Juliehopp april 26, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Vi er i gang med tredje modul i digital markedsføring. Karl Philip Lund tar oss gjennom temaet e-varehandel. Selv har jeg en forventning om at dette skal bli interessant, nyttig og lærerikt. I denne modulen skal blant annet jeg og min medstudent Andrea, starte vår helt egen nettbutikk. Dette er noe som er helt nytt for begge to og som dermed er veldig spennende. I denne modulen kommer vi til å bli kjent med mange dyktige folk og tidligere studenter. Det er en ære og ikke minst veldig inspirerende å høre på hva disse dyktige menneskene har oppnådd, selv med samme utgangspunkt som meg.

Teamwork

Forelesningene er for fult i gang for via tjenesten Zoom. I starten av forelesningen hadde vi en gruppeoppgave der vi ble inndelt i ulike «breakoutrooms» med tilfeldige medstudenter. Innad i gruppa skulle vi diskutere to ulike ting. Vi ble bedt om å visulalisere en god læringsopplevelse og diskutere hva som gjorde opplevelsen god, og det samme for en mindre god læringsopplevelse. Denne øvelsen beskriver en redegjørelse kjent fra forfatter og professor ved Stanford University, Christina Wodtke.

For meg og mine medstudenter kom det tydelig frem at gode læringsopplevelser kjennetegnes av mulighet for gruppeoppgaver der ulike oppgaver skal løses, praktisk læring der vi får mulighet til å prøve oss frem på egen hånd, gode forelesere som får oss engasjert og arbeidet med våre faglige blogger. En mindre god læringsopplevelse kjennetegnes som det motsatte, for eksempel der det er liten grad av oppgaveløsing, alene og i grupper, diskusjon og monolog.

«Mange arbeidsoppgaver og prosjekter løses ved å sette sammen et team av medarbeidere som sammen skal komme frem til gode løsninger» (Farbrot 2016).

En nøkkelfaktor for å løse oppdrag på best mulig måte, er å utnytte hverandres kunnskap på best måte.

people sitting on chair in front of table while holding pens during daytime
Bilde

Gode team gir resultater og suksess

Et team kjennetegnes av:

  • Alle teamets medlemmer kan arbeide kollektivt sammen
  • Holder hverandre ansvarlig, både individuelt og felles
  • Deler lederrollen
  • Oppmuntrer til diskusjon og felles avgjørelse

Det kan sannsynligvis oppleves krevende å oppnå alle disse faktorene, et godt team dannes ikke uten videre. Det avhenger av personkjemi og motivasjon for å gjennomføre og nå et mål. Wodke legger uansett vekt på at en skal strekke seg etter å bli et lærende og bevisst team etter at de overnevnte faktorene ligger til rette. Teamet skal kjennetegnes av et miljø som er bygget opp av tillit og trygghet og der medlemmene kan gi tilbakemeldinger til hverandre, både konstruktiv og positiv tilbakemelding. «People don´t feel safe unless they feel connected» (Wodtke 2018). Det er også viktig at medlemmene innad i teamet deler samme verdier og normer. Teamets medlemmer skal ha en trygg plattform for læring, det er også svært viktig at alle medlemmer er innforstått med målet, slik at alle jobber mot det samme.

Gjennom gruppeoppgaven som vi hadde der vi skulle visualisere gode og dårlige læringsopplevelser, ble alle teamets medlemmer utfordret til å trå et steg utenfor komfortsonen, reflektere, drøfte og diskutere sammen med hverandre. Mange av oss kom på gruppe med folk vi aldri hadde snakket med før. En slik øvelse er hensiktsmessig for å endre dynamikken i positiv retning, og skape en felles forståelse for hva gode læringsopplevelser kjennetegner. På den måten kan man også inspirere og bli bedre kjent med seg selv og sine gruppemedlemmer. Forhåpentligvis vil slike øvelser bidra til å skape trygghet og en følelse av å bli hørt.

Egne erfaringer

Selv har jeg forskjellige opplevelser knyttet til teamwork. Teamwork kan fungere som den mest optimale løsningen i mange tilfeller, der man for eksempel står foran en kompleks eller fysisk krevende arbeidsoppgave. Dersom teamet som er satt sammen for å løse oppgaven er optimalt, vil det føles ekstra heldig å samarbeide, fordi man kan dra nytte av hverandre og deres kunnskap. Jeg har mange gode opplevelser med teamwork, der resultatet har blitt som vi har forestilt oss, eller kanskje til og med enda bedre, fordi vi har jobbet hardt mot et felles mål, lært av hverandre og latt oss inspirere. På den andre siden har jeg også opplevelser med teamwork som ikke har gått veien. I mange situasjoner har man ikke mulighet til å velge team selv, fordi formålet er at man skal mestre å samarbeide med mennesker man ikke kjenner. Dette kan resultere i at gruppemedlemmene ikke klarer å kommunisere på en optimal måte. Jeg har selv opplevd dette. I slike tilfeller vil det sannsynligvis være svært hjelpsomt å definere roller. Roller kan føre til at medlemmene finner sin plass, og forhåpentligvis vil dette kunne føre til diskusjon og problemløsing.

Fortell meg gjerne om du sitter inne med en god eller mindre god læringsopplevelse. Hva gjorde den god/dårlig?