Dennis Rokeness juni 17, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Strategi handler i bunn og grunn om å sette seg mål, legge
en plan, prioritere mulige tiltak og ta beslutninger for å nå de målsetningene
man har satt seg. En digital strategi fokuserer i hovedsak på de digitale
tiltakene du tar i bruk for å nå målet ditt. For å kunne lage en god strategi,
må man ha en klar forståelse om hva man ønsker å oppnå, hvor langt er det du
har kommet og hvordan skal du tette gapet. Når man har dannet en forsåelse av
disse problemene, kan man velge hvilke tiltak man skal iverksette.

Målet med å lage en digital strategi er å gjennomføre de beste
tiltakene. For å kunne gjøre dette er man nødt til å sette opp et system for å
måle om tiltakene som implementeres gir ønsket effekt. Innsikten i hva som ikke
fungerer og fungerer danner hovedgrunnlaget for læring og ikke minst
forbedring.

For å kunne nå de målene man har satt seg må man jobbe kontinuerlig
med å forbedre tiltakene dine over tid. En vesentlig faktor er å vurdere prioriteringen
av  tiltakene fortløpende for å sikre at
man bruker ressurser der de skaper mest verdi.

6 sentrale punkter:

Mål: Hvor skal du? Hva er de overordnende målene i bedriften?

Strategi: Hvordan skal du klare å nå målene?
Identifiser strategier for hvordan det digitale skal hjelpe deg med å nå målet.
Under ser du bilde av de mest vanlige måtene nettsiden din kan hjelpe deg med å
nå målene dine.  

Et bilde som inneholder skjermbilde

Automatisk generert beskrivelse

KPI: Vil variere ut ifra hvilke strategier man jobber
med, men spørsmålet som må besvares er: hva er avgjørende nøkkeltall som
forteller deg om du har lykkes med din startegi?

Sette opp målsporing: Har du satt opp sporing slik at
du kan følge med på utviklingen over dine KPIer over tid? Dette er det man
kaller for «metrics» i analyseverktøyet google analytics. Gode KPIer gjør det
mulig å se om du lykkes med implementering av strategien.

Segmentere: Hvilken kanal ønsker du skal gjøre hva?
Dersom du ønsker å for eksempel selge til potensielle kunder og gi informasjon
til eksisterende kunder så må ikke dette blandes i målsporingen.

Sett deg delmål: For at du skal kunne vurdere om bedriften din gjør det bra eller dårlig er man nødt til å sette opp et mål for hver av KPIene som du skal nå.

Punktene over er vesentlige deler å huske på når man arbeider med en strategi. Sette seg gode mål for så å legge en plan på hvordan man skal nå de målene er kjernen i strategien.

Når man har dannet seg en oversikt over mål, strategi og
segmentering, kan man utføre analyser som forteller deg om hvor langt på vei du
er. Denne innsikten er helt avgjørende for å kunne legge en plan, prioritere
tiltak og ta beslutninger. Mye av informasjonen man trenger, finner man ved å
se på tallene.

Gjennomfør den digitale strategien:

Når man har avklart målet til bedriften og hvordan man skal
nå dette målet, må man prioritere tiltakene. Man kan ikke gjennomføre alle
tiltakene med en gang, så man må derfor velge de som er viktigst. En vanlig
feilprioritering er at man undervurderer «ubetalte tiltak» som til tider kan være
tidskrevende oppgaver. Eksempler på slike oppgaver er SEO, sosiale medier, innholdsproduksjon
og konverteringsoptimalisering.

For å vurdere hvilke tiltak man bør ta først, kan man
vurdere de forskjellige tiltakene ut i fra disse tre faktorene:

  1. Effekt-Hvilken effekt forventer du fra tiltaket?
  2. Implementering– Er det enkelt å implementere og gjennomføre eller krever det masse ressurser?
  3. Potensiale– Hvordan presterer du og hvordan vil det se ut i fremtiden?

Man kan fr eksempel gi en score fra 1-6 for hver av disse kriteriene, så kan man bruke den med høyst sum til å velge de tiltakene som bør prioriteres først. De tiltakene man har mest tro på, og som har størst sjans til å kunne gi noe tilbake, bør prioriteres først.

Optimalisering av tiltak

Når man har implementert tiltakene, er det viktig at man
kontinuerlig forbedrer resultatene. Et tiltak vil aldri bli perfekt med engang
det lanseres, med det er avgjørende med et godt utgangspunkt, slik at man har
noe å ta utgangspunkt i. Den virkelige verdien ligger i å kunne forbedre
resultatene over tid.