Adrsve January 26, 2018

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Strategisk forankring er en grunnmur i forståelsen for bruken av sosiale medier. Det handler om planer som gir oss retninger for hvordan vi skal jobbe videre for å få de resultatene vi ønsker.

Markedsføring som fag oppsummert på under 7 minutter

Philip Kotler’s video Mantra of Marketing fra 2006 vil kanskje noen si er utdatert. Jeg vil si den ikke kan bli utdatert, fordi den tar for seg helt grunnleggende prinsipper om hva markedsføring egentlig handler om. Videoen kan sees her. Oppsummert hva Kotler mener er relevant er å få de beste ideene fra de menneskene som har disse ressursene, og dette trenger ikke å være dine nærmeste medarbeidere. Dette åpner for innovasjon og forbrukerdeltagelse.

Merkevarebygging handler tradisjonelt om innpakninger, logoer, omdømme, og at merkevaren har en merkepersonlighet som skal matche din personlighet og derfor gi deg genuin verdi og fremstå som et løfte.

Men det merkevarebygging (som er den bachelorgraden jeg går) egentlig handler om, er å kommunisere verdi.

Kundeledelse handler om å møte kundene og kjenne dem dypere enn hva CRM-systemet vårt forteller oss. Vi trenger kundene som deltagere i produktutvikling for å vite hva kundene mener de trenger og hva de vil bruke penger på. De grunnleggende kunnskapene om kundene er ofte ikke gode nok, man må skaffe seg innsikt for å kjenne kunden for desto tettere kjennskap man har med kunden desto bedre er kunderelasjonen.

Ved bruk av sosiale medier i kundedialog økes increasing returns. Bedrifter som har kundedrevne nettverk har flyttet kundedialogen ute i sosiale medier, og jo flere kunder som er en del av nettverket, jo mer samlet får du knyttet alle kostnader. Dette vil også avlaste trykket på tradisjonelle kundeservice, for på f.eks. Facebook kan kunder hjelpe kunder, og jo flere som bidrar jo mer increasing returns kan oppnås og nettverkseffekter kommer til livet.

Nedenfor beskriver jeg i stikkordsform noen begreper viet et detaljert blogginnlegg her.

 

Tre sentrale begreper relevant for de strategiske forankringer av sosiale medier:

Nettverkseffekter: Jo flere som deltar i et nettverk, jo større nytte får hver enkelt fordi det er en faktor som gjør at en tjeneste øker i verdi jo flere brukere den har.

Increasing returns: Økt brukermasse betyr ikke nødvendigvis økte kostnader, men likevel bedre resultat. Prinsippet med increasing returns vil si at virksomheter tjener mer og mer penger desto flere som bruker den digitale tjenesten.

Transaksjonskostnader: Dette går på tid og involvering brukt i kjøpsprosessen. Det refererer til de ressursene vi benytter oss av for å finne frem til og gjøre det beste valget når vi skal kjøpe et produkt eller en tjeneste. Regelen er at jo lavere transaksjonskostnader, jo mer verdi for forbrukeren.

 

Verdien av sosiale medier

En feil mentalitet virksomheter benytter seg av er å fokusere på hva de merker på bunnlinja som årsak i sosiale medier. Fokuset bør heller ligge på hvilken verdi de gir til kunden, fremfor å kun tenke seg på seg selv.

 

Posisjonering i sosiale medier

Ofte benytter bedrifter mål som er vanskelige å måle, eller kun benytter seg av tullemål som at man skal nå et visst antall »likes» på siden sin. Ofte har de også udefinerte målgrupper. Målgrupper har en tredelt prosess: Segmentering, målgruppeutvelgelse og profilering. Du må helst studere markedsføring, psykologiske og sosiologiske studier og helst enda mer kursing innenfor områdene forbrukeratferd for å forstå hvor omfattende noe som ser så enkelt ut er, men det viktigste er å innrømme at en målgruppe ikke er: »Personer innenfor et visst fylke som liker produktet vårt».

Det man kan gjøre for å forstå hvem din målgruppe er, eller hvilke forbrukere som ønsker å være del av din målgruppe er å opprette flere undersider av din merkevare. Dette er kun standard posisjoneringsteori.

NorgesGruppen eier Kiwi (for de som vil handle billig) og Meny (for de som vil ha utvalg) og helt ned til de som kun vil kjøpe kun kaffe (Kaffebrenneriet). Armani opererer med »business for menn»-segmentet Giorgio Armani, mens de har Emporio Armani målgrupperettet mot »den yngre generasjon».

Dette rendyrker produktet og hva du står for og hvem du oppnår kontakt med på Facebook, for det skaper relevans på kortere tid (transaksjonskostnader) fordi du slipper å gå inn på »Shopping Norge» og lete etter Oslo-seksjonen, men kan gå helt ned til »Bytte- og loppemarked langs Bygdøy Alle» direkte som søk og side i seg selv.

Grunnleggende organisasjonstips

  • Vær nysgjerrig og genuint interessert i dine ansatte
  • Vær nysgjerrig og genuint interessert i dine ansatte
  • Tenk Golden Rule i alt du gjør for å skape miljø/atmosfære

Som bedrifter i dag må vi forstå at forbrukere er aktive i sosiale medier, de liker å kommunisere gjennom diverse kanaler, og de liker gleden av å føle seg sett og anerkjent for det gjennom at virksomheter svarer på deres kommentarer, noe som skaper en sirkel av motivasjon for kunder til å bli værende.

Det er vanskelig å forstå hva sosiale medier egentlig handler om hvis du ikke allerede har en bedriftskultur som tillater endring og teknologi og en ledelse som ser verdien av å jobbe med kunder fremfor mot. Strategi handler om analyser. Når man skal forankre bruk av sosiale medier så må det være en del av en større forretningsstrategi.

 

Verdifullt tankesett

Det er viktig når du kommuniserer at du tenker på at verdien er et filter for hvordan du forventes å opptre å fremstå, og derav bør man kommunisere verdier som ikke vil skape en feil virkelighetsoppfattelse. Det må også vites klart hva som forventes i bruk av sosiale medier, hva man vil konkret oppnå ved å være til stede.

Det er viktig å definere målgruppens atferd på nett, for dette danner grunnlaget for hva du skal si i hvilket format, ang. hvilke kanalvalg som skal brukes for å langsiktig bygge relasjoner. Organisk synlighet (at folk bevisst søker deg opp »frivillig») er egentlig kun et resultat av relasjonsbygging over tid.

 

POST i Groundswell

Vi må vite hvem vi skal nå, og dette går under P for People i POST-modellen i boken Groundswell (Bølgen). Det er viktig å definere medieaktiviteten til målgruppen, og det er selve atferden vi må treffe, for å produsere innhold som faktisk fungerer.

Interessenter er en del av People. Interessenter er alle som blir påvirket av bedriftens handling.

 

Interessentanalysens tre faser:

Finne dem: Hvem er viktig for oss fordi vi er avhengig av dem?

Forstå dem: Hvorfor er de viktige? Vi avdekker gap fra realitet til forventning.

Forklar dem: Forklarer hvordan det er viktig å se graden av kommunikasjonsbehovet

 

Det går på å forstå på forhånd hvem man må ta hensyn til før beslutninger tas.

 

Groundswell kjennetegn på gode relasjoner

 

Gjensidighet

  • Handler om at begge parter føler et balansert utbytte av hverandre avhengig av hva man ønsker og trenger

Tillit

  • Handler om å stole på hverandre og å være ærlige

Troverdighet

  • Handler om oppfattelsen av hverandre

Gjensidig legitimitet

  • Handler om de anerkjenner hverandres eksistens

Åpenhet

  • Handler om de er åpne overfor hverandre uavhengig av situasjon eller sak/tema

Gjensidig tilfredshet

  • Handler om graden de er fornøyde med relasjonen til hverandre

Gjensidig forståelse

  • Handler om jevn, åpen og ærlig forståelse for hverandre

 

Konkludert kan vi altså si at mye må være på plass før vi begir oss ut i sosiale medier med virksomheten vår, mye er selvfølgeligheter men blir like fullt glemt når man først er ute på plattformen. Oftest ligger utfordringen i bedriftskultur, struktur og vegring mot endring.

 

Kilder til bilder er free-to-use kildemedier