bettinamathiassen.com June 5, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Som Overskriften beskriver skal jeg i dette innlegget forklare bruken av Google Analytics, og hvilke analyser jeg mener er essensielle for å optimalisere bedriftens nettbruk. Jeg vil presisere at det er en del andre analyser som kan utføres, men i dette innlegget legger jeg til grunn de analysene vi har anvendt i vår eksamen. Både måling og analyse gir oss en forståelse på hva som egentlig foregår, og gir oss en viss indikasjon på om ting går riktig for seg.

I Google Analytics kan man gjøre uendelig med målinger, og det er dermed svært gunstig å anvende flere ulike analyser for å optimalisere nettbutikken. Med tanke på at vi har valgt å benytte oss av styringssettet OKR, må vi sørge for vi gjør målinger som kan måle eventuell progresjon på de valgte key results. Dette gjelder også for å finne ut av om vi når de overordnede mål vi har satt oss. Så, nå lurer du kanskje på hvilke analyser vi har foretatt oss? Det skal jeg forklare.

Forbrukeradferd

Den første analysen vi foretok oss, var målinger basert på forbrukeradferd. Bakgrunnen for valget baserer seg på vårt overordnede mål om å engasjere flere målgrupper. Google Analytics gir oss dermed den unike muligheten til og få et overblikk over hvor mange av brukerne som returnerer tilbake til nettbutikken flere ganger. Målingene ga oss i tillegg tall på 20 stk som faktisk returnerte tilbake til nettbutikken.

Du får altså svar svart på hvitt om den nåværende situasjonen din nettbutikk står overfor, og basert på disse tallene ser du raskt om det må endringer til. 20 stk er ikke akkurat ett veldig bra tall, så om vi virkelig ville jobbe for at nettbutikken skulle gjøre det tilsynelatende bra i dagens marked måtte vi helt klart gjort drastiske endringer. Analysen gir videre indikasjoner på målinger tilknyttet fluktfrekvens, sider per økt og gjennomsnittlig øktvarighet. Disse målingene er sentrale da de er direkte tilknyttet adferden til brukerne, og er dermed svært relevant. Målingene her viste oss at det er en klar forskjell mellom gruppene, og at det er større interesse fra de returnerende brukerne. Grunnen til at disse målingene er svært sentrale for oss, er på bakgrunn av at vi kan endre oss basert på svarene vi får fra målingene. Dette går i tillegg ut på at vi kan kartlegge brukernes interesser, og justere oss deretter.

Mobilvennlig nettbutikk

Den andre analysen vi har valgt å foreta oss, går ut på at nettbutikken skal være mobilvennlig. Hvorfor? Jo, fordi det handler om brukervennlighet. Deksel.no er som navnet tilsier en nettbutikk som selger deksler til mobiltelefoner. Vi selger kun deksler til mobiltelefoner av merket iPhone, og det blir derfor sentralt å undersøke hvor mobilvennlige vi egentlig er. Våre analyser anslo at det er en større andel som anvender PC fremfor mobil og nettbrett når de klikker seg inn på nettsiden vår. Målingene belyste i tillegg at fluktfrekvensen er høyere, og antall sier per økt og gjennomsnittlig øktvarighet er betydelig lavere hos mobil-og nettbrettbrukerne.

På bakgrunn av dette er hypotesen vår at brukerne ikke opplever nettbutikken som mobilvennlig nok. Dette resulterer i at dette er noe vi må undersøke nærmere. Da vi har kun valgt å segmentere nettbutikken til brukere av iPhone, blir det derfor sentralt å studere nettstedhastigheten. De utførte målingene medførte at vi ble overrasket over svarene. Dette fordi iPhone er knyttet opp mot Safari som nettleser, og det er dermed lite heldig at Safari har en innlastningstid på 6,70 sek. Google Chrome har derimot en innlastningstid på 1,55 sek. Selvom Google Chrome har meget gode tall, er vår mening at det er ikke sikkert vi behøver å bekymre oss unødig over det da de fleste av brukerne benytter seg av PC. I og med at vårt overordnede mål er å engasjere flere målgrupper, er denne analysen nyttig for videre vurdering av målinger knyttet opp mot mobilbruk. Selve hensikten er jo som sagt å engasjere flere segmenter, så disse målingene er for all del relevant.

Brukeranskaffelse

Vår tredje og siste analyse baserer seg på brukeranskaffelse som gir informasjon om hvordan de besøkende fant siden din. Dette er videre delt inn i kanaler som LinkedIn, sosiale medier, direkte søk eller organiske søk. Analysene belyste at det var en høyere forekomst av direkte søk kontra søk fra sosiale medier. Vi ble dog litt overrasket her også, da vi har kanaler på henholdsvis både Facebook og Instagram. En forklaring på dette kan være at vår lanseringsstrategi i første omgang gikk ut på å nå frem til nære relasjoner som venner og familie.

Vi hadde informert de om siden vår, og derfor har de nok søkt direkte opp siden vår kontra å gå inn via sosiale medier. Med tanke på at vi har utarbeidet en digital strategi hvor fokus er rettet mot henholdsvis kanaler og virkemidler, gir dette dermed nærliggende grunn til å tro at søk via sosiale medier vil øke. Tallene basert på organiske søk var som forventet lave, da vi som sagt kun har henvendt oss til familie og venner. Det virker derfor usannsynlig at folk søker oss opp når de færreste vet at vi eksisterer. Dette kan sees igjen på at det er lite budsjetteringer knyttet til prosjektet.

Analyser basert på brukeranskaffelse er meget hensiktsmessig i den grad av at du har mulighet til å måle hvilke av markedsføringstiltakene som fungerer best. Det er grunn til å tro at om vi velger å implementere planen vår, vil vi kunne se hvilken effekt våre valgte virkemidler har hatt for nettbutikken. Vår mening ligger derfor til grunn av at det vil være virkemidlene som medfører en avgjørende endring for å øke søkene. Videre vil det være relevant å knytte Google Ads opp mot Google Analytics kontoen. På bakgrunn av dette kan vi derfor se hvor effektiv annonseringen har vært for nettbutikken. Da kan man videre finne ut om det skapte større trafikk, eller økt salg.