eirillhoff mars 3, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Nå er vi kommet til andre del av kurset i digital markedsføring med ny foreleser Cecilie Staude. Innleggene fremover vil handle om modulen vår «Sosial Kommunikasjon i et bærekraftperspektiv «. Sammen med Ingrid Hammer skal jeg ha gruppeeksamen og vi skal skrive om flyselskapet SAS og hvordan de prøver å nå FNs bærekraftsmål.

CC: https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal#&gid=1&pid=2

Hva er FNs bærekraftsmål

Bærekraftig utvikling vil si «utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov» (FN, 1987)

FNs bærekraftsmål er en plan verden skal arbeide sammen med for å bekjempe fattigdom, ulikhet, og klimaendringer innen 2030. Den består av 17 ulike mål som skal sørge for at vi tar vare på menneskene som lever nå, uten at det får negative konsekvenser for de neste generasjonene. Bærekraftig utvikling har tre dimensjoner som målene retter seg mot. Dette er klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.

SAS og bærekraftsmålene

Flyselskapet SAS arbeider mot å nå flere av FNs bærekraftsmål. De har fokus på klima og innovasjon, som reflekterer ulike punkter av planen. SAS har satt seg flere mål for å tilby bærekraftige reiser. Dette er gjennom milepæler som mål de vil oppnå innen en viss tid, prosjekter og tekniske innovasjoner.

CC: A330 sunset sky, tail

I forhold til FNs bærekraftsmål relaterer følgende punkter til SAS bærekraftige arbeid:

Mål 7: Ren energi for alle

SAS: Biodrivsel og mål om nullutslipp

Mål 9: Innovasjon og infrastruktur

SAS: Effektivisering av reiser og el/hybridfly

Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

SAS: Klimakvoter og passasjerers valg til å betale for biodrivsel

Mål 13: Stoppe klimaendringene

SAS: Langsiktige mål er en klimanøytral flytrafikk

– Eirill Hoff

Kilder:

FNs verdenskommisjon for miljø og utviklings rapport Vår felles framtid (1987)

https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal

https://www.sas.no/barekraft/