anitaghanizadeh1 februar 15, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I forbindelse med faget Varehandel: bærekraftig og digital har jeg opprettet en blogg hvor jeg vil skrive om relaterte temaer.

vår første oppgave lyder som følger: Ta utgangspunkt i et av FNs bærekrafts mål og skriv om hvordan en bedrift jobber med å nå dette målet.

Ut ifra
dette har jeg valgt bærekraftmål nummer 11 «bærekraftige byer og
samfunn» som mitt tema, med utgangspunkt i bedriften Ruter.

Hva er
egentlig FNs bærekrafts mål?

Bærekrafts
målene ble vedtatt av FNs generalforsamling i 2015 og har som mål å veilede
verdenspolitikken i en mer helhetlig og ikke minst bærekraftig retning fram til
2030.

FNs bærekrafts mål består av 17 mål og 169 delmål hvor målet er å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekrafts målene ser miljø, økonomi og sosiale forhold i sammenheng, og fungerer som et felles veikart for å ivareta behovene til alle som lever i dag- og ikke minst i fremtiden. Videre er målene universelle, noe som vil si at de gjelder for alle landene- både de som yter og de som mottar utviklingsbistand.

https://norad.no/om-bistand/dette-er-fns-barekraftsmal/

Fylkene, Oslo og Akershus, er et av de raskest voksende hovedstadsområdene i Europa, og det er forventet en befolkningsvekst opp mot 250.000 mennesker i løpet av de neste 15 årene. Dermed vil et velfungerende kollektivsystem være svært avgjørende når byene vokser og for at veksten skal være bærekraftig. Bare i 2018 ble det foretatt 387 millioner kollektivreiser i Oslo og Akershus. Ruter jobber tett sammen med kundene, samarbeidspartnere, eiere og myndigheter for å gjøre kollektivtrafikken til et naturlig førstevalg. De har et mål om at alle transportmidler innen 2020 kun skal benytte fornybar energi for å redusere lokale og globale klimautslipp.

I Ruter
ønsker de å bidra til bærekraftsmål 11 ved å:

 1. Tilby et
  attraktivt og bærekraftig kollektivtilbud.
 2. Integrere
  nye bærekraftige mobilitetsformer
 3. Øke andel
  sykkel og gange, samt øke delingsgrad på andre transportmidler
 4. Bidra til
  at det frigjøres plass til attraktive grøntarealer.

Hva er det
ruter gjør for å nå dette målet?

Ruters
viktigste bidrag til bærekraftige byer og samfunn er å levere attraktive
mobilitetsløsninger som vil bidra til å redusere biltrafikken ytterligere,
dette vil føre til færre reduksjon i både lokal luftforurensning og
klimagassutslipp, og vil skape mer plass til grønne byrom. Videre sørger Ruter
for å integrere nye mobilitetsformer i nettverk av det eksisterende tilbudet
med tog, trikk, T-bane, buss og båt.

For eksempel elbusser, det har allerede kommet 70 nye elbusser som kjører på sentrale busslinjer i Oslo. Totalt vil hovedstadsregionen ha 115 elbusser i løpet av 2019(noe som tilsvarer 10% av Ruters busser). videre opplyser Ruter om at «Alle de 1200 bussene som kjører på Ruters linjer skal være utslippsfrie innen 2028» ser vi tilbake på 2019, gikk 74 prosent av kollektivtransporten på fornybar energi.

Trikken og T-banen går allerede på fornybar strøm, og elektrifiseringen av buss og båt i Oslo er allerede i gang.

https://nab.no/stort-mote-om-oslos-fremtid-med-alle-partier-i-panelet/19.17785

Videre er dagens
bærekraftige mobilitetstilbud M2016. M2016 handler om å løfte blikket fra
kollektivtrafikk til mobilitetsløsninger for så å sikre utvikling av et stadig
mer attraktivt tilbud for regionens innbyggere. Hovedkonseptet med M2016 er å
utvikle en bærekraftig byregion, der kollektivtransport, sammen med sykkel skal
ta veksten i personaltrafikken.

Med dette sagt gjør ruter en god del for å skape mer bærekraftige byer og samfunn og er på god vei til å nå FNs bærekraftsmål nr. 11.

Kilder:

https://barekraft.ruter.no/ («bærekraftige byer og samfunn») hentet: 13.02.20

https://cdn.sanity.io/files/babib6jk/production/2bb2d081a12b1efd59f1922cd846b6fe0fffdfca.pdf

https://ruter.no/om-ruter/miljo/miljohovedstad-2019/ «slik gjennomføres elektrifiseringen») hentet:
13.02.20

https://ruter.no/om-ruter/selskapsinformasjon/
(«kollektivtransport
og antall reiser») hentet: 13.02.20

https://www.nupi.no/Skole/HHD-Artikler/2018/Hva-er-FNs-baerekraftsmaal («Hva er FNs bærekrafts mål?» hentet: 13.02.20