ajsa mars 8, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Nytt blogginnlegg står for tur. Denne gangen skal jeg fortelle litt om markedskommunikasjon, rettere sagt grønn markedskommunikasjon. Hva det er og hva det innebærer. Hva er markedskommunikasjon? Markedskommunikasjon dreier seg om en «pakke» ulike kommunikasjonsformer (Nygaard, 2019, 64). Vi kan dele kommunikasjonsformene inn i tre hoveddeler: reklame, personlig salg og PR. Reklame er i utgangspunktet enveis og upersonlig massekommunikasjon, men kan også omtales som en tosidig dialog da man kan skreddersy ulike tilbud gjennom sosiale medier og e-post. Personlig salg er på sin side, en tosidig interaksjon mellom en selger og en kunde. Denne formen for kommunikasjon kan i dag være bundet sammen gjennom eksempelvis sosiale medier. Public Relations (PR) er omdømmebasert kommunikasjon som påvirker holdningene til både produkter og bedrifter. Omdømmet kan påvirkes negativt eller positivt, avhengig av medias opplevelse. Kort fortalt er markedskommunikasjon all form for kommunikasjon mellom en aktør og markedet – som gjerne skjer via de ovennevnte kommunikasjonsformene. Målet er å stimulere reaksjoner og påvirke forbrukernes holdning som til slutt leder til kjøp. Hva er så grønn markedskommunikasjon? Grønn markedskommunikasjon handler om det samme, men innebærer i tillegg at bedriftene spiller på sine «grønne sider». Her er det blant annet snakk om «grønne brands», samt grønnvasking av virksomheten gjennom ren profilering og hyppig bruk av farger – gjerne grønn og blå, som da assosieres med bærekraft. Et eksempel på et «grønt brand» er bedriften TOMS. De har kalt sin forretningsmodell for «one for one», som baserer seg på at for hvert solgte par sko, doneres ett par til et trengende barn. Mye av suksessen til bedriften er grunnet denne forretningsmodellen: den tiltrekker seg forbrukere ved at bedriften viser at de tar samfunnsansvar, samtidig som at forbrukerne føler at de gjør en god gjerning. «Grønnvasking» – misledende markedsføring En negativ side ved grønn markedskommunikasjon er jo det som gjerne blir omtalt som grønnvasking. Dette er en form for misledende markedsføring der bedrifter fremstiller virksomheten som mer miljøvennlig enn det som egentlig er tilfellet, og dermed lurer forbrukere til å kjøpe produkter i god tro. Det finnes ulike metoder og former for grønnvasking og et godt eksempel kan være at bedriften markedsfører seg selv ved bruk av miljøvennlig design eller manipulering av tall og fakta for å fremstå «grønnere». Grønnvasking har dermed oppstått på bakgrunn av ulike bedrifter som har drevet med uetiske strategier for å forsøke å utnytte fordelene ved grønn markedskommunikasjon, uten å gi noe tilbake selv. Selv om det er bedrifter som driver med uetiske strategier, har det kommet flere tiltak som har blitt iverksett for å bidra til at det skal bli lettere å identifisere de bedriftene som faktisk driver med grønn markedskommunikasjon og kan stå for det. Øko-co-branding Grønn markedskommunikasjon er komplisert, da blant annet fakta og målinger må være etterprøvbare – og det er her øko-co-branding kommer inn. Det har seg slik at grønn markedskommunikasjon i noen grad, kan dokumenteres gjennom co-branding i samarbeid med sertifiseringsmerker som for eksempel Svanemerket eller Miljøfyrtårn. Deler av målet til serfitifiseringsmerker er at de skal kunne bidra til å hjelpe forbrukere med å navigere i et marked bestående av utallige ulike typer produkter, slik at de lettest mulig skal kunne kjøpe gode produkter. Øko-co-branding som dreier seg om rene øko-merker viser til en standard kvalitet i forbindelse med matsikkerhet og miljøeffekter, og/eller sosial merking som dreier seg om menneske-og arbeidsrettigheter. Tar vi for oss Svanemerket, er det slik at dersom et produkt som kunne bli ansett som et godt miljøvalg, må man se på og vurdere hele livsløpet til produktet. Det finnes ulike kriterier som produktet vurderes etter, og Svanemerket fungerer da som en nøytral tredjepart, en «sensor», som skal passe på at krav og regler blir overholdt. Litteraturliste: Svanemerket.no. Svanen som miljømerke http://www.svanemerket.no/om-svanemerket/livslopet/svanemerket/hva-kjennetegner-svanen-som-miljomerke/ Lesedato: 6.mars Toms.com. About Toms https://www.toms.com/about-toms Lesedato: 6 mars. Nygaard, Arne. Grønn markedsføringsledelse. 2019. s.: 64-69