adriannilsen mars 4, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I 2015 ble arbeidet med tusenårsmålene avsluttet. Bestående av åtte mål definert for å bekjempe fattigdom, samt å sikre en miljømessig bærekraftig utvikling, var kampanjen en internasjonal suksess. I en videre forlengelse av tusenårsmålene ble Bærekraftsmålene vedtatt i FNs generalforsamling, og fra 1. Januar 2016 trådde de ambisiøse 17 målene med påfølgende 169 delmål i kraft.    

Bærekraft er – og har lenge vært – på alles tunger. Dermed har Cecilie Staude, vår foreleser i sosial kommunikasjon, besluttet at modulen skal bli satt i et bærekraftperspektiv. Vi har i skrivende stund nylig fått tildelt eksamensoppgaven for modulen, der vi skal forme en faglig fundert kommunikasjonsplan for en selvvalgt virksomhet. Virksomheten må da på sett og vis ha et fokus på bærekraftig utvikling.      

I regi av eksamensoppgaven er det passende å bryte den lille «blogg-pausen» som jeg nå har hatt ved overgangen til ny modul. Dette ved å redegjøre noe for valgt virksomhet og hvilke bærekraftsmål som vil være fokusområder i eksamensoppgaven. Min gruppe, bestående av meg, Christoffer og Andrea, besluttet relativt raskt å forme denne oppgaven rundt Vy-gruppens arbeid med mobilitet, og dermed deres tjeneste Din Bybil. Men først er det formålstjent å ta et litt dypere dykk i bærekraft-begrepet og FNs bærekraftsmål.  

En bærekraftig utvikling med sytten mål

Begrepet bærekraftig utvikling ble introdusert i FNs rapport Our Common Future fra 1987. Det kan forstås som en utvikling som ivaretar nålevende generasjoners behov, samtidig som vi ikke ødelegger de kommende generasjonenes muligheter til å dekke sine behov (ForUm, 2017). Det handler på mange måter om en solidaritet med kommende generasjoner, og en erkjennelse om at vi bare har én planet med begrensede ressurser (FN 2019).   

I forståelsen av en bærekraftig utvikling ligger forståelsen av de tre dimensjonene for en slik utvikling. Uten å skyte fra hoften er det mange som har en oppfatning av at bærekraftbegrepet er sterkt knyttet opp til klima og miljø. Miljødimensjonen er nødvendig, men ikke tilstrekkelig for arbeid med en bærekraftig utvikling. En sosial- og en økonomisk dimensjon må også inkluderes (FN 2019).

FN. 2019. Bærekraftig utvikling.

FNs Bærekraftsmål (Sustainable Development Goals (SDG)), har i kontekst mål om å utrydde fattigdom, stoppe klimaendringer og minimere ulikheter innen 2030. De 17 målene ser dermed miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng for å skape en bedre og bærekraftig verden. Målene danner til sammen en felles strategi, gjeldene for alle land, for å rette den globale innsatsen mot en bærekraftig utvikling (Regjeringen 2018).

Fra NSB til VY

12. Mars i fjor foretok transportkonsernet det velkjente navneskiftet fra NSB (Norges statsbane) til Vy, noe som skapte en hel del reaksjoner i vårt landstrakte land. Som selskapet selv skriver «satt en del Nordmenn kaffen i halsen». Men i en beskyttende ånd, har ikke selskapet lenger monopol på tog-transport i Norge, og likså har de ikke hatt ansvar for baner og infrastruktur siden 1996 (Vygruppen 2019). Ikke minst er Vy Norges størst busselskap, og operer både i Sverige og Norge.     

Transportnæringen er som de fleste andre næringer i konstant endring. Vys visjon, Den beste veien, tar i betraktning endringene ny teknologi, digitalisering og klima byr på. Om målsetningene er å få mennesker til å velge kollektivt over egen bil, er dør-til-dør modeller fremfor perrong-til-perrong modeller selvsagt essensielt. Fordi i et Jobs-to-be-done-perspektiv, er det mulig friheten, valgmuligheten og bekvemmeligheten jeg opplever ved en bil som får meg til å «ansette» den for «jobben». Dette bærer meg videre til tjenesten vi skal forme vår eksamensoppgave rundt.

VY + Green Mobility = Din Bybil

Din Bybil er en «frifly» bildelingstjeneste levert av Vy og danske Green Mobility. Tjenesten er godt kjent blant innbyggeren i hovedstaden, der 250 elektriske Renault Zoe ble i januar 2019 plassert ut i Oslos gater (Vygruppen 2019). I løpet av 2019 ble det totalt kjørt 156 000 turer med bilene, og 10% av de totale 12 000 aktive brukerne på plattformen valgte å selge sin private bil som konsekvens av tjenesten. Plattforminnovasjonen i delingsøkonomiens lys bidro alt i alt til 850 færre biler i hovedstaden det første driftsåret (Vygrupen 2019). Videoen under forklarer den praktiske bruken av tjenesten i mer detalj.

Din Bybil og bærekraftsmålene

Målsetningene for vår kommunikasjonskampanje vil ta utgangspunkt i de bærekraftsmålene vi oppfatter som mest bransjerelevante for tjenestene. Herunder bærekraftsmål 9: Innovasjon og infrastruktur, bærekraftsmål 11: Bærekraftig byer og samfunn og bærekraftsmål 13: Stoppe klimaendringene.  

Bærekraftsmål 9 forteller oss at investeringer i blant annet transport er avgjørende i arbeidet med en bærekraftig utvikling (FN, bærekraftsmålene). Din bybil innoverer innen bærekraftig mobilitet, der de på sett og vis endrer utviklingen av samferdsel inne persontransport. Delmål 9.1 forteller oss nærmere et mål vi oppfatter som relevant for Vy og Green Mobilitys tjeneste.

«Utvikle pålitelig, bærekraftig og solid infrastruktur av høy kvalitet, herunder regional og grensekryssende infrastruktur, for å støtte økonomisk utvikling og livskvalitet med vekt på overkommelig pris og likeverdig tilgang for alle».

Del mål 9.1

75% av verdens klimagassutslipp kommer fra byer, noe som ikke er så overraskende da i overkant av halvparten av verdens befolkning nå bor i byer. Bærekraftsmål 11 har en målsetning om å gjøre byer mer inkluderende, trygge og bærekraftige innen 2030 (FN, bærekraftsmålene). Arbeid med mer tilgjengelige og bærekraftige transportsystemer, korrelerer dermed godt med utvikling av bærekraftige byer. I kontekst blir delmål 11.2 et oppfattet relevant delmål for bildelingstjenester.

«Innen 2030 sørge for at alle har tilgang til trygge, lett tilgjengelige og bærekraftige transportsystemer til en overkommelig pris, og bedre sikkerheten på veiene, særlig gjennom utbygging av offentlige transportmidler og med særlig vekt på behovene til personer i utsatte situasjoner, kvinner, barn, personer med nedsatt funksjonsevne samt eldre»

Delmål 11.2

 

Fra mål 13 kan man direkte siterer FNs hovedside for bærekraftsmålene; handle direkte for å bekjemte klimaendringene og konsekvensene av dem. Det må satses på fornybare energi, en endret infrastruktur og nye industrielle systemer. En selvfølge er også å kutte utslippet, samt fange og lagre CO2 (FN, bærekraftsmålene). Å utarbeide løsninger som får flertallet til å velge kollektive transportløsninger, er å kutte utslipp. Når disse løsningene i tillegg satser på fornybar energi, samt på innovasjon og inkludering har man løsninger som arbeider for målsetningene til FN.

       

Bærekraft er selvsagt et viktig tema, og bærekraftig mobilitet innen persontransport er i våre øyne svært interessant. Vi har sett en rekke ulike forretningsmodeller komme på banen den siste tiden, med blant annet bil og sparkesykler. Følger slike løsninger en klassisk «grønn» lavende disrupsjon mot bilforhandleren? Volvo Norge-sjefen prognotiserer på sin side at bilabonnements-løsninger vil stå for av bildistribusjonen innen 2025. Hva tenker du?   

Kilder:

FN. FNs Bærekraftsmålene. Lesedato: 3.Mars 2020: https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal

FN. 2019. Bærekraftig utvikling. Lesedato 3. Mars 2020:  https://www.fn.no/Tema/Fattigdom/Baerekraftig-utvikling

Regjeringen. 2018. Om Bærekraftsmålene. Lesedato 3.Mars 2020: https://www.regjeringen.no/no/sub/fns-barekraftsmal/om-barekraftmal/id2598090/

Forum for utvikling og miljø (ForUM). 2017. Sytten mål. En fremtid.

Vy-gruppen. Virksomhetsområder. Lesedato 2. Mars 2020: https://www.vy.no/vygruppen/vygruppens-virksomhetsomrader

Vy-gruppen. 2019. Pressemelding: Nå er NSBs bybiler her. Lesedato 3.Mars 2020: https://www.vy.no/vygruppen/presse-og-nyheter/pressemeldinger/na-er-nsbs-bybiler-her

Vy-gruppen. 2019. Års- og bærekraftsrapport 2019.