ajsa mai 31, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

En strategi blir gjerne definert som »en organisasjons langsiktige valg og handlinger i skiftende omgivelser» (Pettersen, 2020). For at man skal kunne lage en god strategi, er man avhengig av å svare på hva og hvordan. Dette er selve grunnlaget og det viktigste i arbeidet med lage en digital strategi. Hva handler om at man må vite hvor man skal; med andre ord hvilket mål man skal jobbe mot å nå. Hvordan handler om at man må finne ut av på hvilken måte man skal nå målet. Med andre ord gjelder det å sette et mål, disponere ressursene man har tilgjengelig for å nå målet på best mulig måte, utvikle konkurransedyktige strategier og implementere dette i organisasjonen. Hva er så en digital markedsføringsstrategi? En digital strategi bør gi en klar retning for en organisasjons markedsføringsaktiviteter og integrering av kanaler. Målet er å integrere den digitale aktiviteten sammen med andre markedsføringsaktiviteter for å støtte organisasjonens helhetlige business objektiver og mål (Chaffey og Ellis-Chadwick, 138, 2019).  Med en digital markedsføringsstrategi velger man å markedsføre i digitale kanaler. Her handler det gjerne om i hvilke kanaler man ønsker å være aktiv i og hvilke aktiviteter man ønsker å iverksette. Skal man bruke sosiale medier eller kanskje betalt markedsføring? Det er opp til den enkelte. Når man markedsfører i digitale kanaler, fører det gjerne med seg noen fordeler: Man når et større publikum da de fleste er på nett og det kan virke kostnadseffektivt – dersom man bruker det riktig vel og merke. Samtidig er det enklere å følge med på målgruppen, utvikle passende markedsføring og foreta analyser av dette. Det må også nevnes at teknologien er i kontinuerlig utvikling, noe som krever at man i stor grad er tilpasningsdyktig. Hvordan skal man utforme en digital strategi? Selve utformingen av en digital strategi er en prosess. Man begynner gjerne med en situasjonsanalyse (SWOT) og en interessentanalyse (PESTEL) for at man skal ha muligheten til å analysere på både mikro – og makronivå. Formålet med slike analyser er at man skal få et godt innblikk i bedriftens egenskaper og kunnskap om omgivelsene og retningslinjene som påvirker bedriften. Situasjonsanalyse En situasjonsanalyse brukes gjerne når en bedrift skal utarbeide en plan for hva de vil oppnå og hvordan de skal gjøre det. Situasjonsanalysen går ut på at man kartlegger bedriften og dens arbeidsbetingelser, slik at man enklere kan implementere strategier og planer for videre arbeid. En SWOT-analyse er et godt verktøy å ta i bruk når man skal gjennomføre en situasjonsanalyse. SWOT-analyse er en effektiv måte å kartlegge eksterne muligheter og trusler på. En bedrift må vurdere sine interne styrker og svakheter, og de eksterne mulighetene og truslene. For de digitale plattformene vil en SWOT-analyse si noe om bedriftens posisjon i det digitale markedet (Chaffey og Ellis-Chadwick, 153, 2019). SWOT står for Strenght (styrke), Weakness (svakhet), Opportunities (muligheter) og Threats (trusler). Styrker: Hvilke styrker har bedriften og hvordan kan disse utnyttes på en best mulig måte, nå og i fremtiden? Svakheter: Hvilke svakheter har bedriften og hvordan kan man rette opp disse? Muligheter: Hvilke muligheter har bedriften i fremtiden og hvordan kan disse utnyttes? Trusler: Hvilke trusler kan bedriften stå ovenfor i fremtiden, og hvordan kan man forberede seg på disse? Interessentanalyse En situasjonsanalyse inneholder en interessentanalyse for å identifisere interessenter for utvalgte markeder, og se på hvordan organisasjonen og dens konkurrenter bruker interessentanalysen for å innhente trafikk og tilby tjenester (Chaffey og Ellis-Chadwick, 153, 2019). PESTEL-analyse brukes når man skal foreta en interessentanalyse. Denne analysen tar for seg faktorer på makro-nivå og har som formål å kartlegge ulike aspekter i markedet som kan påvirke bedriften, og hvordan de kan påvirke. PESTEL innebærer politiske, økonomiske, sosiokulturelle, teknologiske, samfunns- og lovmessige forhold. Det finnes flere ulike modeller som forteller oss noe om hva en digital strategi skal inneholde. En velkjent modell er SOSTAC-modellen, og den består av: Situation analysis (situasjonsanalyse): »Hvor er vi nå?». Her gjelder det å lage en oversikt over bedriften din: hvem du er, hva du gjør og hvordan du samhandler med omgivelsene. Her inngår analyser på både mikroøkonomisk nivå (SWOT) og makroøkonomisk nivå (PESTEL). Et viktig steg er å kartlegge dine digitale kunder, konkurrenter og foreta analyse av kanalene du bruker. Kartlegging og analyse er viktig for at man skal kunne oppnå et klart bilde av eksisterende og fremtidige kunder man ønsker å fange. Når man skal kartlegge kundene, kan man gjerne definere kundenes personas. Driver man med effektiv markedsføring er det essensielt å vite hvem det er man kommuniserer med. Jo mer kjennskap du har til kundene dine, desto mer vil resultatene øke. Faktisk er det slik at man får dekket hele 90 % av kundebasen ved å definere kun 3-4 personas (medium.com). Objective (målsetting): »Hvor vil vi være?» Her fokuserer man på hovedmålet med strategien. Det er flere ulike fremgangsmåter her. Man kan ta i bruk OKR, 5S-strategien eller SMARTe-mål, aller helst alle samlet. Her kan du lese mer om hva OKR er og hvordan man lager gode OKR. 5S-strategien innebærer: 1S Sell: Alle mål relatert til transaksjoner som fører til salg og inntekter. 2S Speak: Mål relatert til hvordan bedriften kommuniserer med kunder. 3S Serve: Mål som tilfører verdi til kunden, hovedsaklig relatert til kundeservice. 4S Save: Mål relatert til kostnadsbesparelser og redusert prosesstid. 5S Sizzle: Mål om å bygge omdømme på nettet. Til slutt må målene være målbare og gjøres om til SMARTe-mål. Dette gjøres for å hjelpe deg med å definere målet du vil oppnå, slik at du kan se om innsatsen har ført til resultater. S – for spesifikke. Målet må være klart definert. M – for målbar. Målene må kunne tallfestes. A – for attraktivt. Det er viktig å sørge for at målet du satte deg er innenfor rekkevidde. R – for realistisk. Man må kjenne til begrensningene sine. Plutselig krever et mål at du foretar en investering du ikke har råd til. Derfor er det anbefalt at man definerer hva man skal nå målene med. T– for tidsbundet. Lag en tidslinje for å få en oversikt over hvor lang tid du tror det vil ta å nå målene. Strategy (strategi): »Hvordan skal vi komme dit?» Her handler det om å tenke på hvordan man skal nå målene som er satt. Strategien din er din »veiviser» – det er her du ser hvilke tiltak du må iverksette. Når du har identifisert alle digitale kanaler som passer best for deg og din bedrift, skal du lage tilpassede strategier for bedriften. Hvor effektiv strategien din er, avhenger av hvor godt den passer sammen med målsettingen og situasjonsanalysen, og ikke minst bransjen du inngår i. Det kan være en god idé å identifisere hvilke markedssegmenter du vil sikte mot her. Tactics (taktikk): »Hva er detaljene i denne strategien?» Taktikken dekker de spesifikke verktøyene i den »digitale miksen» du ønsker å bruke, for å oppnå målene for markedsføringsplanen din. Det finnes ulike taktikker du kan bruke, blant dem er: SEO: her optimaliserer du nettsiden for organisk trafikk, noe som gir bedriften muligheten til å konkurrere mot andre. Affiliatemarkedsføring: her samarbeider bedrifter med tilknyttede bedrifter (eksempelvis: bloggere, organisasjoner, utgivere ol.) for å markedsføre merkevaren sin. Actions (handling): »Hvem skal gjøre hva?» Nest siste trinn går ut på å bringe planen din til live og iverksette planlagte tiltak. Her bestemmer du hvem som gjør hva. Du må foreta vurderinger på om du har nok ressurser internt eller om du trenger mer, om du har de systemene du trenger for å gjennomføre, eller om du kanskje trenger hjelp fra eksterne byråer. Control (analyse: »Når skal målene være nådd?» Siste trinn går ut på analyse. Her gjelder det å overvåke og måle fremgangen til målene du har satt. Ønsker du gode resultater, vil det avhenge av markedsføringsstrategien din og hvordan du jobber med den. Her har du muligheten til å se på hvor du eventuelt har mislyktes, hva du har gjort riktig, hva du bør endre på ol. For å lykkes med SOSTAC-modellen er du avhengig av at det følger en rød tråd gjennom alle trinnene i modellen. Kun når dette foreligger, vil du ha muligheten til å lykkes. Litteraturliste: Chaffey, Dave og Fiona Ellis-Chadwick. 2019. Digital Marketing: Strategy, implementation and practice. 7 utg. UK: Pearson. Medium.com 6 Easy Steps of Marketing Planning Using PR Smith SOSTAC Model https://medium.com/@danielnilsson77/sostac-marketing-model-top-ranked-planning-system-66dabb931435 Lesedato: 30.mai Pettersen, Lene. 2020. Hva er strategi? Universitetsforlaget. Bilde 1: nettpluss.no Bilde 2: wordstream.com Bilde 3: medium.com Bilde 4: sostac.com