martinenchristiansen May 1, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen


De siste årene har sosiale medier blitt et svært populært markedsføringsverktøy for mange bedrifter, både fordi det er en effektiv måte å tiltrekke seg nye kunder på, men også fordi det er svært kostnadseffektivt. Dersom man velger å ta i bruk sosiale medier som et markedsføringsverktøy er det viktig å ha en klar målsetting omkring hva man ønsker å oppnå gjennom sosiale medier, samt oppdatere hyppig og være relevant gjennom interessante og fangende innlegg. En stor feil mange bedrifter gjør er å sporadisk oppdatere uten noen klar mål og mening bak det hele. POST-modellen (people, objectives, strategy og technology) kan fungere som en fire-stegs strategi/guide for organisasjoner innen sosiale medier, og kan være til god hjelp med å avgjøre hvilke kanaler som er verdt å satse på, hva slags innhold som er relevant o.l.

Bildelink

People (Personer)

Det aller første steget handler om hvilke personer bedriften ønsker å nå, altså hvilken målgruppe de skal rette markedsføringen sin mot. Når en bedrift skal finne ut hvilken målgruppe de bør rette seg mot er det lurt å ta i bruk en segment-analyse eller et interesse-kart, hvor man ser nærmere på bedriftens funksjonelle-, normative-, tilretteleggende- og diffuse tilknytninger. Når man har funnet ut hvem målgruppen er blir det enklere å bygge kjennskap omkring hvem de er og hva de ønsker. Videre må man finne ut av målgruppens brukeratferd, som med andre ord handler om hvor aktivt målgruppen bruker de sosiale mediene. Vi skiller mellom: sosialiseringsbrukere (34%), lukere (29%), sporadiske brukere (23%) diskusjonsbrukere (9%) og avanserte brukere (5%).

Innenfor det første steget er det også viktig å ta for seg viktige interessenter. En interessent er en person eller organisasjon som kan påvirke eller bli påvirket av en sak eller et anliggende. For å utnytte sine interessenter på best mulig måte er det tre sentrale områder: finn, forstå og forklar.

  • Finn: kartlegge omgivelsene for å luke ut de viktigste interessentene
  • Forstå: avdekke gap eller egen oppfatning og interessentenes oppfatning
  • Forklar: kommunisere for å påvirke interessentenes kunnskap eller atferd

Objectives (Mål)

Når man har kartlagt målgruppe og interessenter må man sette seg mål for hvordan man mest effektivt når ut til den utvalgte målgruppen. Det handler med andre ord om hvordan man ønsker å kommunisere med målgruppen og hva man ønsker å oppnå gjennom sine utvalgte kanaler. En metode bedriften kan bruke for å utarbeide gode mål er «SMART-metoden»:

  • Spesifikt: Handler om at målet skal være tydelig
  • Målbart: Målet må kunne måles i tid, mengde o.l.
  • Attraktivt: Burde være motiverende 
  • Realistisk: Målet må være realistisk, slik at det er mulig å oppnå
  • Tidsbestemte: viktig å sette en frist slik at man har noe å jobbe mot

Strategy (Strategi)

Strategy handler om hva man skal bruke sosiale medier til, altså hva man skal gjøre for å oppnå målet. Li og Bernhoff presenterer i boken Groundswell fem forretningsfunksjoner med tilknyttede støttefunksjoner som har et formål. Dette går ut på at man gjennom sosiale medier for eksempel kan generere flere salg ved å engasjere kunden. Boken forklarer det slik:

Altså; ved å «lytte» til f.eks. tilbakemeldinger på Facebook- og Instagram innlegg, vil det kunne fungere som en markedsundersøkelse ved at man kan få like verdifull innsikt gjennom sosiale medier som ved en spørreundersøkelse.

Technology (Teknologi)

Det siste steget i POST-modellen tar for seg «resultatet» i de andre stegene, og på bakgrunn av dette blir det enklere for bedriften å avklare hvilke sosiale plattformer som best egner seg for sin bedrift. Dette er svært viktig å kartlegge dersom man velger å markedsføre seg gjennom sosiale medier, ettersom det ikke vil være lønnsomt å anvende en plattform som målgruppen ikke bruker.


Kilder brukt:

Charlene Li, Josh Bernoff. 2011. Groundswell, Expanded and Revised Edition: Winning in a World Transformed by Social Technologies. Boston:Harvard Business Review Press. ISBN: 9781422161982

Heggernes, Tarjei A. 2017. Digital forretningsforståelse – fra store
data til små biter, 2. utgave
. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN:
978-82-450-2246-9