sara.dahlmann mars 17, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Under del to av dette kurset har jeg valgt å fokusere på TINE og hvordan de jobber mot FN sine bærekraftsmål. Jeg synes TINE og at dette er en norsk bedrift gjør det litt mere spennende og skrive om noe som igjen gjør det litt mere interessant og skive eksamen om dette tema. Og siden dette er en norsk bedrift vil jeg tro det er enklere og finne informasjon som er relativ til denne eksamen og det vil være litt enklere for min egen del og analysere hvordan TINE ser som en bedrift. 

Bilderesultater for fns bærekraftsmål

TINE har publisert en artikkel de selv har skrevet hvor det blir diskutert hva de selv mener er FN sine viktigste bærekraftsmål i forhold til deres egne virksomhet. FN sine bærekrafstmål er ifølge FN sine sider en felles arbeidsplan for å bekjempe fattigdom, ulikhet og stoppe klimaendringen innen år 2030. Målene skal brukes for å gi retninger til land, bedrifter og samfunn. Ser man på TINE sin nettside så har de flere tiltak og aktiviteter som skal bidra både direkte og indirekte i veien mot å nå bærekraftsmålene. Og i dette innlegget skal jeg fokusre på målene til TINE og hvilke de fokusere på og hvordan de skal også nå disse. Hovedfokuset mitt i denne eksamen og innlegget skal jeg fokusere på bærekrafts målene nummer 8, 12 og 13. I følge informasjon fra TINE er det disse målene som utgjør det største påvirkningen fra Tines perspektiv i miljøet. 

Bilderesultater for Tine bærekraft

Bærekraftsmålet nummer 13 – Bekjempe klimaendringene.

Mål nummer 13 i FNs bærekraftsmål er å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem. Under målet beskrives problemet slik “Mengden klimagasser fortsetter å øke og klimaendringene skjer raskere enn antatt. Effektene av klimaendringene er synlige over hele verden.” Videre beskrives hvordan den globale gjennomsnittstemperaturen har steget siden den før-industrielle tiden, og hvordan havnivået også har steget. Dette er et svært omdiskutert tema om dagen og løsninger på dette letes iherdig etter. Tine bruker mye transport for å distribuere deres produkter til utsalgssteder. Denne transporten foregår ofte med trailere, båter og fly. Dette medfører et bidrag til utslipp av klimagasser som kan påvirke miljøet negativt. Et fokus på miljøvennlig transport er derfor et viktig tema innenfor dette målet for Tine. Det kreves også mye energi for å produsere produktene.

Sikre anstendig arbeid til alle

Hvis man ser på bærekraftmål nummer 8 som handler om anstendig arbeid og økonomisk vekst. Det at man skal sikre sysselsetting er relevant for å jobbe med å bekjempe ulikhet og sikre prøve å sikre økonomisk vekst. Den verden vi lever i, i dag er det en stor del av verden som sliter med å tjene nok penger for å kunne ha minimale levevilkår. Det å kunne skape arbeidsplasser med god kvalitet er en utfordringer for mange land, og store bedrifter bidrar til økonomisk vekst i ladet der de geografisk er plassert og for Norge bidrar TINE til økonomisk vekst. Og TINE ligger på en 30 plass av bedrifter som er rangert etter omsetning, de har rundt 5 500 ansatte i hele Norge og hadde en omsetning på 24 milliarder i 2019. Hvis og når TINE tjener penger går en del av disse til bruk innenfor norsk handel som igjen vidre bidrar til å øke økonomien til Norge. Og ser man på delmålet nummer 8.5 så handler det om å prøve å jobbe med å oppnå full og produktiv sysselsetting og dette er det delmålet som er mest relativt for TINE. 

Bærekraftig forbruk 

Bærekraftsmål nummer 12 går ut på det å fokusere ansvarlig forbruk og produksjon og det defineres som «Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre». Hvis man ser på hva bærekraft forbruker handler om, så ifølge FN sine hjemmesider så går dette ut på å gjøre mer av mindre ressurser. Hvis man ser på nettsiden deres kan man tiltak hver enkelt personer kan gjøre for å gjennomføre dette målet. Hvis man ser på delmålet 12.2 så fokuserer dette på å oppnå bærekraftig forvaltning og effektiv bruk av naturresursene våre innen 2030. Trær er en av våres viktigste naturresurser og dette brukes til et bredt spekter av TINE sine produkter. Det da å maksimere utnyttelsen av resursen kan man da si er veldig relevant for bedriften TINE. Bærekraftig bruk av naturresursene som går innenfor transport er vanskelig å løse med tanke på elektrisk drevet transport med energi dette er noe som er veldig relevant også. De begynte allerede i 2016 og innføre elektriske lastebiler noe som har vært et bidrag for å kunne gjennomføre det å effektivisere naturresurs forbrukes deres når det kommer til transport. 

Ser man på delmålet 12.3 så handler det om å fokusere på å halvere andelen matsvinn per innbygger på verdensbasis, dette gjelder for detaljhandelen og blandt forbrukere, og å redusere svinn i produksjons- og forsyningskjeden. Når det kommer til dette så har TINE to ansvar og fokuserer på det og det er nemlig det å få redusert svinn som forekommer i produksjonen deres gjennom fabrikker og gårder samt også reduksjon av svinn som forekommer gjennom deres sluttprodukter som har kommet til butikken eller kunden. Ifølge TINE så sier de «-til enhver tid får mest mulig melk fra ku til butikk» og de fokuserer på at melken som blir spilt ikke bare er tapte inntekter og at for de er den miljømessige siden deres veldig viktig for dem. Dette vil jeg si er en tydelig korrelasjon mellom dette delmålet og det TINE jobber mot.

Et annet delmål som man kan dra inn i bedriften til TINE er delmålet 12.5, dette delmålet handler nemlig om det å redusere avfallsmengden gjennom forbud, reduksjon, gjenvinning og ombruk. TINE er nemlig en stor bidragsyter når det kommer til emballasje, de har produkter som er laget av både plast og papp, så for et stort fokus TINE har er rettet mot fornybare emballasjer de bruker så mye som rundt 29 000 tonn emballasje der ca 77% er kartong og papp årlig så her er fokuset stort. Kvaliteten er noe som er viktig for TINE jobber de med å drive med innovative løsninger for å kunne fornye og resirkulere emballasjen. Og ved at de har dette som mål så jobber de mot å bidra til en bedre bærekraftighet men igjen så hjelper dette TINE når det kommer til merkevarebygging. De har også kommet innom bio baserte korker noe som viser deres innovasjone evne og dette ble de en av de første i Europa til å ta i bruk. Og det er dette som gjør at 100% emballasjen i noen av produktene deres kan resirkulere og i 2017 var det rundt 31% av drikkekartongene deres som er solgt hadde bioplast, noe som gjør at resirkulerings potensialet øker og TINE påvirker da ved å jobbe emd fornybare produkter. 

Kilder:
https://www.tine.no/om-tine/bærekraft

ttps://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal?fbclid=IwAR2dFA2HVWyMHrhc5gqLjyBJIs2bW_7mZDp96OsLz9m8wlDV_7g3rCsl9H0

https://www.tine.no/om-tine

https://www.tine.no/om-tine/b%C3%A6rekraft/fns-b%C3%A6rekraftm%C3%A5l-der-tine-kan-bidra-mest