sara.dahlmann mars 3, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Bærekraftig utvikling omhandler det at man skal ta vare på behovene til menneskene som lever i verden i dag og dette uten å ødelegge framtidige generasjoners mulighet til å kunne dekke sine i fremtiden. Det er 17 ulike bærekrafts mål og disse reflekterer alle de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling, nemlig miljø, klima, økonomi og sosiale forhold. nFNs bærekraftsmål er i følge FN.no “Verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.” https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal

I dette blogginnlegget skal jeg fokusere på FNs bærekraftig mål nummer ni som handler om innovasjon og infrastruktur. Det fokuserer på det å bygge solide infrastrukturer, fremme inkluderende og bærekraftige industrialisering og bidra til innovasjon. Dette kan være investeringer i ting som transport, vanningssystemer, energi og informasjonsteknologi. Noe som er avgjørende for å skape en bærekraftig utvikling. Det er den underliggende strukturen som må være på plass for at samfunnet skal kunne fungere og dette kommer an på infrastrukturen man har. Men hvordan skal man nå dette måle? Man må jobbe for å finne ut hvordan ulike land skal kunne øke sitt potensiale for utvikling og vekst, og finne ut av hvordan de kan utnytte resursene sine og industrien på en mest effektiv måte. 

De innovative løsningene 

Som sagt er bærekraftmålet nummer 9 fokus på infrastruktur og det omfatter innovative teknologier rundt energi og transport. Og med dette fokuset skal jeg gå inn på selskapet «tesla», et selskap som ligger i fronten når det gjeller nettopp dette. De ligger i front i områder som innovative teknologi på transportløsninger med fokus på elektrisitet, altså elektriske biler. Noe som er en stor utfordring i denne bransjen er at det er en begrensning om ressursen olje. Og med fokus klimaendringer og der CO2 utslipp blir pekt på som en av de store truslene og da er innovasjonen på denne fronten viktig. Dette har da tesla valgt å fokusere løsninger på og komme frem med løsninger som kan fikse dette problemet. Man prøve å gjøre transportbransjen på privatnivå mere effektiv med å tenke, jo mere effektive elbilløsninger jo mer bærekraftig kan man være. 

Løsningen på noe av klimaendringene? 

Bærekraftigmålet nummer 13 er å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dette. Problemet beskrives på denne måten “Mengden klimagasser fortsetter å øke og klimaendringene skjer raskere enn antatt. Effektene av klimaendringene er synlige over hele verden.” Det beskrives også hvordan den globale gjennomsnittstemperaturen stiger og har steget siden den før – industrielle tiden, og hvordan også havnivået at steget med tiden. Dette er et tema som er veldig i fokus om dagen og blir ofte diskutert og diskuterer gjerne løsninger om hvordan man skal klare og finne en løsning på dette. Noe jeg nevnte over er at Olje og gass blir sett på som værstingene på dette området, og tesla har et rykte på seg for å være en bærekraftig bedrift som har en positiv innvirkning innenfor denne området. 

Men kan man si Tesla løsningen på dette? 

Men er tesla egentlig så bærekraftig som rykte de har på seg er uklart, bildene er drevet av elektrisitet og dermed er miljøvennligheten til bilene avhengig av hvor denne elektrisiteten kommer fra. Hvis denne kilden kommer fra eksempel kilder som kull, oljer og eller gass vil da tesla ikke være så miljøvennlig som de har rykte på seg, da vil de kanskje ikke ha fortjent det rykte de har fått av å være så fullstendig bærekraftig bedrift. I de fleste tilfeller er det derimot bedre enn å kjøre en bil som kun er drevet av 100 prosent olje og glass. Så ja da vil vi kunne si at tesla har gått i riktig retning selv om de kanskje ikke har løst bærekraftighetsproblemet fullstendig. ¨

Kilder:
https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal