adriannilsen april 26, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Å forstå det store bildet er essensielt for organisasjoner, team og individer, slik at de kan fatte de riktige beslutningene. Det kan virke innlysende, men for å løse problemer og oppgaver effektivt må man vite hva man gjør, og i hvilken retning man jobber. For E-handel, illustreres det store bildet gjennom nettstedet med prosessen som foregår når besøkende konverterer.

Karl Philip Lund, vår foreleser i E-varehandel, eksemplifiserte tematikken med den feilende Apollo 13 ekspedisjonen til månen. En eksplosjon i en oksygentank gjorde at ekspedisjonen tok en farlig vending, og det måtte benyttes kreative løsninger. Uten at klassen hadde noen forkunnskaper om hvordan både astronautene og teamene på bakken løste situasjonen, ba KP oss prioritere hvilke oppgaver som var viktigst; å justere kursen, trygg landing eller å reparere luftfilteret for å sikre oksygen. Uten at vi hadde forståelse for det store bildet, svarte majoriteten av oss «sikre oksygentilførselen», men om mannskapet ikke hadde forandret kurs i tide, ville luftfilteret betydd lite – de hadde aldri rukket tilbake til jorden.   

Strategi – det å ha en retning

Det er mange oppfatninger av hvordan en kan definere begrepet strategi. Richard P. Rumelts definerer begrepet følgende: en strategi er en bedrifts teori om hvordan og hvorfor den skal konkurrere for å oppnå suksess. Under en gjesteforelesning i fjor høst noterte jeg ned denne definisjon fra konsulentvirksomheten Robust: Strategi er et sett av valg som har til hensikt å utvikle og forsterke en virksomhets konkurransefortrinn. Teorien/settet av valg skal gi en beskrivelse av årsakssammenhengene, som skal lede til suksess. Dermed fungerer strategi som bedriftens «veikart til suksess» (Lien m.fl. 2016, 38)

Veikartet, eller da retning mot målet, er kjernen i begrepet. Med en noe mindre akademisk undertone, men svært mye mer motiverende, er KPs foretrukne definisjon av strategi: Velge en retning og implementere som et helvete. Det fulle utsagnet kommer fra den noe frittalende, og tidligere CEO i General Electric, Jack Welch og det lyder slik; 

«In real life, strategy is actually very straightforward. You pick a general direction and implement it like hell”  

Jack Welch.

Det store bildet i E-handel

Det store bildet innen digital markedsføring og E-handel kan forklares relativt enkelt ved hjelp av illustrasjonen under. Alt i alt vises det til hva som ligger i begrepet konverteringsrate. Som det fremkommer av illustrasjonen er konverteringsraten et mål på hvor mange som oppnår det du og/eller de ønsker å oppnå på ditt nettsted (Lund 2010). Det er ønskede handlinger som eksempelvis salg, «sign-ups» på nyhetsbrev mm.

I likhet med en fysisk butikk, trenger man en lokasjon – et nettsted (butikk, webside, SoME) – som man ønsker at mennesker skal besøke. Her må man tilby de riktige produktene/tjenestene, tiltrekke seg kunder, og selvsagt få dem til å konvertere på mål. Utformingen av nettstedet må være anlagt slik at når man entrer siden forstår man hva som skal gjøres, hvordan det skal gjøres, og hvorfor det faktisk skal gjøres på denne siden. Resultatet, som vist i illustrasjonen er at man oppnår et mål – at det forekommer en form for konvertering.   

Så hva må til?

Et effektivt nettsted (målt i konverteringer) er et resultat av en rekke aktiviteter, som både kan være vanskelig å lokalisere, kategorisere og prioritere. WebMarkertingMatrix hjelper her til med å gi en oversikt over det større bildet sett gjennom aktiviteter. Matrisen, som er konstruert av Karl Philip og Carl Størmer, bygger på mange års erfaring fra bransjen og gir en praktisk tilnærming til sammenhengene mellom aktiviteter og en vellykket satsning (Lund 2009). 

KP referer selv til den som en a la carte-meny bestående av de tre hovedstegene; Flere besøk, flere kunder og øke verdien av hver kunde. Parallelt med disse stegene står webanalyse, med tolkning og handlinger basert på innsamlet data. Likeså står aktivt arbeid med, og riktig bruk av sosiale kanaler. Et bedre omdømme vil være et naturlig resultat av et godt stykke arbeid med overnevnte aktiviteter (Lund 2009). Jeg vil i senere blogginnlegg komme innom flere av de enkelte aktivitetene som de ulike stegene peker til.

Prioriteringer må til

Når det foreligger en kartlegging av oppgaver som må gjennomføres, er det viktig å være i stand til å prioritere blant dem. Det å prioritere er å velge bort noe fremfor noe annet, og det handler langt på vei om å prioritere det som bidrar til oppnåelse av de viktigste målene en har satt. Med andre ord bør man sannsynligvis ikke maksimere ett steg i matrisen ovenfor, men heller satse på tvers av den – de viktigste aktivitetene som bidrar til måloppnåelse (Lund 2009).   

En metode for prioritering er å ta i bruk en prioriteringsmatrise (kommer i ulike farger og fasonger). En slik matrise vurderer verdien av det man gjør på Y-aksen, mot kompleksiteten av oppgaven/aktiviteten på X-aksen. Av dette fremgår det naturlig at man ønsker å legge sin innsats i aktiviteter man plasserer øverst til venstre i matrisen, og i en større grad unngå aktiviteter som plasseres lengst nede til høyre.

Implementere som et helvete.  

KP innledet første forelesning med sitatet «Evnen til å tilegne seg kunnskap og raskt omdanne kunnskap til handling er den ultimate konkurransefordel». Har man en retning man jobber mot, handler det langt på vei om å tilegne seg kunnskap underveis for å være i stand til å implementere dette fortløpende. Da gjelder det alltid å kunne se det store bildet, for det er mulig man må justere kursen før man sikrer tilgang til oksygen.

——

Hva er de viktigste prioriteringene for de kommende periodene? Hvor bør man legge innsatsen? Et smidig tankesett rundt målsetting og styring, vil være et større tema i mitt neste blogginnlegg der jeg vil introdusere, og forklare styringssettet Objectives and Key Results (OKR).

Kilder:

Lund, Karl Philip. 2010. «WebMarketingMatrix Steg 2: Få
flere kunder
». Lesedato:
26. April 2020: https://stammen.no/bok/webmarketingmatrix-steg-2-fa-flere-kunder

Lund, Karl Philip. 2009. «Rammeverk for internettsatsing».
Kampanje.com.

Lien, Lasse B, Eirik Sjåholm Knudsen og Tor Øyvind
Baardsen. 2016. Strategiboken. 1. Utg. Bergen: Fagbokforlaget

Wikipedia.org.
«Apollo 13» https://no.wikipedia.org/wiki/Apollo_13