theaottesen mars 29, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Vi lever i en verden hvor vi er avhengig av elektrisitet og
energi, så det er viktig å finne kilder hvor vi kan hente dette fra. Mye av energien
vi har i dag kommer fra olje og fossilt brennstoff, men dette finnes det ikke uendelig
av. Derfor er det viktig at vi klarer å finne nye kilder som vi klarer å
utvinne energi fra i tillegg til at det kan vare.

Statoil to change name to Equinor - Statoil to change name to ...

Equinor er en av verdens ledende energiselskap som utvikler energi fra flere forskjellige kilder som solen, vind, olje og gass. Dette kan de tilby gode mengder med siden de utvikle dette i fler enn 30 land. Som nevnt over finnes ikke olje og gass for evig, så Equinor har stort fokus på fornybar energi.

Ut av olje og gass kommer det mye CO2-utslipp som skader atmosfæren rundt jorden. Equinor jobber med noe de kaller lavkarboløsninger som skal bidra til å redusere karbonutslipp. Dette utfører de ved å lagre og utnytte CO2. De lagrer CO2 under bakken for å hindre at de kommer ut i atmosfæren ved hjelp av teknologien som kalles «Carbon Capture and Storage». De mener det er avgjørende med denne teknologien for å kunne nå verdens felles klimamål. Hittil har Equinor klart å fange og lagre over 23 millioner tonn med CO2. Det jobbes også med å utvinne karbonen til rentbrennende hydrogen med naturgass.

equinor-icon-carboncapture.svg

Denne løsningen er det også en del kritikk til. Blant annet så hevder sivilingeniør og finansmann Øystein Stray Spetalen at CO2-utslippene som verden har er et lite problem og at det vil være løst med bedre teknologi innen kort tid. Han mener også at problemet har fire ulike løsninger som ikke er alternativer, men som må supplere hverandre. Da nevner han:

  1. Den enkelte kan begrense sine CO2-utslipp ved å velge bort f.eks. lange feriereiser med fly.
  2. Den enkelte kan gjøre opp for seg med å betale CO2-avgift, som bør tilsvare kostnaden som utslippene kan påføre verdenssamfunnet.
  3. Også statene kan gjøre opp for seg, med å bevilge noe penger i tillegg til dem som kan dras inn som CO2-avgift, så temmelig stort pengebeløp blir disponible for ymse klimatak.
  4. Det må satses på både billige klimatiltak i utviklingsland og dyre slike tiltak i industriland: Den globale oppvarmingen er et stort og akutt problem, som ikke kan løses med bare billige tiltak.

(Punktene over er sitert fra https://www.tu.no/artikler/ingen-lettvint-losning-pa-co2-problemet/259627)

Derimot så mener Marius Holm at karbonfangst og -lagring re en potensiell løsning til å bidra til å kutte klimagassutslippene. Han mener at dette er en løsning som vil være dyr i begynnelsen, men som vil bli mer og mer lønnsom. Hovedproblemet er at det er billigere å slippe ut CO2 enn det er å fjerne det.

Det er helt klart at det er et stort problem med CO2-utslippene vi har, og det svekker også atmosfæren som igjen kan bidra til mindre beskyttelse fra sola og da global oppvarming. Å redusere utslippene er helt klart et alternativ som ingen har vondt av, men det vil fortsatt være store utslipp grunnet behovene vi har. Om man klarer å fange CO2 og gjøre det om til hydrogen som kan brukes til energi, så vil jo det absolutt være et godt alternativ om det lønner seg. Om det koster mye mer enn å slippe ut CO2, så vil det være utfordrende å gjennomføre. For at man skal kunne få til å redusere utslippene, så kan det være en løsning å ta betalt for det, men hvor mye man måtte ha betalt er viktig å tenke på også. Så om man skal kunne gjennomføre det vil det nok også være nødvendig at staten også betaler en avgift for CO2-utslippene våre. En god balanse av dette kunne vært en god løsning som ville gjort alle noe godt i lengden.

Hvordan stiller du deg om du hadde måttet betale en CO2-avgift? Equinor satser på flere energikilder. Mener du at dette er et godt alternativ?

Kilder;

https://www.equinor.com/no/about-us.html
https://www.equinor.com/no/what-we-do/low-carbon-solutions-in-equinor.html
https://www.tu.no/artikler/ingen-lettvint-losning-pa-co2-problemet/259627
https://www.tekna.no/kurs/innhold/-karbonfangst-og–lagring-er-ingen-enkel-losning-men-det-er-en-nodvendig-losning/