Simen Langseth desember 30, 2021

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Post-modellen er et
strategisk rammeverk for hvordan en kan håndtere en sosial strategi.
Post-modellen består av fire steg og skal legge opp en plan for hvordan en skal
oppnå mest mulig på SoMe. Post modellen sine fire steg består av people,
Objectives, strategy og technology.

Mennesker handler
om å kartlegge målgruppen og finne ut hvilket atferdsnivå målgruppen har.
Målgruppen kan kartlegges ved å bruke en interessentkart basert på
tilknytningsmetoden.

Når en har kartlagt
målgruppen er det viktig å se hvilken atferd dem har, det er delt opp i ulike
«roller» ut ifra grad av involvering. Det er ut ifra hvilken «rolle» brukeren
har som hjelper noe med å si hvordan en skal forholde seg til dem. 

Sosialiseringsbrukere (34 %)

 • primært sosial
  interaksjon med venner og familie

Lukere (29%)

 • primært kikking
  og bidrar sjeldent med eget innhold.

Sporadiske brukere ( 23%)

 • bruker svært
  sjeldent, kun nå og da.

Diskusjonsbrukere (9%)

 • primært debatt og
  diskusjon.

Avanserte brukere ( 5%)

 • bruker svært mye
  og til masse forskjellig, og bidrar med innhold

Objektiv går
på å finne målet. En må finne ut hva en ønsker å oppnå med bruk av sosiale
medier og hvilket problem det eventuelt skal løse. Dersom målet er å øke
omsetning og treffe forbrukere kan det å fokusere på å senke transaksjonskostnader
fra å skape oppmerksomhet til å gjennomføre et kjøp en god ide.

Strategi handler
om hva en skal gjøre for å oppnå målet. Det er ulike tilnærminger ut ifra
hvilken forretningsfunksjon bedriften har. Bedriften kan derimot ha flere
forretningsfunksjoner og tiltak kan til en vissgrad gå om hverandre. 

I bildet ovenfor ser en ulike
forretningsfunksjoner under roller, dette er ulike muligheter for å oppnå målet
sitt. Enten om det er branding, salg, kundeservice, utvikling eller å skape
innsikt. På høyre siden er det Groundswell objectives noe som sier hvordan en
skal opptre for å treffe mest mulig på målet sitt.

Teknologi sier
noe om blant annet kanalvalg. Hvordan et kanalvalg velges består av en del
ledd. En må tenke på om en skal bruke organisk, betalt eller viralt mediekanal
ut ifra hvilken grad av synlighet en trenger. En måte å velge riktig kanal kan
være å se på reaksjonegenskaper, distribusjonsegenskaper og
prestasjonsegenskaper.

Reaksjonsegenskaper sier noe om hvilken situasjon eller kontekst mottakerne er i når de
eksponeres for budskapet

Distribusjonsegenskaper sier noe om mediets evne til å formilde budskapet til
den definerte målgruppen

Prestasjonsegenskaper er den evnen kanalen har til å presentere budskapet
for mottaker.

Hovedpoenget med å følge en slik modell som Post-modellen er
for at det sosiale objektet skal føre til sosiale valuta og engasjement. Dette
vil lette kunne gi utslag av enten rasjonaliseringsgevinster, styringsgevinster,
organisasjonsgevinster og markedsgevinster.

Kilder:

 • Heggernes, Tarje; Digital forretningsforståelse
  (2013)
 • Bernoff, Li. Groundswell (2008). Harvard Business
  Publishing
 • Brandtzæg,
  P. B. (2012a): «Social implications of the Internet and social networking
  sites – a user typology approach». Doktorgradsavhandling. Humanistisk
  Fakultet: Universitet i Oslo.
 • Are Kværk (TNS Gallup) og Stein Erik Selfors
  (BI): Kanal- og mediavalgproblematikk: funksjoner, egenskaper og respons
  (1975). Svein Larsen (OMD) og Mona Solvoll (BI): Medieplanlegging (2012)