olivergjolberg mars 12, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Google, Amazon og Facebook, det er som regel de samme som nevnes hver gang. Enten om vi snakker om hvilke faktorer som fører til vekst, eller hvem du som markedsfører burde se opp til og lære av. Allikevel det er ikke uten grunn at en organisasjon slik som Google over de siste årene har hatt en økning med inntil 25%, kvartal på kvartal.

Svaret på hvordan dette er oppnåelig er sannsynligvis ganske komplekst. Samtidig så er nok det enkle svaret at det er høy grad av psyokologisk trygghet og en kultur som tillater prøving og feiling. Disse to faktorene er ytterst viktig dersom du skal lykkes med konseptet best kjent som growth marketing eller growth hacking. Frasen og buzzordet growth hacking ble først introdusert av entreprenøren og engle investoren Sean Ellis, og har siden den tid vært en økende trend på globalt plan.

Vi beveger oss bort fra tradisjonell markedsføring

Chamath Palihapitiya, tidliggere ansatte i Facebook, definerer growth marketing slik:

“Growth starts with a deep understanding of product value and is about moving new users to the Aha! moment as quickly as possible, measurable in seconds.”

Den oppfattede verdien av et produkt handler i stor grad om hvordan og hvor raskt kunden opplever AHA-øyeblikket. Dette øyeblikket er når kunden oppfatter hva som er kjernen i det du tilbyr. Facebook opplevde at deres nye brukere var nødt til å knytte kontakt med 7 venner for å ville bli værende på plattformen, og i deres tilfelle var dette når brukerene ville få denne AHA-opplevelsen.

Så hva er hovedforskjellen på en growth marketer sett opp i mot den tradisjonelle markedsføreren?

www.olivergjolberg.no

Dersom arbeidsbeskrivelsen til en markedsføreren ville vært å skape bevissthet rundt en merkevare og tilegne seg kunder, med et fokus som bare strekker seg over de to første stegene i trakten som illustrerer kundereisen. Så ville en growth marketer på den andre siden i større grad hatt fokus på trakten som en helhet, noe som åpner opp for helt nye muligheter.

Growth hacking er en lagsport

De “største og sterkeste” selskapene slik som Facebook, Uber og Twitter forstod tidlig at dette ikke var en en-manns-jobb og var tidlig ute med å adoptere konseptet Growth teams. Et slikt team skal bestå av mennesker med ulike egenskaper og ferdigheter. Disse skal sammen utforme idéer og eksperimenter som skal utfordre den tradisjonelle silo-oppbygningen av organisasjonen. Med det utgangspunktet om at et team skal utfylle hverandre i form av ulike ferdigheter, men også på tvers av organisasjonen så er finnes det i følge GrowthTribe noen roller som et growth team burde utfylle:

 • “Head of growth”
 • Utvikleren
 • Bruker grensesnitt (UI)
 • Analytikeren

Teamet skal gjennom eksperimentering og analyse løse problemer som muliggjør sterkere vekst, arbeidet er derfor preget av at det er mer analytisk, resultatorientert og vil systematisere veksten. Et growth team har med andre ord alltid et mål om oppdage og sette til live nye potensielle eksperimenter som kan testes ut. Et godt eksempel på dette er et eksperiment Uber gjennomførte ved å endre “share”-knappen i sin app, til å isteden hete “free rides”. Effekten av denne endringen ble målt ved hjelp av A/B-testing. Etter en periode kunne Uber konkludere med at denne endringen fikk eksisterende brukere til å ønske å rekruttere nye brukere, på det grunnlag at de selv følte en økt verdi av å gjøre det.

Growth hacking er et mindset, selvom teamet helt tydelig er svært viktig for å komme noen vei, så burde startpunktet være det å bygge en vekst-orientert organisasjonskultur.

En profil som gjenspeiler ønsket om vekst

Hva er det som kjennetegner en growth hacker sin personlighet? I følge Neil Patel og Bronson Taylor så er det i hovedsak fire sannheter når det gjelder deres profil.

En growth hacker er ekstremt analytisk, gjennom deres kjærlighet og ønske om å forstå data. Dette bunner i at tall ikke lyver, og kan på mange måter hjelpe deg til å se ting på andre måter, samt skape prediksjoner for morgendagens trender.

www.olivergjolberg.no

Growth hackeren er T-formet. I praksis så betyr dette at den horisontale toppen av bokstaven representerer bredden av ferdigheter og egenskaper som en growth hacker bør være kjent med. For å sette det på spissen så burde det ikke være noe i en bok som du ikke kunne hatt en dialog om, men ikke nok med det. Den vertikale linjen viser til de ferdigheten hvor du briljerer, og du er eksperten.

Growth hackeren er også kreativ og nysgjerrig. Dette er kanskje motstridene for sannhet #1, men viktigheten av det å være nysgjerrig, kreativ og generelt ha et fokus på de kvalitative faktaene er ytterst viktig. Grunnen til dette er hovedsakelig fordi det vil føre til at du kan komme frem til ulike tilnærminger av samme sak.

Growth hackeren er besatt av nå målet, hvor målet er vekst. Uansett om det tar 300 forsøk for nå målet, så er gjennomføringsevnen like sterk.

Praktisk bruk av growth hacking i studiene

Etter min mening synes jeg hands-on arbeid er klart det mest spennende, og uten tvil det arbeidet som gir størst læringsutbytte. Med en forutsetning om tilstrekkelig med forståelse og innsikt innenfor growth hacking, så mener jeg at en god idé vil være vært en hands-on utprøving av konseptet i kurs hvor dette er hensiktsmessig, slik som digital markedsføring. Men hvordan ta det i bruk? Det er viktig å være klar over at growth hacking er ikke bare noe du gjør, men en prosess. Et eksempel på denne typen prosess kunne sett slik ut, hvis vi tar utgangspunkt i min pågående gruppeeksamen som går ut på å lansere en fullt fungerende nettbutikk.

 1. Definer målgruppen din. Tenk på interesser, aktiviteter og nytten din målgruppe vil ha av det du tilbyr. Prøv å beskriv denne gruppen på en best mulig måte, hvor et godt triks kan være å opprette personas for medlemmer i din målgruppe. (her er en guide til hvordan lage personas).
 2. Utform antagelser. Hvordan vil din målgruppen ta nytte av og bruke din tjeneste/ ditt produkt. Dette vil gi en dypere forståelse for de ulike bruksområdene.
 3. Innover og utform markedsstrategier. Eksperimenter med ulike former for markedskommunikasjon og utform en strategi for hvordan du ønsker å treffe din målgruppe. Forsøk å resonere deg frem til hvordan din målgruppe vil oppfatte denne kommunikasjonen. Vær kreativ i konseptene du utvikler, dette skal testes i praksis.
 4. Testing. Prøv ut de ulike konseptene, og ta i bruk ulike arenaer for se effekten av de opp mot hverandre. Hvor og når stopper oppstår flaskehalsen i trakten (som vist på bilde ovenfor)? Desto lenger dine kunder kommer i kundereisen, jo mer suksessfull er ditt eksperiment. Fordi growth hacking handler i stor grad om ROI.
 5. Analyser og skap klarhet. Når du tester, bruk verktøy for å måle respons og effekt, bruk denne informasjonen til å konkluderer med hva som fungerte og hva som ikke fungerte. Basert på denne dataen så kan du enten bygge videre på eksperimentene eller gå tilbake til steg 3 og eksperimentere med andre konsepter.

Testingen er det klart viktigste steget i denne prosessen og burde derfor gjennomgås nøye og helst i flere omganger. Det er også viktig å være klar over at en man sannsynligvis ikke vil treffe gullfuglen på første forsøk, men at feiling trekker deg nærmere målet.

GrowthTribe er spennende selskap som tilbyr kursing for å minimere gapet i de digitale ferdighetene blant mennesker. Her er en video hvor de presenterer Growth marketing/hacking kort og konsist.

Ønsker du å finne ut mer om dette utrolig spennende fenomenet så kan du sjekke Neil Patel og Bronson Taylor sin utfyllende guide til Growth hacking, denne artikkelen publisert av GrowthTribe.

/ Oliver Gjølberg

Kilder bruk i dette innlegget :
https://medium.com/@evrybit/growth-hacking-with-high-school-students-in-santa-monica-705f059d4ceb
https://growthtribe.io/blog/what-is-growth-hacking-back-to-basics/
https://growthmarketingconf.com/hire-your-growth-marketing-team/?utm_source=quora&utm_medium=answer&utm_campaign=vulpine
https://inevo.no/blogg/suksess-med-growth-teams/
https://growthhackers.com/growth-studies

Andre innlegg jeg har skrevet:
Ønsker du å vite hva OKR dreier seg om?
Alle tidligere innlegg

The post Growth hacking – En snarvei til eksponentiell vekst? appeared first on Oliver Gjølberg.

2 thoughts on “Growth hacking – En snarvei til eksponentiell vekst?

 1. Du bør linke til kilder,
  Når du skriver «25%, kvartal på kvartal» så bør du lenke til en artikkel der det veksten kan dokumenteres. Da blir innlegget ditt mer troverdig.

Comments are closed.