JulieKlippenberg February 27, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I fjorårets vårsemester valgte jeg å gjennomføre to sertifiseringer i Google Analytics. Deretter skulle jeg beskrive, som en del av den siste eksamensoppgaven, hvordan sertifiseringene ville hjelpe meg i drømmejobben. Drømmejobben har jeg skrevet om HER

Jeg valgte Google Analytics for Beginners og Advanced fordi dette har stor nytte i fremtiden. Spesielt da drømmejobben innebærer å jobbe med markedsføring digitalt. Jeg må kunne få indikasjoner på om strategier og planlagte digitale aktiviteter gir positive resultater. Eller om de eventuelt er negative, for å lære av dette. For svært mange bedrifter er det aller viktigste kunden, og arbeidet med å forstå deres preferanser best mulig. Det er her kunnskap i Google Analytics hjelper i drømmejobben som digital markedsfører. Verktøyet bidrar til å forstå ulike måter å nå målgruppen din på, hva som driver trafikk til nettstedet, hvilket innhold som er av mest interesse og hvordan de navigerer seg på det digitale hjemmet ditt. En nøkkel til suksess i varehandel er knyttet til kunnskap om kunders behov, og reduksjon av barrierer for kjøp gjennom selve prosessen. Kunden har tidsrestriksjon og bedriften må hjelpe til å finne kundens ønsker så raskt som mulig. Kjernen ligger i å forstå kundereisen bedre og derfor er det viktig å kartlegge drivere og barrierer for eksisterende og potensielle kunder (TNS Gallup). 

Hva kan du finne ut med Google Analytics?
Det er nettopp derfor sertifiseringer i Google Analytics gir stor nytte. Ved å ”tracke” de ulike stegene i en kundereise på et nettsted vil man ha muligheten til å sitte igjen med mengder av data som kan analyseres. Analytics hjelper til med å bekrefte og avkrefte forventninger om nettstedet. Kompetansen gjør det enklere å forstå kundenes kjøpsprosess, som er helt nødvendig for å kunne optimalisere ens nettsted. Tall som ”fluktrate” kan eksempelvis vise til at det er noe feil ved utsjekk-/handlekurv-siden dersom den er høy akkurat der. Dermed kan en identifisere faktorer som skiller seg ut, både positivt og negativt. Da kan denne innsikten i Analytics brukes til å hjelpe kunder eller prospects i deres kjøpsprosess. Samtidig er det gunstig for bedriften da det kan øke sannsynligheten for flere transaksjoner. Å forstå kundereisen kan være avgjørende for suksess fordi et godt nettsted skal begynne med brukerne. En må lete etter tilbakemeldinger eller indikasjoner på barrierer for å forbedre. Siden skal være rask til å laste, godt strukturert og enkel å navigere – det vil brukerne ha (Chaffey og Ellis-Chadwick 2016, 365). 

Som nevnt kan bedriftsprofil på Instagram gi innsikt i hvem som eksponeres for innholdet. Men det er derimot i GA en får tydeligere oversikt over hvilke kanaler som gir trafikkøkning til nettstedet. Ikke minst om de faktisk foretar en handling enten det er kjøp, nyhetsbrevregistrering eller videoavspilling. En kan se hvilken reise besøkende foretar, hvilke sider de ser mest på og om nettstedet eventuelt forlates før en handling er foretatt. Slik innsikt kan være til stor nytte når du skal beslutte avgjørelser i en markedsføringsstrategi. Eksempelvis kan det besluttes å utvikle kampanjer rettet mot de som faktisk forsvinner, eller fokusere på de lojale returnerende. Informasjon i Analytics legger føringer for bedriftens markedsføringsstrategi. Dette er fordelaktig i drømmejobben der jeg sannsynligvis vil ha en sentral rolle i kampanjer og andre digitale aktiviteter. Ved å bruke Google Analytics kan jeg enklere se hvilke tiltak som fungerer, og hva som ikke fungerer. Hva får flest konverteringer? Hva er mest gunstig for å nå bedriftens overordnede mål? Hva trekker besøkende? Dette er viktige elementer i en strategi som kan brukes til å eksperimentere med innhold, drivere til trafikk, forbedre barrierer som hindrer en transaksjon. Rett og slett utforske muligheter (Weinmann 2011). Samtidig kan jeg benytte tall fra Analytics til å støtte oppunder viktige avgjørelser relatert til strategier for både markedsføring og markedskommunikasjon. I tillegg kan jeg se hvordan bedriftens betalte plasseringer fungerer. Dersom enkelte fører til lite besøk og konverteringer kan det indikere at kostnader i et slikt tilfelle ikke er gunstig. Eller at bruken ikke er optimalisert. Slike avgjørelser kan være gunstig for bedriften da den kan spares for markedsføringskostnader som ikke fører til suksess. 

Ulemper?
Analytics gir stor nytte da jeg kan måle progresjon underveis, og måling er nøkkelen for å kunne uttale noe om effekter. På en annen side må en alltid være kritisk til tallene i ulike rapporter, og kan ikke via 100% tillit eller garantere avgjørelser basert på disse. Det er mange faktorer som kan påvirke tallene. Derfor er det svært viktig å analysere disse, samt finne forklaringer på hvorfor resultatet er akkurat slik. Deretter bruke kunnskapen til å forbedre aktivitetene for bedriften, i tråd med overordnede mål og prioriteringer. For å trekke konklusjoner basert på analyse, framfor kun rapportering, kreves det mye kjennskap til måleverktøyet samt beherske avansert segmentering og egenkomponerte rapporter (Nes 2016). Dette vil Advanced-sertifiseringen bidra mer til, men det kreves mye tid for å forstå verktøyet før bruken virkelig kan optimaliseres i drømmejobben. Derimot gir generell innsikt likevel viktige indikasjoner. En kan heller ikke forvente for mye for raskt. Det kan ta tid før en ser resultater. Ved å tracke hva andre gjør kan du likevel fokusere på områder du kan forbedre, alt for å optimalisere mulighetene. Google Analytics vil gjøre det enklere å lage innhold og engasjere på et mer personlig nivå da du vet mer om brukeren. Innsikten gi stor nytte da du kan tilpasse vinklingen din, forutse brukernes behov som hvilket innhold de ønsker mer av og på sikt skape gode kundeopplevelser (Demers 2015). Nettopp fordi en ser hvilket innhold besøkende tillegger relevans og verdi, og kan bruke dette til å lage mer av innholdet som er populært og genererer trafikk. 

– Julie

Sertifiseringer:

Kilder:
– Chaffey, Dave og Fiona Ellis-Chadwick. 2016. Digital Marketing: Strategy, implementation and practice. 6. utg. UK: Pearson. 
– DeMers, Jayson. 2015. ”How to analyze your audience in Google Analytics”. Lesedato: 18. Mai 2018.  
– Nes, Ingrid. 2016. “Rapportering eller analyse – Hva gjør du?”. Lesedato: 22. Mai 2018.
– Weinmann, Karlee. 2011. ”7 Ways Google Analytics Will Improve Your Small Business Website”. Lesedato: 24. mars 2018.