cathinkag februar 15, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Bærekraftig utvikling består av tre dimensjoner: økonomi, miljø og sosiale forhold. Dette er tre viktig områder som må jobbes med til jordas eksistens er borte om det så skulle skje. Vi kan aldri slutte med å utvikle i den bærekraftige retningen.

FN har lagd felles bærekraftmål for hele verden som skal bidra til å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringene innen 2030.

FNs bærekraftmål

Norsk turistutvikling har også bestemt seg for å være med på en bærekraftigvekst i fremtiden og har derfor satt opp 10 bærekraftig prinsipper de ønsker å følge i deres forretnings utvikling som de viderefører til andre bedrifter via kurs. De har valgt ulike prinsipper de ønsker å følge innenfor de tre dimensjonene: økonomi, miljø og sosiale forhold.

Innenfor det miljømessige (bevaring av natur, miljø og kultur):

1. Kulturell rikdom
Å respektere, videreutvikle og fremheve lokalsamfunnets historiske kulturarv, autentiske
kultur, tradisjoner og særpreg.

2. Landskapets fysiske og visuelle integritet
Å bevare og videreutvikle landskapskvalitet, både for by og bygd, slik
at landskapets fysiske og visuelle integritet ikke degraderes.

3. Biologisk mangfold
Å støtte bevaringen av naturområder, dyreliv og habitater, og minimere
ødeleggelser av disse.

4. Rent miljø og ressurseffektivitet
Å minimere reiselivsbedrifters og turisters forurensing av luft, vann og
land (inkludert støy), samt å minimere genereringen av deres avfall og
forbruk av knappe og ikke-fornybare ressurser.

Dette er punkter de har satt som som skal være veien videre for å kunne drive en bedrift som er i tråd med FNs mål. Å ta vare på naturen er noe av det viktigste vi kan gjøre for kloden. Norsk turistutvikling har svært gode punkter her for fremtidens bærekraftig utvikling.

Innenfor det sosiale (styrking av sosiale verdier):

5. Lokal livskvalitet og sosiale verdier
Å bevare og styrke livskvaliteten i lokalsamfunnet, inkludert sosiale strukturer, tilgang til
ressurser, fasiliteter og fellesgoder for alle, samt å unngå enhver form for sosial
degradering og utnytting.

6. Lokal kontroll og engasjement
Å engasjere og gi kraft til lokalsamfunnet og lokale interessenter mht.
planlegging, beslutningstaking og utvikling av lokalt reiseliv.

7. Jobbkvalitet for reiselivsansatte
Å styrke kvaliteten på reiselivsjobber (direkte og indirekte), inkludert
lønnsnivå og arbeidsforhold uten diskriminering ut fra kjønn, rase,
funksjonshemminger eller andre faktorer.

8. Gjestetilfredshet og trygghet; opplevelseskvalitet
Å sørge for trygge, tilfredsstillende og berikende opplevelser for alle
turister uavhengig av kjønn, rase, funksjonshemminger eller andre faktorer.

Innenfor det sosiale går det mye på likestilling. Alle uavhengig av kjønn er likestilte og alle skal ha samme mulighet til å nyte naturen. Man skal ikke utnytte arbeidskraft som dessverre fortsatt skjer i Norge.

Innenfor det økonomiske (økonomisk levedyktighet):

9. Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsdestinasjoner gjennom lokal verdiskapning
Å sikre levedyktigheten og konkurransedyktigheten til
reiselivsdestinasjoner i et langsiktig perspektiv, gjennom å maksimere
reiselivets verdiskapning i lokalsamfunnet, inkludert hva turistene legger igjen av verdier lokalt.

10. Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsbedrifter
Å sikre levedyktigheten og konkurransedyktigheten til reiselivsbedrifter i
et langsiktig perspektiv.

Det er viktig å sikre den økonomiske fremtiden til bedriften. Dagens samfunn er preget av utallige konkurser grunnet verdens endring mot et mer bærekraftig samfunn. Varehandel er spesielt preget. Det er viktig å tenke fremover i et økonomisk perspektiv hvordan man som bedrift skal kunne overleve samtidig som man arbeider i tråd med FNs bærekraftmål.

Norsk turistutvikling bistår reiselivs- og opplevelsesbedrifter i hvordan de kan bli mer bærekraftige samtidig økt lønnsomhet og konkurransekraft.

Det vil nok være flere og flere bedrifter som i fremtiden vil kjenne på at kundene kommer til å kreve mer, bla. miljøsertifiseringen og hvem, hva, hvor er det faktisk produsert? Kan det være en mulighet for at det er blitt brukt barnearbeid? Slipper produsenten ut giftig avfall i elver? Fremtiden er bærekraft og det vil alle bedrifter måtte legge til rette for etterhvert.

Kilder:

FN: https://www.fn.no/Tema/Fattigdom/Baerekraftig-utvikling

Norsk turist utvikling: https://norskturistutvikling.no/forretningsmodell-for-baerekraftig-utvikling/