringen og er bevisst på digitale trender vil dermed tilfredsstille generasjonens krav og forventinger til nye bruksområder. De kulturelle verdiene påvirker massemedienes innholdsproduksjon og tilstedeværelse, hvor digitale medier nå primært benyttes for å skape, utvikle, uttrykke og være oppdatert i egne sosiale omgangskretser. Men mediene benyttes også mediene for underholdning, informasjon og kommunikasjon med private digitale kontaktnettverk.

Det forventes at flere medieplattformer utvider sitt grunnleggende rammeverk gjennom mediekonvergens, hvor stadig flere digitale medier utvikler liknende funksjoner-, kommunikasjonsmetoder og etiketter. Konsekvensen av dette har medført store likheter blant eksisterende medier, som kan resulterte i at én dominerende kommunikasjonsplattform benyttes i fremtiden. Det vil dermed være avgjørende for digitale medier å utvikle differensierte og distinkte online value propositions, og sørge for kontinuerlige oppdateringer med henhold til generasjonens nye digitale adferd- og preferanser. 

Konklusjon: Svaret er at en ny digital generasjon betyr nye krav, forventinger og digitale ferdigheter som utfordrer de tradisjonelle rammene. Den foregående populærkulturen representerte daværende mediebrukernes nettpreferanser, holdninger og digital adferd. Ved fremveksten av en opposisjon til det foregående vil det være avgjørende for bedrifter å kartlegge den nye digitale generasjonens karakteristika og digitale behov som vil medføre helt nye digitale adferdsprosesser. En ny digital generasjon blir sentrum for enhver bedrifts digitale verden; nye nettpreferanser, konvensjoner og det nye prinsipielle rammeverket for digital adferd er nødvendige faktorer som må tas i betraktning under utvikling av medieplattformene. En ny digital generasjon markerer en ny mediearktitektur. 

Den digitale generasjonens dominerende plattformer, Snapchat og Facebook Messenger, har benyttet den digitale kundeinnsikten i utvikling av applikasjonenes og har resultert store markedsandeler. Verdien for enhver bedrift er dermed å forstå hvilke strategiske muligheter  rammeverket for den nye digital adferden gir. Og benytte dette i utvikling av medieplattformene på alle aspekter som berører den unge kundemålgruppen. 

 

Kilder: 

http://nordic.businessinsider.com/?r=US&IR=T   

http://smartinsight.com

Litteratur: Engebretsen, Martin. 2015. ”Transkulturelle erfaringer i sosiale medier. En studie av diskursive strategier hos norske innvandrere på nett”. Norsk medietidsskrift, side 1-8.

Lule, Jack. 2010. Understandig Media and Culture. Saylor Academy

Gripsrud, Jostein. 2011. Mediekultur, mediesamfunn. Side 13-64. 5.utg. Oslo: Universitetsforlaget.