maby002 mars 30, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Det vanligste i dagens samfunn er å se den lineære
forretningsmodellen, også kjent som «bruk og kast». Dette er en lite effektiv
måte å ta være på miljøet, ressursene og utvide brukertiden på produktene. Med dette
er det på tide å gjøre den sirkulærer forretningsmodellen mer effektiv, attraktiv
og hvis tydelig til lønnsomheten av denne modellen. Dessverre er det ikke fult
så mange bedrifter som bruker denne modellen. Dette noe pga. økonomiske forhold
og ikke minst utvikling som vi ofte kan se at skremmer store og små bedrifter.  

For å tydeliggjøre hvordan den sirkulære forretningsmodellen
fungerer, kan det være greit å sette den opp mot en bedrift som faktisk bruker
denne formen. Jeg har derfor valgt Norsk Gjenvinning slik at jeg kan skape et
tydelig bildet på hvordan dette fungerer i praksis.

Norsk Gjenvinning

Norsk Gjenvinning skriver:  Allerede i
1964 startet vi med gjenvinning av returpapir, og vårt første sorteringsanlegg
ble etablert tidlig på 80-tallet. Siden 2014 har vi intensivert vår satsing på
bærekraftig utvikling for å ta en ledende posisjon i Norge innenfor
sirkulærøkonomi. Det gjør vi i nært samarbeid med våre kunder og andre aktører
i verdikjeden.

dig2100.no/fra-bruk-og-kast-til-gjenvinning/

Materialgjenvinning

Norsk Gjenvinning jobber kontinuerlig for å øke sorteringsgraden
fra avfallet og å bedre kvaliteten på produserte råvarer, som vil gi både bedre
økonomiske og miljømessige gevinster. De jobber også kontinuerlig med å øke
sorteringsgraden ved egne anlegg, aktiv utvikling av rammebetingelser og øke
andelen materialgjenvinning i henhold til avfallshierarkiet. Alt dette er med
på å effektivisere og bedre den sirkulære forretningsmodellen Norsk Gjenvinning
praktiserer.

Hvis du vil se et eksempel på hva de gjør, kan du ta en titt på denne korte videosnuten her..

Et ønske om en sirkulær verden

Ønsket med å utvikle den sirkulære forretningsmodellen i flere bedrifter, er at bedriftene på tvers kan samarbeide om å holde liv i ressurser, ta være på ressursene og ikke minst gi det ett nytt liv. Det er også svært viktig at det forholder seg til den tredoble bunnlinjen (sosialt, miljø og økonomisk), slik at forretningsmodellen gir en bærekraftig verdiskapning, og kan som jeg skrev innledningsvis, at vi ønsker at dette skal bli den nye «selvsagte» veien å gå når det er snakk om valg av forretningsmodell. På den måten kan vi kjempe og ta vare på ressursene våre, bekjempe klimautfordringer, mulig skape nye arbeidsplasser og lage nye samarbeid vi kanskje aldri trodde vi skulle få se.

Kilder:

https://www.nggroup.no/baerekraft/baerekraftrapport-2016/sirkulaeroekonomi/sirkulaeroekonomi-i-praksis/

https://www.nggroup.no/baerekraft/baerekraftrapport-2016/sirkulaeroekonomi/raavarene-i-ressurspyramiden/

Nygaard, Arne. 2019. Grønn markedsføringsledelse, Om bærekraftig entreprenørskap, strategi og markedsføring. 1.utg. Bergen: Fagbokforklaget Vigmostag og Bjørke AS.