Robert Sagaas mars 5, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Vi har nå beveget oss videre fra kurset digital økonomi og forretningsmodeller med Arne Krokan til sosial kommunikasjon i et bærekraftig perspektiv. Foreleseren, som skal lede oss gjennom dette kurset, er Cecilie Staude.

Som en del av eksamen i denne modulen skal vi lage en kommunikasjonsplan for en selvvalgt bedrift, tjeneste, produkt eller organisasjon. Vi skal se på hvordan en av disse jobber for å nå noen av FN sine 17 bærekraftsmål. Sammen med Mats Rino Sandberg og Stian Jonli har vi valgt å ta for oss det nederlandske flyselskapet KLM. I løpet av denne perioden vil vi se på hvordan bedriften bruker markedskommunikasjon, hvordan de kommuniserer med målgruppene sin og i hvilke kanaler. I dette innlegget vil vi sette fokus på hvilke bærekraftsmål KLM har satt seg og hvordan de har planlagt å nå disse.

Hva er FNs bærekraftsmål?

FNs bærekraftsmål er verdens samlede plan der målene er å kunne utrydde fattigdom, utjevne ulikheter og sette en stopper for klimaendringene, vi opplever i verden i dag, innen 2030, skriver fn.no. Disse målene gjelder for alle land i verden, og vi er avhengige av at alle drar i samme retning for at man skal kunne nå disse. Dette vil si at man har en felles enighet om viktigheten av å fokusere på disse målene.

Bærekraftsmålene handler i hovedsak om å ta vare på behovene til de som lever i dag. Samtidig, selv om vi dekker vår tids generasjons behov, fordrer det at man sørger for at fremtidige generasjoner også får mulighet til å dekke sine behov. Flere bedrifter og organisasjoner verden over ser viktigheten av å bidra med dette, og har klare visjoner om hvordan de skal nå disse målene. Vi skal videre se på hva slags tiltak KLM har iverksatt for å bidra i ønsket retning.

Bilde hentet fra Pixabay.com

Et bærekraftig flyselskap

KLM Royal Dutch Airlines, eller Koninklijke Luchtvaart Maatschappij, er
et nederlandsk flyselskap som ble stiftet i oktober 1919. Flyselskapet er sett
på som hollendernes flaggbærer innenfor industrien, og tilbyr i dag reiser til
destinasjoner verden over. Selskapet har en visjon om at menneskene skal være i
fokus med en overbevisning om at de kan gi kunden en minneverdig opplevelse.
KLM beskriver servicen og tilfredsheten til kunden som et DNA for selskapet der
målet er å gi passasjeren den oppmerksomheten som gjør at de føler seg
tilfredse, anerkjente og rolige.

KLM fusjonerte i 2004 med det franske flyselskapet Air France. Til tross for dette driver begge selskapene fortsatt under eget navn, men de samarbeider likevel om flere tjenester. Blant annet innenfor bærekraft har begge fire hovedområder som utpeker seg:

  • Miljøvern
  • Ansattes erfaring
  • Kundetillitt
  • Samfunnsverdi

Med bakgrunn i dette skal vi redegjøre for hvilke av FNs bærekraftsmål vi mener er viktigst for KLM som bedrift, og på hvilke måter de jobber for å nå disse målene.

KLM sine bærekraftsmål

Flyselskapet har flere av FNs bærekraftsmål i fokus, men vi har sett for oss at mål nummer 8, 12 og 13 er spesielt viktige for selskapet. Gjennom sitt arbeide for å bli mer bærekraftige har KLM tre områder de fokuserer på; i luften, på bakken og ute i verden.  

Bærekraftsmål nummer 8:

Dette målet innebærer anstendig arbeid og økonomisk vekst, og er sett på som et av målene selskapet ønsker å utvikle seg innenfor. Gjennom delmål 8.6 har selskapet utarbeidet en plan for å sysselsette praktikanter: «Innen 2020 betydelig redusere andelen unge som verken er i arbeid eller under utdanning eller opplæring.» Blant annet har 1000 praktikanter fått plass hos KLM for å møte deres mål om å innovere og gi kommende generasjoner sjansen til å utvikle og gi ny kunnskap til selskapet. Organisasjonen har forskjellige programmer for disse praktikantene. Blant annet KLM Corporate Management Traineeship og Management Traineeship Business & IT.

Bærekraftsmål nummer 12:

Som flyselskap er CO2 i fokus som en pådriver til
forurensning av luft. Dette målet handler om ansvarlig forbruk og produksjon.
For å bidra til dette har KLM delmål 12.4 som en viktig del av deres
virksomhet:

«Innen
2020, og i samsvar med internasjonalt vedtatte rammeverk, oppnå en mer
miljøvennlig forvaltning av kjemikalier og alle former for avfall gjennom hele
deres livssyklus, og betydelig redusere utslipp av kjemikalier og avfall til
luft, vann og jord for mest mulig å begrense skadevirkningene for menneskers
helse og for miljøet.»

Flyselskapet har satt seg som mål å redusere CO2-utslipp
per passasjer, og de har vært en foregangsfigur innenfor området. Sammenlignet
med 2011 har dette blitt redusert med 16% i 2018. Målet etter 2018 har vært å
ytterligere redusere disse utslippene med 20% innen utgangen av 2020. Ytterligere
har selskapet et mål om å redusere dette med enda 15% innen 2030. I tillegg ønsker de å sette fokus på
utslippene på bakken ved at de har redusert bruken av vann betraktelig ved vask
av fly.

Flyselskapet har også innført en ordning der enkelte av deres fly bruker biodrivstoff. Selskapet bidrar gjennom delmål 12.3: «Innen 2030 halvere andelen matsvinn per innbygger på verdensbasis, både i detaljhandelen og blant forbrukere, og redusere svinn i produksjons- og forsyningskjeden, herunder svinn etter innhøsting.» gjennom at de utryddet masseproduserte egg- og kyllingprodukter i deres catering. De bruker dyrevelferdssertifiserte utgaver av disse produktene på alle sine flyvninger fra Amsterdam. Selskapet har også et mål om å redusere restavfall med 50% innen 2050.

Bilde hentet fra Pixabay.com

Bærekraftsmål nummer 13:

Selskapet har også bærekraftsmål nummer 13 som en viktig del av deres virksomhet. Her er målet å stoppe klimaendringene bidra til å handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene, og konsekvensene av dem. KLM bidrar her gjennom delmål 13.3: «Styrke enkeltpersoners og institusjoners evne til å motvirke, tilpasse seg og redusere konsekvensene av klimaendringer og deres evne til tidlig varsling, samt styrke kunnskapen og bevisstgjøringen om dette.» Flyselskapet har fornyet flåten sin av fly som har sørget for 40% støyreduksjon. Det resulterer i positive konsekvenser som drivstoffeffektivitet og lavere karbonutslipp.

 Dette er bare noen av punktene KLM jobber med for å bli et mer bærekraftig flyselskap. Her kan du lese mer om flere av tiltakene organisasjonen har iverksatt for å bidra til å være en del av en bærekraftig verden.

Hvorfor er disse målene viktige?

KLM har gjennom flere år vært en foregangsdriver for å være bærekraftige innenfor flyindustrien. Disse målene er viktige for at vi og kommende generasjoner får en bærekraftig verden å leve i. Tiltakene KLM har iverksatt er viktige for at selskapet skal være levedyktig for kommende generasjoner, slik at det er plass til fremtidige ansatte i selskapet. Samtidig sørger KLM sine tiltak, gjennom å redusere matsvinn og utslipp fra sine fly, for at de tar miljøet på alvor. Det kan også bidra til at både ansatte og kundene deres får et bevisst syn på hva som må til for at vi skal kunne være en del av et bærekraftig samfunn.

Ønsker du å lære mer om KLM sine tiltak innenfor bærekraft legger jeg ved en video fra selskapets egen Youtube-kanal.

Video hentet fra Youtube.

Bilder hentet fra Pixabay.com:

https://pixabay.com/photos/plane-klm-4265056/

https://pixabay.com/vectors/united-nations-blue-logo-uno-303670/

Kilder:

AirFranceKLM group. Sist oppdatert: 28.05.2019. «Air France-KLM presents its 2018 corporate social responsibility report». Hentet 05.03.2020 fra: https://www.airfranceklm.com/en/air-france-klm-presents-its-2018-corporate-social-responsibility-report

AirFranceKLM group. Sist oppdatert: ukjent. «Sustainability report 2018». Hentet 05.03.2020 fra: https://csrreport2018.airfranceklm.com/en/

Expok News. Sist oppdatert: 18.10.2020. «KLM’s sustainability at a glance». Hentet 05.03.2020 fra: https://www.expoknews.com/klms-sustainability-at-a-glance/

Forente nasjoner. Sist oppdatert: 28.01.2020. «FNs bærekraftsmål». Hentet 05.03.2020 fra: https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal

KLM. Sist oppdatert: ukjent. «Air France KLM». Hentet 05.03.2020 fra: https://www.klm.com/travel/no_no/corporate/airfrance_klm.htm

Youtube. Sist oppdatert: 22.05.2019. «How are we reducing our carbon footprint? – KLM sustainability». Hentet 05.03.2020 fra: https://www.youtube.com/watch?v=amR-PONisiw&t=2s