ajsa mars 1, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Bedriftens samfunnsansvar er den norske betegnelsen av det engelske begrepet «Corporate Social Responsibility (CSR). Men hva er egentlig CSR? Begrepet er vidt og det finnes flere ulike definisjoner på hva Corporate Social Responsibility er. En definisjon gitt av Buchholtz & Carroll (2015) er som følger: «Samfunnsansvar er det sosiale ansvaret virksomheten har til samfunnets økonomiske, juridiske, etiske og filantropiske forventninger til organisasjoner på et gitt tidspunkt.» Ut ifra denne definisjonen kan vi si at CSR innebærer at virksomheten har organisert seg på en slik måte at den sikrer seg at gjeldende lover og etiske standarder blir fulgt. Hva handler bedriftens samfunnsansvar om? Man kan si at bedriftens samfunnsansvar handler om hva en bedrift kan og etisk sett bør gjøre, utenom det som er lovpålagt. På mange måter kan man si at begrepet ‘samfunnsansvar’ er en videreutvikling av begrepet ‘bærekraftig utvikling’ som Gro Harlem Brundtland introduserte på slutten av 80-tallet. Dette ble introdusert for å forsøke å få næringslivet til å forstå at alle har et ansvar for å ikke bidra til overforbruk av naturressursene vi har tilgjengelig (kilde). Bedrifters samfunnsansvar er et relativt komplekst tema som er i stadig utvikling. Bedrifter har stor påvirkningskraft og derav også uunngåelig innflytelse på samfunnet. Deres ansvarsområde endres i takt med utviklingen verdens står ovenfor. Verdenshandelen har, som vi vet, økt jevnt og trutt siden andre verdenskrig, noe som har resultert i at verdenen har blitt «mindre». En «mindre» verden har videre ført til et felles verdenssamfunn hvor alle har ansvar for utfordringer i ulike deler av verden (kilde). Samfunnsansvar er et vidt begrep, men det finnes ulike perspektiver som kan bidra til å forklare begrepet og dets ulike aspekter. Et perspektiv er det såkalte «Stakeholder»-perspektivet. Denne teorien innebærer at ledere må ivareta interessene til alle grupper som blir direkte berørt av ledernes beslutninger – altså, bedriftens interessenter. Disse har gått fra å kun være eiere, kunder, leverandører og ledelse, til politikere, myndigheter, aksjonsgrupper, handelsorganisasjoner og lignende – nettopp på grunn av «stakeholder»-perspektivet, som viser oss at bedrifters virksomhet i større grad blir influert av andre aktører enn kun de som vanligvis blir regnet for å være bedriftens primære interessegrupper (Nygaard, 2018). The pyramid of Corporate Social Responsibility – de 4 sfærer Alle bedrifter opererer innenfor fire forskjellige sfærer. For å kunne si at man som bedrift tar samfunnsansvar på alvor, må man kunne stå til forventningene og kravene som hver av sfærene setter. Disse fire sfærene kan organiseres i en pyramide, og har derfor fått navnet «The pyramid of Corporate Social Responsibility». Pyramiden ble utarbeidet av Archie B. Carroll (1979). Den filantropiske sfæren går ut på at bedriften skal bidra til å skape et bedre samfunn. Den etiske sfæren innebærer de forventninger som stilles til at bedriften opptrer etisk. Den juridiske sfæren handler om de forventningene om at bedriftene følger gjeldende lover, regler og forskrifter. Den økonomiske sfæren handler om ansvaret bedriften har ovenfor eiere, ansatte og kunder. I senere tid har Carroll (1979) utarbeidet en ny pyramide på bakgrunn av at han mente den opprinnelige pyramiden indikerte en feilaktig fremstilling av sfærene. Carroll (1979) argumenterte med at den filantropiske sfæren ikke skulle ses på som en forpliktelse, men heller et frivillig valg av bedriften. Ut i fra dette ble det utarbeidet en ide om at samfunnsansvar forekommer over tre sfærer: økonomisk, juridisk og etisk – og dermed at bedrifter befinner seg i skjæringspunktet mellom disse. CSV – en alternativ form for samfunnsansvar? I nyere tid har en annen form for samfunnsansvar også sett dagens lys. Perspektivet blir omtalt som CSV, en forkortelse for «Creating Shared Values» – eller på godt norsk; skaping av delte verdier. Dette perspektivet er basert på å øke effektiviteten i CSR-aktivitetene gjennom å forankre dem i bedriftens kjernekompetanse (Porter & Kramer, 2006). Videre innebærer dette at samfunnsansvar skal skape verdier for både bedriften og samfunnet rundt, på en lønnsom måte (magma.no). I følge Porter & Kramer (2006) er bedrifters suksess og forbedrede sosiale og miljømessige forhold så sterkt knyttet sammen, at de i den grad de oppnås sammen, kan bidra til å styrke vår fremtidige velstand i form av å fremme utdanning, sysselsetting og god helse. Samtidig vil CSV skape noen økonomiske fordeler for bedrifter, blant annet: høyere egenkapital, høyere salg, økt kundelojalitet, motstandsdyktighet mot eksterne forretningstrusler, økt troverdighet og økt interesse blant aksjonærer og investorer. Litteraturliste: Carroll, A. B., & Buchholtz, A. K. (1979). Business and society: ethics, sustainability and stakeholder management. Utdrag. Carroll, A.B (2016). nternational Journal of Corporate Social Responsibility Lesedato: 27.februar Magma.no Bruk kompetansen din når du tar samfunnsansvar. Publisert: 2017. https://www.magma.no/bruk-kompetansen-din-nar-du-tar-samfunnsansvar Nygaard, Arne. Grønn markedsføringsledelse. 2018. Porter & Kramer. Creating shared value as business strategy. https://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/20130523%20-%20FSG%20Shared%20Value%20Leadership%20Summit%20-%20MEP%20Keynote%20-%20FINAL%20FINAL_d18ef7ea-e736-4da0-b3b4-e9eac61b87a8.pdf Lesedato: 27.februar