kristooid mai 2, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I denne modulen av faget digital markedsføring har gruppen min, med Karoline Gjerdingen og Sander Guldseth, fått i oppgave å opprette en nettbutikk. Det er mye man bør tenke på ved opprettelsen av en nettbutikk, og OKR kan være et verktøy man bør ta i bruk for å komme i gang, og underveis i dannelsen av noe slikt. For å kunne bruke OKR på en effektiv måte, bør man først og fremst ha en viss forståelse for hva OKR er og hva det står for. Man bør deretter vite hvorfor man bør bruke verktøyet og hva det er godt for, evt. hvorfor det kan være utfordrende å bruke. Jeg vil derfor i dette blogginnlegget fortelle litt om hva OKR er, hva det brukes til, hvorfor det er bra å bruke/hva kan utfordringene med å bruke et slikt verktøy være og hvorfor vi som gruppe ønsker å ta i bruk noe slikt.

Hva er OKR?

OKR er i bunn og grunn et styringsett for at bedriften skal nå spesifikke mål. Når vi som gruppe organiserte en nettside, satte vi først og fremst opp en OKR. Utrykket står for Objective, Key results.

OKR- et system for gjennomføring! | DIG2100 (2103)
Bilde

Objective: Hva ønsker du å oppnå?

Key Results: Hvordan har du tenkt til å nå Objective?

Objective kan dermed eksempelvis være at du ønsker å nå 50 salg første måned ved opprettelsen av en bedrift/nettbutikk. For å nå dette målet, må man finne ut hvordan. Key Results kan dermed være flere forskjellige punkter, for eksempel å opprette en oversiktlig nettbutikk, og komme i gang med annonsering på eksempelvis Facebook eller Instagram innen 1 uke, slik at ditt produkt blir kjent. Key Results bør derimot følge en en strategi kalt SMART-mål. SMART står for at målene må være spesifikke, målbare, attraktive, realistiske og tidsbestemte. Ved bruk av denne strategien klarer man å kvalitetssikre målene, og sørge for at målene er av god kvalitet, som skaper motivasjon for å nå de.

I følge vår foreleser Karl Philip Lund bør man gjennomføre en OKR, omtrent hvert kvartal for å sikre tydelige prioriteringer og riktig fokus i bedriften til enhver tid. Når hver ansatt i tillegg sørger for å nå disse målene som blir satt, og gjør disse synlige for andre, dannes en form for sosial kontrakt mellom de ansatte som knytter personlige mål opp mot bedriftens mål. Målet med OKR er å få alle i bedriften til å samarbeide mot samme mål på tvers av avdelingene, som sannsynligvis skaper en motiverende effekt.

Hvorfor bruke OKR?

I følge Karl Philip Lund så er «OKR er en enkel måte å styre et selskap. OKR bidrar til tydelighet, fokus, økt engasjement og høyere gjennomføringskraft!».

OKR er som man kanskje legger merke til i forklaringen over, en lite tidkrevende, og veldig effektiv styringsform. Her blir det satt opp konkrete punkter og mål som skal nås, som forhåpentligvis alle i bedriften er inneforstått med og jobber mot. Karl Philip Lund noterer 4 fordeler ved å bruke OKR:

  1. De viktigste målene til bedriften kommer til overflaten
  2. Alle i bedriften får vite hva som er viktig, hvilke mål som er viktige og hvordan man skal nå de.
  3. Man får hele tiden vite hvordan man ligger an i forhold til målene.
  4. Alle i bedriften vet hva som foregår.

Eksempelvis i min deltidsjobb nå til dags, hvor jeg vil komme med litt konstruktiv kritikk, vet jeg ikke engang hva de bruker for system for å nå målene sine. Her er det lite transparente mål ut mot de ansatte, slik at få/ingen vet hva de faktiske målene til bedriften er, utenom ledelsen. Dette bidrar til å skape mindre motivasjon hos den ansatte, inkludert meg, da jeg ikke helt vet hva jeg jobber i mot. En implementering av OKR og tydelige Objectives og Key Results ovenfor de ansatte i bedriften jeg jobber, ville vært optimalt i dette tilfellet.

Inevo

For å bevise at denne typen organisering av en bedrift fungerer, kan vi se på den vellykkede innføringen av nettopp OKR i bedriften Inevo, som Karl Philip Lund har skrevet om. Allerede i 2018 begynte Inevo å utforske området rundt OKR. Dette på bakgrunn av at de allerede visste at tydelige målsetninger og riktig fokus ofte danner suksess i en bedrift. Inevo innhentet informasjon om OKR fra flere steder, og besluttet at de måtte prøve det sommeren 2018.

OKR kan høres relativt enkelt ut, men det har seg altså slik at de fleste bedrifter feiler ved første forsøk på å innføre OKR. Inevo valgte derfor å starte innføringen av OKR i små grupper, hvor de kjørte diskusjonsmøter med 1-3 personer hvor de introduserte systemet for de ansatte. Dette for å skape en relasjon for de ansatte opp mot det overordnede målet til bedriften. De endte også opp med å oppfordre nøkkelpersoner i bedriften til å prøve systemet i en 6-ukers periode, hvor de fikk gode tilbakemeldinger. På denne måten fikk den ansatte koblet sine personlige mål og bedriftens mål sammen, og både bedriften og den enkelte ansatte endte opp med samme målsetning. Inevo endte til slutt med å innføre OKR på permanent basis høsten 2018.

Inevo fulgte 6 steg for å lykkes i denne innføringen, som også andre bedrifter kan utnytte seg av for å få en tilnærmet vellykket utforming av systemet:

  1. Fortell hva du ønsker å oppnå i det neste kvartalet i OKR-format
  2. Sjekk at dine OKR er i tråd med firmaet
  3. Diskuter dine OKR med en leder
  4. Daglig leder godkjenner alle OKR
  5. Alle publiserer sine OKR på et sted som er synlig for alle
  6. Vi kjører ukentlige oppdateringer i Basecamp

Etterhvert som tiden gikk var det på tide å gå bort fra den mer individuelle varianten av OKR som de tidligere hadde brukt, for å gå over på en mer overordnet OKR, en Teambasert OKR og en OKR rettet mot kundene.

Konklusjon

OKR er altså et styringsett for at bedriften skal nå spesifikke mål. Et eksempel jeg brukte på en bedrift hvor dette ikke er innført, er den jeg jobber i selv. Der er det få/ingen som vet de overordnede målene til bedriften, og de færreste har noen individuelle mål engang. Innføringen av OKR i en slik bedrift kan derfor ha en positiv effekt, slik at hver enkelt ansatt får en sterkere tilknytning til de overordnede målene hos bedriften. Måten min bedrift kan gjøre dette på, kan sammenlignes med Inevo’s taktikk, hvor de har gjennom innhenting av informasjon fra andre bedrifter, brukt en av de bedre metodene for gjennomføringen av en slik strategi.

Dette fordi OKR i bunn og grunn skaper motivasjon internt i bedriften, hvis det er gjennomførbart med en sømløs innføring. Jeg synes ihvertfall, etter det jeg har lest om OKR, at det for min bedrift er det i det minste verdt et forsøk på en prøveperiode.

Kilder:

Karl Philip Lund, 18.12.2018: https://inevo.no/blogg/okr-et-system-for-gjennomforing/ (hentet 30.04.2020).

https://medium.com/ntask/how-to-write-objectives-and-key-results-best-okr-examples-of-2019-24e813faf0ac